Inici‎ > ‎

Comunicats


Mesa Sectorial 19 maig 1ª Sessió

19 de maig 2017, 16:04 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

A la sessió d’avui s’han tractat els següents punts:
  •  Criteris d’aplicació als permisos, llicències i reduccions de jornada del personal estatutari d el’ICS:
Sobre aquest punt, CCOO manifestem allò que es va acordar en la darrera assemblea de seccions sindicals, i era que si no es variaven l’aplicació d’alguns permisos (exemple tenir en compte 12 h/permís ino 10h, permís de lactància, mapa...), no estaríem en disposició d’aprovar el document. Finalment l’ICS informa que vol unanimitat pel que fa als membres de la Mesa per aprovar el document, i evidentment no s’ha aprovat.
Tot i així, l’ICS diu que previsiblement, tal i com estava el redactat, per part de Funció Pública tampoc l’hagués deixat aprovar.
Tots els sindicats manifestem la nostra protesta per com s’ha acabat elaborant i emplacem a l’ICS a continuar amb la negociació. De moment no és possible.
  •  Pressupost de l’ICS per aquest 2017:
En aquest punt, l’ICS ens informa que el pressupost que li ha estat assignat per aquest 2017 és de 8.806.714.525,48 euros.
En el global hi ha un increment respecte a l’anterior que era una pròrroga, d’un 1’04%.
El que si que es veu és un increment important pel que fa a capítol 6 (inversions), que creix un 47,36%. I el capítol 1 (persones) que creix un 2,53% 

Hi haurà una dotació finalista que anirà destinada a l’atenció primària, concretament a:

- Plantilla estructural 9,3 M euros anuals
- Dotació per substitucions 10,9 M euros anuals

Des de CCOO demanem explicacions sobre si aquesta dotació serà per EAP tal i com va dir el conseller, o pel contrari seria repartida per DAP. Ens contesten que per EAP.
També hi haurà una dotació pressupostària addicional, i que a dia d’avui està pendent, que anirà destinada a disminuir les llistes d’espera tant quirúrgiques com de proves diagnòstiques. Estarà dins de l’anomenat Pla de Xoc.
  •  Seguiment i evolució de la plantilla del personal de l’ICS:
Seguint amb el compromís que CCOO vam sol·licitar en anteriors Meses Sectorials, se’ns passa com està l’evolució de la plantilla. A finals de l’any 2016, la plantilla de l’ICS era de 39.599,86 persones, i aquest any 2017, les dades del mes d’abril són de 39.851,40.

CCOO demanem que al marge d’això, hi ha un volum important encara d’eventualitats, i que com a mínim exigim que siguin de 6 mesos per tal que els professionals es puguin planificar vacances i tenir dret al cobrament de DPO. A més, també hi ha eventuals cobrint places estructurals.

CCOO també fem la petició de llocs que encara no cobreixen o bé ho fan amb contractes inferiors al 100%, cosa que incrementa tant la demanda com la pressió assistencials, i ens trobem fins i tot associacions de veïns protestant a la porta dels EAP culpabilitzant als professionals que hi treballem.
  •  Adaptació de nomenaments del PASSIR de Gavà i de Sant Boi de Llobregat:
  •  Adaptació de nomenaments dels Laboratoris de Dr. Robert i de Mataró:

Accediu al document adjunt >>

  •  Encàrrec de gestió d’atenció urgent i immediata del SEM a l’ICS, en base al Conven SEM/ICS de 2016:
En relació a aquest punt l’administració informa que l’ICS lloga espais físics al SEM però no té l’encàrrec de dotar de personal, no obstant en algun territori puntual sí es dona aquest cas.

  •  Disparitat entre territoris sobre l’hora de finalització de les visites domiciliàries abans del tancament del Centre:
En la normativa d’Atenció Primària, article 25 especifica que no hi ha un criteri unificat per territoris per organitzar-se en quant a la cobertura de visites domiciliàries, i que cada EAP unifica els seus criteris. Així,
la Normativa vigent dona un marge d’una hora abans de finalització de la jornada laboral per cobrir un domicili. Si la jornada s’allarga per la durada de l’assistència d’aquesta darrera visita haurà de ser recuperable pel professional.
  •  Unificació de criteris de tancament dels CAP arreu del territori i la seva vinculació amb la Llei de reforma horària impulsada pel Govern:
Sobre aquest punt l’ICS diua que donat que és un criteri molt nou, se’ns informarà properament ja que avui no disposen de la informació.

  •  Previsió de calendaris oposicions en curs:Els propers punts seran tractats en una futura sessió de Mesa Sectorial al mes de juny

Resum Mesa Extraordinària 5 maig

6 de maig 2017, 10:10 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 6 de maig 2017, 10:12 ]

Oferta pública d’ocupació:
L’ICS ens informa del que ja sabíem per la Mesa General de Funció Pública, i és de l’oferta pública d’ocupació.

 Les places que sortiran a concurs-oposició seran 2400 i ens passen una relació de les categories que es veuran afectades, donant prioritat a les que es van haver de retirar malgrat s’havien publicat al DOGC fa anys. 
Des de CCOO, la nostra posició és la mateixa que vam manifestar a la Mesa General, i és que no podem estar d’acord amb una oferta pública que no respon a la realitat. El que necessitem és reduir el número de persones interines a un 8%, i això suposaria passar per un acord plurianual, de manera que en 3 anys es convoquessin per a tota la funció pública més de 45.000 places (i no 7700 com faran). 
A partir d’aquí, considerem que d’aquestes 2400 places si l’ICS convoca a moltes categories, voldrà dir que la gent té menys possibilitats d’accedir a una plaça estatutària fixa. 
CCOO reclamem un calendari plurianual per tal de garantir el major número de places per a totes les categories. 
L’ICS diu que també pensa que són insuficients però que donat que ve imposat per Acord de Govern, l’ha d’acabar aplicant.
 CCOO també hem afegit que s’ha deixat alguna categoria que fa molts anys que no es convoca, com seria logopedes. Finalment, el llistat que ens passa l’ICS que es publicaran al llarg d’aquest any 2017 és el següent:Resum Mesa Sectorial Sanitat 3.04.17 (2a part)

6 d’abr. 2017, 3:34 publicada per seccions sindicals ics ccoo   [ actualitzat el 30 d’abr. 2017, 1:07 per Seccions Sindicals ICS CCOO ]

   3 D'ABRIL DE 2017,Resultat d'imatges de mesa sectorial sanitat ics ccoo SEGONA PART 
Avui s'ha reunit la Mesa Sectorial per tal de tractar els punts de la Mesa del dia 24 de març que van quedar pendents per falta de temps.
 Punts tractats:
 Retribucions del personal de trasplantaments 
CCOO, després de valorar les dades retributives que ens van mostrar en la última reunió, hem expressat les següents consideracions: 
  No ens sembla bé la gran disparitat de retribucions en els diferents hospitals, entenem que haurien de ser uniformes, transparents i públiques, i estar incloses en les nostres taules retributives, com tota la resta de retribucions.
 Hem demanat quins criteris objectius es fan servir per accedir a aquests equips, i la resposta de l'empresa és que no hi ha uns criteris definits, la qual cosa fa augmentar la nostra sensació de poca transparència. 

Pel que fa a les quanties, encara que ens semblen molt elevades, no ens volem manifestar obertament, perquè som conscients que ens falta molta informació sobre els equips, les tasques i la organització de tota aquesta feina. L'ICS diu que ens anirà portant més informació al respecte, i que es proposen homogeneïtzar i incloure aquestes retribucions en les taules salarials. 
Retorn de la radiologia a l'ICS
Tota la part social s'uneix per demanar la dissolució de l'IDI i la recuperació de l'ICS de tots els serveis de radiologia.
 Aquesta activitat representa una molt bona font d'ingressos, i no s'ha entès mai que s'establís una altra empresa, IDI, que ho exploti.
 L'Empresa contesta que aquesta petició no està dintre de les potestats de la direcció de l'ICS, i la part social diem que s'elevi la demanda allà on pertoqui. 
Diferències en l'aplicació dels dies de vacances i lleure addicionals per antiguitat.
 S'han posat sobre la Mesa diferents casos que evidencien la heterogeneïtat en l'aplicació dels dies addicionals de vacances i lleures. 
Tothom està d'acord en el que és una lluita constant, que tots els permisos han de ser aplicats i interpretats de la mateixa manera en els diferents 2 territoris. No pot ser que s'exigeixi que els dies de lleure es situïn en la planilla amb mesos d'antelació, perquè perden la seva raó de ser, o prohibir que els de vacances s'ajuntin amb els 22 dies que té tothom...
 L'empresa diu que l'aplicació d'aquests dies ha de ser segons la seva natura, i que tractarà la situació en la propera reunió amb les direccions de les diferents Gerències Territorials.
 Certificat negatiu de delictes sexuals 
En el tema de la obtenció d'aquest certificat, el que treballadors i treballadores han de fer és autoritzar a l'empresa per a demanar aquest certificat a l'Administració corresponent. 
El dispositiu de l'ATRI sembla que encara no està prou perfeccionat per fer-ho, per la qual cosa es va adreçar a les persones afectades a utilitzar una altra plataforma, PICA, però diu l'empresa que aquesta plataforma també està donant molts problemes.
 Quant a les persones inscrites a la borsa de treball, les quals no treballen, s'està fent una modificació del sistema per a què la mateixa persona pugui autoritzar a l'empresa que demani per ella el certificat. 
El tema continua sent problemàtic, però ens asseguren que està en via de solució. 
Organització de l'Atenció Continuada en els PAC's
 S'exposen per la part social diferents queixes referents a l'organització, arbitrària i injusta en molts casos, del repartiment hores d'atenció continuada en els diferents territoris. L'empresa manifesta que parlarà sobre aquest tema amb les direccions de les Gerències, i que les hores d'atenció continuada s'han de repartir entre tots els membres dels equips de manera racional i equitativa, sense favoritismes ni reconeixement de drets adquirits que no ho son. 
Revisió de la distribució dels nivells de complements específic 
La part social demana que es faci una revisió de la assignació dels nivells del complement específic, per tal d'actualitzar-la, ja que fa molt de temps que es va fer i hi ha molts casos de situacions obsoletes i injustes. L'empresa reconeix la necessitat de fer-ho, i diu que ho farà. També es demana la revisió del complement de jornada completa del personal metge en els hospitals. Nomenaments de zelador/a en Atenció Primària El tema d'acabar amb els nomenaments de la categoria de zelador/a a primària, on fan la mateixa feina que el personal amb nomenament d'auxiliar administratiu, és un tema molt recurrent, que genera molts agravis i que hem parlat moltíssimes vegades. Al Pla d'Ordenació de Recursos Humans, que vam signar per unanimitat, està imprès el compromís en solucionar aquest tema, i s'ha creat un grup de treball (que encara no s'ha reunit però que ens assegura l'empresa es convocarà en molt breu) per treballar-lo. A Catalunya Central, no s'ha esperat a tenir negociada la solució, sinó que es va decidir fa uns mesos que ja no es farien més nomenaments d'aquesta categoria, ignorant el gran perjudici que es produiria a certes persones que han treballat de zeladors i no tenen punts d'auxiliar administratiu. Per la pressió que vam fer al respecte se'ls va fer un contracte de reforç que finalitza al juny, per això s'ha tornat a insistir en Mesa Sectorial que necessitem solucionar aquest tema sense més dilació. 
 Torn de paraules
L'empresa ens informa que estan publicats els criteris sobre còmput de docència i recerca per a carrera professional a la pàgina d'intranet de l'ICS. També se'ns informa que el procés de la reassignació de places de la Model està acabat, i que no consta que ningú no hagi pogut triar a on volia anar. En resposta a una demanda que la part social va fer en una anterior Mesa, se'ns passa una presentació amb el número de visites urgents, per nivells d'urgència, de cada hospital, que posen de manifest el gran percentatge de visites que assumeixen els serveis d'urgències dels hospitals, que haurien d'anar a primària. Davant d'aquesta realitat, la part social posa sobre la taula que molta responsabilitat és de les retallades de personal i punts d'atenció que s'han tancat en els últims anys de crisi. Calen més recursos a la primària, el pressupost per al programa PIUC continua no comptant amb suplement, sinó que ha de sortir del pressupost total de l'ICS. Aquesta situació és indignant, quan s'ha fet tanta publicitat perquè la ciutadania faci servir els serveis d'urgència de primària, pub licitant però no dotant. L'empresa diu que s'està treballant amb primària, en un pla per analitzar el tema d'urgències i amb una dotació extra. Els Tribunals de la Convocatòria de la Promoció Interna ja estan nomenats i publicats.                                     Resum Mesa Sectorial Sanitat 24.03.2017

6 d’abr. 2017, 3:07 publicada per seccions sindicals ics ccoo   [ actualitzat el 6 d’abr. 2017, 3:20 ]

Imatge relacionada

A continuació us adjuntem informació de la Mesa Sectorial de Sanitat del 24 de març del 2017.   
Resum Mesa Sectorial Sanitat 24.01.2017

30 de gen. 2017, 1:47 publicada per seccions sindicals ics ccoo   [ actualitzat el 30 de gen. 2017, 2:07 ]


A continuació us adjuntem informació de la Mesa Sectorial de Sanitat del 24 de gener del 2017.


  Convocatòria de les oposicions de promoció interna de l'ICS

16 de gen. 2017, 5:16 publicada per seccions sindicals ics ccoo   [ actualitzat el 16 de gen. 2017, 5:22 ]

 Adjuntem cartell informatiu sobre la convocatòria de les oposicions de promoció interna 2016 de l'ICS de les diferentes categories.    
                        

                                                                                                                
                                                                                                                                                                                   

Reunió grup de treball convocatòria Promoció Interna

21 de nov. 2016, 3:04 publicada per seccions sindicals ics ccoo   [ actualitzat el 21 de nov. 2016, 3:04 ]
Us adjuntem el Resum de la reunió de grup de treball de convocatoria de Promoció Interna.

La convocatòria sortirà probablement la segona setmana de desembre.

Resum Mesa Sectorial 11 novembre 2016

21 de nov. 2016, 2:53 publicada per seccions sindicals ics ccoo   [ actualitzat el 21 de nov. 2016, 2:56 ]
Us adjuntem Informació de la Mesa Sectorial del dia 11 de novembre de 2016

Reclamació entre temporals i fixos

26 de set. 2016, 1:33 publicada per seccions sindicals ics ccoo   [ actualitzat el 26 de set. 2016, 1:33 ]

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha dictat sentències tenint en compte l’Acord marc sobre el treball de durada determinada, subscrit per la Confederació Europea de Sindicats amb les organitzacions empresarials europees i incorporat a la Directiva 1999/70, que inclou la indemnització per finalització de contracte en les condicions de treball. 


El TJUE considera que la legislació espanyola és discriminatòria amb els treballadors i treballadores temporals, ja que no té en compte la condició del principi d’igualtat de tracte i no-discriminació. En efecte, la legislació espanyola no reconeix una indemnització equivalent a la dels treballadors i treballadores per l’extinció de la seva relació laboral. El tribunal europeu dicta que s’ha de reconèixer a les persones amb contractes temporals una indemnització equivalent a la que està establerta per a l’acomiadament per causes objectives, és a dir, 20 dies per any de servei amb un límit de 12 mensualitats.

Aquestes sentències tenen enormes repercussions en el sentit que generen efectes directes en les persones que cessen per tenir un contracte temporal, ja que els reconeixen una indemnització en finalitzar el seu contracte de treball. 

El dret de la Unió Europea s’oposa a una normativa nacional que denegui qualsevol indemnització per finalització de contracte.

Quins contractes temporals de l’àmbit privat i de l’Administració pública afecta?

En l’àmbit laboral de l’empresa privada, la doctrina pot aplicar-se a:

- Tots els contractes temporals d’interinitat, formació, obra i servei, i eventuals.

- Als contractes extingits abans del 14 de setembre del 2016, que poden reclamar la indemnització de 20 dies per any o la diferència entre la de 12 dies i la de 20 dies prescrita (art. 59.1 de l’Estatut dels treballadors).

Alerta: només poden reclamar les persones amb contractes extingits després del 14 de setembre del 2015 (1 any)

I a l'Administració pública?

En l'àmbit de les administracions públiques i el personal funcionari, afecta totes les persones que tinguin un nomenament d’interinitat, un contracte de durada determinada i els indefinits no fixos.

El termini de prescripció per a les pesones amb nomenament de funcionari o estatutari conforme a l’article 25 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, és de 4 anys.

Alerta: en els casos en què existeixi frau en la contractació, aquesta norma no és aplicable. S’haurà de reclamar que el contracte és fix i, en cas de cessament, interposar una demanda per acomiadament (en què la indemnització és major).

CCOO t’ajuda a reclamar

CCOO promou les accions judicials necessàries per assegurar el pagament de les diferències econòmiques a la totalitat de treballadors i treballadores temporals que han vist extingit el seu contracte en l'últim any.

Per aquest motiu, CCOO ha iniciat una campanya per oferir reclamació judicial a través dels seus serveis jurídics a totes les persones afectades per la sentència. En aquest sentit, s’ha posat en marxa una bústia electrònica a la qual es podran dirigir les persones afectades i que desitgin fer la reclamació judicial corresponent.

La bústia és reclamaciotemporals@ccoo.cat

Defensa els teus drets, reclama la teva indemnització!


Negociacions Mesa General de la Funció Pública

26 de set. 2016, 1:24 publicada per seccions sindicals ics ccoo   [ actualitzat el 26 de set. 2016, 1:26 ]


Nota informativa sobre l'inici i estat de les negociacions de la Mesa General de la Funció Pública.


Us adjuntem document perquè tal i com diu el títol: NO TOT ACABA AMB LA PAGA DEL 20121-10 of 195