Inici‎ > ‎

Comunicats


Excepció de Tributació de IRPF a les prestacions per Maternitat

12 d’oct. 2018, 3:01 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

La sentència del Tribunal Suprem estableix el criteri on s’estableix que la normativa actual no permet la retenció de IRPF a les prestacions de maternitat. Respecte a les conseqüències cal diferenciar dues situacions:
 1.- Prestacions que actualment s’estan percebent. 
➢ En aquests casos la Seguretat Social deixarà de practicar la retenció i es podrà sol·licitar a la Agència Tributaria la devolució d’aquells mesos on s’hagin fet retencions. 
2.- Prestacions que s’han percebut amb anterioritat a la sentència. 
➢ En aquest supòsit es pot reclamar fins a 4 anys enrere, és a dir, les declaracions que es van fer al 2014, 2015, 2016 y 2017 i que corresponen als anys fiscals de 2013, 2014, 2015 i 2016.

 PROCEDIMENT PER A LA RECLAMACIÓ.

 En principi, encara que no és segur, una vegada feta la reclamació, l’agència tributària hauria de reconèixer la reclamació i estimar l’autoliquidació. 
No és probable que es deneguin quan el Tribunal Suprem ja ha establert el criteri. 
El procediment està regulat al Reglament de la Llei General Tributaria. 1.- S’ha de presentar un formulari sobre el procediment mitjançant una sol·licitud d’ingressos indeguts de l’exercici que es va rebre la prestació. 
També hi ha dues opcions:
 ➢ Presentar la sol·licitud a través de carnet o certificat digital en la web de la agència tributària.
 ➢ De manera presencial a la oficina que correspongui per domicili. 
CONSIDERACIONS.
 1.- L’Agència Tributaria inicia un procediment on realitza una proposta de liquidació i dona trasllat a la part para que en 10 dies faci al·legacions. (No cal fer al·legacions si reconeix el dret). Posteriorment, dicta la resolució on s’ hauria d’estimar la proposta.
 2.- A la reclamació s’ha de posar la quantitat que es reclama que no es coincideix necessàriament amb la quantitat objecte de retenció.
 S’ha de fer novament la declaració de renda de l’any que es reclama excloent la prestació. Això pot donar o bé que la agència hagi de tornar més o bé s’hagi de pagar menys. Depèn dels altres ingressos o béns del sol·licitant.

Resolució provisional carrera professional campanya 2018

15 de set. 2018, 1:14 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO


Si durant el mes de desembre de 2017 vàreu sol·licitar la carrera professional, campanya N1234O2018, des de la Direcció de Recursos Humans, us informem que avui 5 de setembre s'ha publicat la resolució provisional.

A partir de demà, 6 de setembre disposareu de 20 dies hàbils per fer les al·legacions oportuns.(fins el 5 d'octubre)


Les adreces de l'aplicació SGRH (Sistema de Gestió de Recursos Humans) on podeu consultar el resultat de la vostra sol·licitud són les següents:

Intranet: http://www.portalics.rrhh/SGRH
Internet: http://wsa.ics.gencat.net/sgrh

Tanmateix, us informem que els professionals que tinguin informat el seu correu a les dades personals del Gestor de l'Aplicatiu, se'ls enviarà un correu comunicant-los que estarà disponible la resolució provisional a partir d'avui mateix i que tot seguit s'obrirà el període d'al·legacions.

Teniu també tota la informació al document adjunt

Ampliació del permís de paternitat a 5 setmanes

7 de jul. 2018, 0:25 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

S’ha publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) la Llei 6/2018 de Pressupostos Generals de l’Estat, aprovada pel Congrés el passat 28 de juny. Aquesta Llei, contempla entre moltes altres disposicions, una modificació de l’Estatut dels Treballadors (ET) i de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP) en relació amb la coresponsabilitat en les tasques de cura, establint la durada del permís de paternitat en 5 setmanes ampliables en dos dies més per cada fill o filla en els supòsits de part, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment múltiple.

En el cas dels treballadors per compte aliena, el permís es podrà gaudir des del naixement del bebè (després dels dos dies de permís per part del ET) fins a immediatament després d’haver finalitzat les 16 setmanes del permís de maternitat de la mare. Això suposa per als pares (o l’altre progenitor) que tindran cinc setmanes més els dos dies de permís per naixement que estableix el ET (els convenis col·lectius poden incrementar aquest permís).

Quatre setmanes es gaudiran de forma ininterrompuda i la cinquena setmana es podrà unir a les quatre anteriors o es podrà gaudir, previ acord amb l’empresa, en un moment posterior, però sempre abans que el bebè compleixi els nou mesos. En cas d’adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, aquest permís es podrà gaudir abans que es compleixin els nou mesos de la resolució judicial o la decisió administrativa.

El permís es podrà gaudir en règim de jornada completa o jornada parcial, d’un mínim del 50% previ acord amb l’empresa, i haurà de ser comunicat a l’empresari amb la suficient antelació, abans de l’inici del permís, en els termes que determini la negociació col·lectiva.

La Llei de PGE 2018 també estableix, que el permís de paternitat dels empleats públics podrà gaudir-se en les mateixes condicions que el dels treballadors per compte aliena del sector privat, alguna cosa que fins ara no era possible, doncs el EBEP obligava al seu gaudi immediatament després del part, o de la resolució judicial o administrativa que autoritzarà l’adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment.

En resum, com a novetat la paternitat s’amplia a 5 setmanes i es permet fraccionar el gaudi de l’última setmana de forma independent a un altre moment dins dels nou mesos següents al naixement o resolució d’adopció o acolliment. En el cas dels treballadors per compte aliena, emparats pel ET, per fraccionar el gaudi de l’última setmana és necessari l’acord entre empresari i treballador. Per als empleats públics, gaudir la 5ª setmana de forma independent, a un altre moment, dins dels 9 mesos següent al naixement o resolució d’adopció o acolliment, és necessari que se li autoritzi per l’Administració en la qual presti serveis d’acord als termes previstos en la seva normativa.

Funcionament Borsa Treball (juny 2018)

6 de jul. 2018, 23:51 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO


Triennis del personal en promoció Interna Temporal

12 de maig 2018, 0:24 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

Des de CCOO considerem injust que el personal estatutari ICS que treballa en promoció interna temporal NO cobri els triennis de la categoria professional de la que presta els serveis i és per això que: 

Si et trobes en aquesta situació, PASSA PER LA SECCIÓ SINDICAL de CCOO que t’informaran sobre com iniciar el procediment i per reclamar els triennis de la categoria professional que et pertoca 
CCOO JA HEM GUANYAT DIVERSES SENTÈNCIES ¡¡

Acord Area Pública signat a Madrid

14 de març 2018, 5:48 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO
Pagament Paga pendent 2012

17 de febr. 2018, 1:29 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO


DOGC amb l'oferta pública Oposicions ICS

29 de des. 2017, 7:24 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

 Acord 67/2017, de 22 de desembre, de la Comissió Executiva del Consell d’Administració, pel qual s’aprova per a l’any 2017 l’oferta d’ocupació pública addicional per a l'estabilització i la consolidació de l'ocupació temporal de l’Institut Català de la Salut i la seva distribució per categories.

1-10 of 220