Inici‎ > ‎

Comunicats


Mesa Sectorial 2ª Sessió

26 de jul. 2017, 9:17 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

A la sessió d’avui s’han tractat els següents punts:

 •   Adaptació dels nomenaments del personal fix afectat per la reordenació del SDPI CAP Numància a CAP Manso: 
CCOO demana que els nomenaments siguin un canvi d´adscripció de la plaça del centre de treball, és a dir, de CAP Numància a CAP Manso, i que no es facin de SAP, donat que el personal en la seva gran majoria són personal antic. 
ICS contesta que des de la publicació dels Estatuts ICS sols poden fer nomenaments de SAP. 
 • Calendari del Concurs de Trasllats: 
CCOO demana que abans de fer el concurs lliure que s’està preparant s’ha de fer un concurs de trasllats per donar opció al personal de plantilla a optar a totes les possibles vacants. A més, el Pacte signat diu que es farà cada dos anys i ara ja tocaria fer-lo. 
ICS contesta que des dels últims trasllats no hi ha hagut incorporacions noves pel que previsiblement hi hauria poca inscripció en aquest, donat que les persones interessades ja han participat en l’anterior. A més, fer el concurs de trasllats endarreriria el concurs torn lliure. 
CCOO explica que poden donar-se situacions personals, que hi ha gent que ho demana i que els Pactes estan per respectar-se. 
ICS planteja que una tercera alternativa seria un procés de trasllats permanent, que hi ha base legal. Com que a partir d’ara es preveuen convocatòries anuals sembla lògic. 
Manifestem l’acord amb el concurs de trasllats obert i permanent sempre que sigui reglamentari. Respecte del traspàs de personal d’hospitalària a primària sols cal una adaptació del mateix. 
ICS manifesta que el tema dels interins de més de 3 anys i anteriors a l’any 2005 està en els pressupostos. ICS manifesta que aquesta tercera via està en estudi i que no tenen que esperar a Madrid per fer-ho, només cal arribar a un acord i després de revisar si és viable amb la legislació vigent (Estatuto Marco y EBEP). Es tractaria d’adaptar el sistema d’ara, però permanent. 
 • IDI i ICO passen a dependre de CATSALUT: 
Preguntem si aquesta nova situació pot afectar el personal nostre de l’ICS, que està treballant en aquestes empreses. 
ICS contesta que aquest canvi no tindrà cap afectació vers el nostre personal. S’han modificat els estatuts.
 • DPO: grup de treball i DPO 2017: 
Torna a sortir el tema que hi ha centres on la formació segueix comptant com a objectiu individual, i ja va quedar clar que això no podia ser. I directius demanen que aquesta formació es faci fora del seu horari laboral.També es manifesta els problemes amb certs objectius grupals. 
ICS es mostra d’acord en que el II Acord diu que el repartiment d’objectius ha de ser equilibrat entre individuals i grupals. Ells van plantejar fer 2 sessions del grup de treball d’objectius: la primera per recollir suggeriments i queixes i la segona per donar resposta. Però la situació ha resultat molt més complexa del que es pensaven. Estan buscant el compromís de les Gerències de l’ICS al respecte perquè no volen arribar a conclusions que després no es puguin aplicar. Canviar la dinàmica actual és molt complicat però volen fer una proposta assumida per les Gerències que signifiqui fer DPO el primer trimestre de l’any. 
ICS pensa tancar per l’any que ve un compromís amb les Gerències territorials.
 CCOO diu que els objectius tenen que ser sempre assolibles dins la jornada laboral i no fora. Que els objectius s’entreguen tard al personal i així sols hi ha uns mesos per assolir-los i sol·licitem un acord de que el 50% estàn assolits degut a que s´està incomplint la norma. 
 •  Informació sobre contractació que es dóna a les Juntes de Personal 
CCOO demanem que en la informació de la contractació es reflecteixi la puntual amb què es fan les interinitats. Donen informació insuficient. 
ICS manifesta que a cada territori s’ha de donar com a mínim la informació que facilita el Centre Corporatiu. 
 • No afectació del barem de la convocatòria P-2015 a la borsa de treball: 
ICS manifesta que aplica el que diu el II Acord i que no veu motiu per canviar; els mèrits a valorar han de ser els mateixos per personal fixe o temporal. 
 • Modificacions de les condicions de treball contingudes en els plans de funcionals a centres de Metropolitana Nord: 
Es manifesta que els plans funcionals s’estan fent sense consens amb la plantilla i s’estan imposant al personal. Pregunta si és el mateix pla funcional que reglament de règim intern.
ICS manifesta que els plans funcionals són un dels requisits per l’acreditació dels centres. 
La norma que regula els RRI està en vigor i són aquests els que estableixen els horaris del personal. 
El RRI i el pla funcional ha de conviure i ser compatibles. El pla funcional és millor que sigui consensuat però no és obligatori que sigui així. El pla funcional no pot substituir el RRI i no pot servir per modificar horaris, sols ha de reflectir els que ja estan regulats al RRI. Manifestem que aquests plans funcionals s’han fet servir per canviar horaris i torns. Pregunta si hi ha registre de RRI. 
ICS contesta que no. 
CCOO manifesta que amb aquesta excusa s’estan modificant horaris i que això perjudica molt a la plantilla. 
ICS diu que els plans funcionals serveixen per l’acreditació dels centres però no per modificar les condicions de treball. L’ horari lliscant està previst en l’ordre que regula el RRI. 
 • Calendari per l’estudi de càrregues de treball del personal previst al PORH
CCOO demana que es faci un calendari per avaluar les càrregues de treball tal i com contempla l’article 2.3 del PORH. 
ICS proposa avaluar les càrregues de treball dels diferents col·lectius amb el següent cronograma: 
• 2107 metges/ses d’AP. 
• 1r semestre 2018 metges/ses d’hospital i infermeria d’AP 
• 2n semestre 2108 infermeres d’hospital i auxiliars d’infermeria 
• 2109 personal GIS 
• 2020 resta de categories. 
CCOO pregunta quin mètode s´utilitzarà. ICS ho estudiarà. 
 • Torn obert de paraules: 
MC pregunta si la convocatòria de metges especialistes d’hospital està enviada al DOGC i la data prevista de publicació. 
ICS manifesta que està a punt per ser enviada i que es publicarà cap al 7 d’agost, el que farà que el termini d’inscripcions acabi a primers de setembre. 
CCOO pregunta per la convocatòria dels ginecòlegs d’ ASSIR.
 ICS manifesta que es faran en un sol procés la oferta normal i la OPE especial. 
UGT demana resposta a 3 qüestions pendents de meses anteriors: publicitat per accedir a col·laborador d’examen, personal d’ hospitalització a domicili Vall d’Hebron i Casernes i permisos. 
ICS contesta que el personal per seguir els exàmens sempre ha estat el personal de RRHH escollit per la Direcció i continuarà sent així. Sobre la segona pregunta ja es va contestar i la contesta consta en acta. Sobre la tercera qüestió el que la mesa va aprovar sobre permisos es va enviar a Funció Pública que va emetre un informe al que l’ICS ja va contestar. Esperen resposta i el que ens diguin es portarà a la Mesa. 
SATSE pregunta si hi ha ordre per tancar a primària a les 20 hores i si hi haurà elecció directa dels directors d’ABS o la possibilitat de fer un any sabàtic per recerca. 
ICS diu que el tancament està pendent de concreció, igual que els altres temes. 

ICS informa que a la nòmina de juliol s’abonarà l’1% d’increment al personal amb efecte retroactiu a gener.
 En el càlcul dels endarreriments poden haver alguns problemes puntuals que es regularitzaran a la nòmina d’agost. 

25 de juliol de 2017

Mesa Sectorial 1ª Sessió

22 de jul. 2017, 1:27 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 22 de jul. 2017, 1:45 ]

Sessió ordinària de 21 de juliol de 2017 

A la sessió s’han tractat els següents punts: 

 Intervenció de la Dra. Candela Calle, Gerenta de l’ICS, per rendir comptes del que s’ha fet fins ara:
 En primer lloc explica que és la primera vegada en 5 anys que s’ha augmentat el pressupost de l’ICS, i s’ha atès principalment en Atenció Primària i Inversions.
 Comenta que és conscient que s’ha d’avançar en aconseguir tot allò que vam perdre, però fa un balanç positiu en aspectes concrets com:

 1. Pla contra la precarietat laboral: jornada complerta i aplantillament de 1500 professionals en 2016 i 906 el que portem de 2017.
 2. Index de deprivació d’AP: 160 professionals fins ara i es preveu uns 400 més durant la resta de l’any. I per primera vegada s’augmenta el variable en l’AP 
3. Infraestructures: augmenta recursos en inversions i incidir en la obsolència dels equipaments destinant 300 M euros.

CCOO intervenim agraint la seva presència i la feina feta però recordem que hi ha molts temes a recuperar, recuperar les condicions laborals d’abans de les retallades, incidir en la formació com un dret de les treballadores, treballar mesurant la càrrega assistencial ha de ser prioritari donada l’edat mitjana dels professionals en conjunt i finalment, hem demanat a la gerència, que doni suport en la Mesa General de la Funció Pública a les peticions formals que es fan des del nostre sindicat. Hem de sentirnos iguals als altres funcionaris de la Generalitat en drets, i així hem incidit en poder gaudir de les 30 hores d’absència per malaltia, sense necessitat d’IT.

 Homogeneïtzació de retribucions per extracció i transplantament d’òrgans i de criteris d’accés de professionals per realitzar aquesta activitat assistencial: 
Des de l’ICS expliquen que ja es va intentar consensuar criteris dels equips de trasplantament i no ho van aconseguir. Es comprometen a tornar-lo a intentar amb la Direcció Assistencial d’Hospitals. Si acaben tenint consens en els equips es podrà negociar en Mesa els criteris de selecció dels professionals per aquesta tasca. CCOO volem que els criteris d’accés als equips siguin públics i que tothom, que professionalment compleixi els requisits, pugui accedir-hi. Per altra banda trobem un fet molt greu que no hagi un criteri homogeni per formar els equips i que cada centre tingui els seus propis, així com la variabilitat de les retribucions.
 Actualització dels diferents documents d’Hospitals de l’ICS relatius al grau de dificultat pels quals s’assoleix el complement específic: 
El problema està que s’han d’actualitzar els complements en aquells professionals que per readaptacions de plantes o per canvis organitzatius del servei han passat a altra unitat però el complement no està adequat a la tasca assistencial que realitzen. Aquest problema diu ICS que ho solucionaran d’immediat i que és totalment irregular. Per altra banda hi ha el tema que queda obert a treballar que seria avaluar els llocs de treball dels hospitals per adaptar els complements a mida de la complexitat que existeix actualment, totalment diferent del Acord de Govern de 1998 que és quan es van assignar els complements específics. Des de CCOO plantegem que és necessària aquesta nova avaluació per tal d’adequar els nivells de complements i que la metodologia i complexitat en el camp de la infermeria ha evolucionat molt en 20 anys. Es comprometen a ficar en marxa la revisió per quan hagi pressupost ficar-ho en marxa.
 Proposta de pagament per absència de Facultatius especialistes en medicina de família i comunitària i de pediatria a l’Atenció Primària
L’ICS té dificultats per trobar metges/ses de família i pediatres per treballar en places estructurals que queden descobertes per jubilacions i/ o altra conseqüència. 4 Els professionals habituals , voluntàriament, podran optar a treballar un augment de jornada amb un augment , respectivament, de “cupo” de pacients. Aquest augment de pacients es fa sobre la freqüentació esperada i no per població assignada, amb unes taules per calcular les retribucions per aquella tasca. CCOO pregunta si saben l’impacta d’aquesta mesura en quant a professionals necessaris. No tenen previsió de moment. També la preocupació que l’organització de l’equip assistencial hagi de canviar amb reordenació de torns pels altres professionals, infermeria i GIS. Comenten que aquest supòsit no es contempla. La direcció comenta que ja han aprovat al Consell d’Administració de l’ICS i ara informen als agents sindicals i que és una mesura excepcional i amb una durada determinada.
 Exempció dels requisits de nacionalitat en especialitats deficitàries de facultatius especialistes:
La direcció explica que volen fer un Acord de Govern per poder fer interins estatutaris a facultatius extracomunitaris que fins ara estan en contractes mercantils o laborals. Demanen si estem d’acord en incloure també en el PORRHH 2016- 2017. Tots els sindicats ens sumem. Comenta la direcció que aquest problema generalitzat a tot l’Estat i que els residents que es formen al nostre territori, moltes vegades no es queden a treballar a l’ICS. Altres mesures que contempla el PORRHH es perllongar la jubilació en aquells professionals especialistes que compleixin els requisits. Les gerències on falten més especialistes só: La metropolitana sud i Lleida. 

Informació sobre convocatóries P-2010, P-2015, PI-2016 i calendari de convocatòries de l’oferta pública 2017: 

 Oferta pública prevista en la Llei de Pressupostos de l’Estat 2017: 
La direcció explica que de moment no farà cap convocatòria de les restants a les 2400 a part de les tres categories que s’expliquen al punt anterior, per varis motius: 
1. Per no solapar més processos de selecció.
2. Esperar a la Mesa de Funció Pública 
3. La Llei de pressupostos de l’Estat 2017 contempla que sigui la Mesa General la que coordini els processos selectius de manera centralitzada i de moment els convocaran a Madrid per explicar aquest punt que vol dir concretament. 

 S’emplaça a continuar els punts pendents de l’ordre del dia al 25 de juliol de 2017. Ampliació supòsits d'IT on es cobrarà el 100%

24 de juny 2017, 3:02 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOOSignats Dos Acords Referents al retorn de la paga extra del 2013 i la reducció de la Temporalitat al 8%

16 de juny 2017, 14:33 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 24 de juny 2017, 3:28 ]

CCOO destaca la seva satisfacció per la signatura de dos acords a la Mesa General de Negociació del Personal de la Generalitat

 Comunicat de l’Àrea Pública de CCOO de Catalunya


Per l’Acord de reducció de la temporalitat, estabilització de l'ocupació i consolidació de llocs de treball. 
Es tracta del primer gran acord en molts anys per la reducció de la temporalitat i per l'estabilització i consolidació de les plantilles. Aquest acord ha de permetre, en un termini de 3 anys, reduir la taxa de temporalitat en l'ocupació a l'Administració de la Generalitat fins al 8%. Actualment estem en taxes superior al 30%.

Per l’Acord (parcial) de recuperació de drets i condicions de treball: en primer lloc, incorporació de nous supòsits d'incapacitat temporal amb la percepció del 100% de les retribucions. 
D'altra banda, retorn d'un mínim del 10% de la paga de 2013 durant l'any 2018. 
Significa reconeixement del deute i iniciar el retorn del total que ens deuen de les pagues extres dels anys 2013 i 2014 el proper any 2018, quan sempre ens havien manifestat que no seria abans de 2019 (per motius pressupostaris).

Aquest acord de recuperació de drets és parcial i concreta que abans del 30 de setembre d'aquest any reprendrem la negociació de la calendarització del retorn de la quantitat total que ens deuen de les pagues extres i de la resta de condicions laborals que ens van ser retallades durant els anys forts de la crisis.


CCOO manifestem la nostra satisfacció pels acords i per haver desencallat la negociació que estava aturada en perjudici dels treballadors i les treballadores de la Generalitat. És un primer pas. 
 Seguirem pressionant i negociant per la recuperació de tot el que ens deuen i per la millora de les nostres condicions de treball. Aquests acords ens animen a seguir avançant en aquesta tasca.

Mesa Sectorial 13 juny 2ª Sessió

14 de juny 2017, 2:44 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 16 de juny 2017, 14:39 ]

Resultat d'imatges de mesa sectorial
Punts tractats a la sessió d’avui:

Avui ha estat la continuació de la reunió del 19 de maig de 2017 on ho va haver temps de tractar tots els punts de l’ordre del dia. 
Punts:

-  Consideracions prèvies (oposicions, borsa i DPO):

Abans de començar la sessió d’avui, CCOO hem demanat fer algunes consideracions prèvies. Una d’elles ha estat el tema de la no baremació de la borsa de l’ICS i el retard que això suposa a l’hora de la contractació i la crispació dels professionals que a dia d’avuiestan pendents de la nova puntuació per accedir a un millor contracta.
L’ICS reitera els problemes informàtics que han tingut, però es comprometen a que al llarg del dia estaran solventats.

També hem fet la consulta sobre les oposicions en curs (2015) i de moment no es poden associar els mèrits perquè estan modificant l’aplicatiu SGRH d’acord amb el nou barem ja que hi ha algun mèrit que no era possible entrar-lo en cap de les pestanyes actuals. La previsió és que la diligència del Tribunal es publiqui al final d’aquest mes de juny. A efectes pràctics dels aspirants, caldrà que associïn mèrits i que presentin via registre fotocòpia compulsada dels mateixos.
Pel que fa a la P-2010, quasi segur que no podrà triar destí al mes de juliol, i seràa passat estiu.
Davant l’existència de cursos de formació posats com a DPO en algun centre, malgrat la prohibició, des de RRHH hi constarà i així ho faran arribar a tots els centres i territoris, que NO es pot utilitzar les DPO per incloure activitats formatives. Tot en virtut d’acord de Mesa Sectorial.

Condicions de treball del personal sanitari d’Institucions penitenciàries:

En aquest punt, CCOO fem la queixa que ens traslladen els treballadors i treballadores sobre no ajustament d’horaris a les planelles en relació amb el còmput anual. Segons l’ICS ens diu que després de comprovar-ho el màxim diferencial d’hores és de TCAI amb unes 27 hores. CCOO expliquem que hi ha de calaixos molt més elevats, com per exemple més de 80 hores en el cas d’alguna infermera. I en algunes presons, el que fan com a pràctica habitual és
que el professional que deu hores, 1/3 les poden tornar fent una estona diària, però els 2/3 restants estan a disposició d’una borsa de RRHH de la presó.
Donada la discrepància entre l’ICS i CCOO, ens comprometem a fer-li arribar els calendaris amb aquesta problemàtica.
També hem comentat la necessitat d’adaptar els horaris a la feina real que es fa amb els interns. Ho miraran.

 Pla Nacional d’Urgències de Catalunya: 

Pressupost destinat a l’ICS, previsió, planificació...:
En aquest punt l’ICS ha estat contundent: NO s’ha assignat cap pressupost per aquest pla, ni tampoc pel pla de reforma d’atenció
primària ENAPISC.
CCOO manifestem que no entenem doncs, les declaracions que s’estan fent a tot arreu des del Departament de Salut sobre aquestes matèries, i que tenim clar que es deuen clarament a una maniobra purament electoralista.

 Concurs de cuines d’Hospitals: informació sobre estat de la situació actual:

CCOO manifestem que pràcticament la totalitat de les cuines de l’ICS es van externalitzar a excepció de Bellvitge (gestió compartida) i Vall
d’Hebron (gestió ICS). Fa temps que s’està parlant també de l’externalització d’aquesta darrera, cosa que fa que el personal que i
treballa estigui angoixat.
Des de CCOO considerem que donat que les enquestes del CATSALUT respecte a la qualitat del menjar són superiors en el cas de la cuina gestionada per l’ICS demanem dues coses:
1. que es mantingui així en el cas de la gestionada pel propi ICS.
2. que es reverteixi a gestió ICS la resta de cuines que en seu dia van ser externalitzades. Com a exemple posem el cas de l’Hospital de Navarra, on s’ha recuperat la gestió pública de la seva cuina, ja que consideren la dieta com a part dels plans terapèutics dels usuaris.
L’ICS respon que el principal problema de la cuina de la Vall d’Hebron és la manca de recursos per reestructurar-la amb inversions (capítol VI).

 Informació sobre com assumirà l’AP Barcelona ciutat, i amb quins recursos els usuaris del PAMEM que seran transferits a la Seguretat Social:

La major part d’usuaris passaran a ser atesos a càrrec de l’ICS, segons informació de Primària Barcelona Ciutat

 Data possible de signatura de fitxes d’assignació DPO 2017:

Des de Centre Corporatiu ja ho han enviat als centres. Això vol dir que ja estan disponibles als territoris, per tant en breu es donaran per signar.

 Grup de treball, personal adscrit a les UAU d’atenció primària:

Finalment el grup s’ha posat en marxa i s’ha fet la primera reunió. De moment no hi ha cap conclusió.

 Encavalcament horaris de personal:

L’ICS no ho reconeix i cal gestionar-ho als centres de treball.

Els propers punts seran tractats en una futura sessió de Mesa Sectorial al mes de juliol.
13 de juny de 2017

Mesa Sectorial 19 maig 1ª Sessió

19 de maig 2017, 16:04 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 14 de juny 2017, 1:09 ]

A la sessió d’avui s’han tractat els següents punts:
 •  Criteris d’aplicació als permisos, llicències i reduccions de jornada del personal estatutari d el’ICS:
Sobre aquest punt, CCOO manifestem allò que es va acordar en la darrera assemblea de seccions sindicals, i era que si no es variaven l’aplicació d’alguns permisos (exemple tenir en compte 12 h/permís ino 10h, permís de lactància, mapa...), no estaríem en disposició d’aprovar el document. Finalment l’ICS informa que vol unanimitat pel que fa als membres de la Mesa per aprovar el document, i evidentment no s’ha aprovat.
Tot i així, l’ICS diu que previsiblement, tal i com estava el redactat, per part de Funció Pública tampoc l’hagués deixat aprovar.
Tots els sindicats manifestem la nostra protesta per com s’ha acabat elaborant i emplacem a l’ICS a continuar amb la negociació. De moment no és possible.
 •  Pressupost de l’ICS per aquest 2017:
En aquest punt, l’ICS ens informa que el pressupost que li ha estat assignat per aquest 2017 és de 8.806.714.525,48 euros.
En el global hi ha un increment respecte a l’anterior que era una pròrroga, d’un 1’04%.
El que si que es veu és un increment important pel que fa a capítol 6 (inversions), que creix un 47,36%. I el capítol 1 (persones) que creix un 2,53% 

Hi haurà una dotació finalista que anirà destinada a l’atenció primària, concretament a:

- Plantilla estructural 9,3 M euros anuals
- Dotació per substitucions 10,9 M euros anuals

Des de CCOO demanem explicacions sobre si aquesta dotació serà per EAP tal i com va dir el conseller, o pel contrari seria repartida per DAP. Ens contesten que per EAP.
També hi haurà una dotació pressupostària addicional, i que a dia d’avui està pendent, que anirà destinada a disminuir les llistes d’espera tant quirúrgiques com de proves diagnòstiques. Estarà dins de l’anomenat Pla de Xoc.
 •  Seguiment i evolució de la plantilla del personal de l’ICS:
Seguint amb el compromís que CCOO vam sol·licitar en anteriors Meses Sectorials, se’ns passa com està l’evolució de la plantilla. A finals de l’any 2016, la plantilla de l’ICS era de 39.599,86 persones, i aquest any 2017, les dades del mes d’abril són de 39.851,40.

CCOO demanem que al marge d’això, hi ha un volum important encara d’eventualitats, i que com a mínim exigim que siguin de 6 mesos per tal que els professionals es puguin planificar vacances i tenir dret al cobrament de DPO. A més, també hi ha eventuals cobrint places estructurals.

CCOO també fem la petició de llocs que encara no cobreixen o bé ho fan amb contractes inferiors al 100%, cosa que incrementa tant la demanda com la pressió assistencials, i ens trobem fins i tot associacions de veïns protestant a la porta dels EAP culpabilitzant als professionals que hi treballem.
 •  Adaptació de nomenaments del PASSIR de Gavà i de Sant Boi de Llobregat:
 •  Adaptació de nomenaments dels Laboratoris de Dr. Robert i de Mataró:

Accediu al document adjunt >>

 •  Encàrrec de gestió d’atenció urgent i immediata del SEM a l’ICS, en base al Conven SEM/ICS de 2016:
En relació a aquest punt l’administració informa que l’ICS lloga espais físics al SEM però no té l’encàrrec de dotar de personal, no obstant en algun territori puntual sí es dona aquest cas.

 •  Disparitat entre territoris sobre l’hora de finalització de les visites domiciliàries abans del tancament del Centre:
En la normativa d’Atenció Primària, article 25 especifica que no hi ha un criteri unificat per territoris per organitzar-se en quant a la cobertura de visites domiciliàries, i que cada EAP unifica els seus criteris. Així,
la Normativa vigent dona un marge d’una hora abans de finalització de la jornada laboral per cobrir un domicili. Si la jornada s’allarga per la durada de l’assistència d’aquesta darrera visita haurà de ser recuperable pel professional.
 •  Unificació de criteris de tancament dels CAP arreu del territori i la seva vinculació amb la Llei de reforma horària impulsada pel Govern:
Sobre aquest punt l’ICS diua que donat que és un criteri molt nou, se’ns informarà properament ja que avui no disposen de la informació.

 •  Previsió de calendaris oposicions en curs:Els propers punts seran tractats en una futura sessió de Mesa Sectorial al mes de juny

Resum Mesa Extraordinària 5 maig

6 de maig 2017, 10:10 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 6 de maig 2017, 10:12 ]

Oferta pública d’ocupació:
L’ICS ens informa del que ja sabíem per la Mesa General de Funció Pública, i és de l’oferta pública d’ocupació.

 Les places que sortiran a concurs-oposició seran 2400 i ens passen una relació de les categories que es veuran afectades, donant prioritat a les que es van haver de retirar malgrat s’havien publicat al DOGC fa anys. 
Des de CCOO, la nostra posició és la mateixa que vam manifestar a la Mesa General, i és que no podem estar d’acord amb una oferta pública que no respon a la realitat. El que necessitem és reduir el número de persones interines a un 8%, i això suposaria passar per un acord plurianual, de manera que en 3 anys es convoquessin per a tota la funció pública més de 45.000 places (i no 7700 com faran). 
A partir d’aquí, considerem que d’aquestes 2400 places si l’ICS convoca a moltes categories, voldrà dir que la gent té menys possibilitats d’accedir a una plaça estatutària fixa. 
CCOO reclamem un calendari plurianual per tal de garantir el major número de places per a totes les categories. 
L’ICS diu que també pensa que són insuficients però que donat que ve imposat per Acord de Govern, l’ha d’acabar aplicant.
 CCOO també hem afegit que s’ha deixat alguna categoria que fa molts anys que no es convoca, com seria logopedes. Finalment, el llistat que ens passa l’ICS que es publicaran al llarg d’aquest any 2017 és el següent:Resum Mesa Sectorial Sanitat 3.04.17 (2a part)

6 d’abr. 2017, 3:34 publicada per seccions sindicals ics ccoo   [ actualitzat el 30 d’abr. 2017, 1:07 per Seccions Sindicals ICS CCOO ]

   3 D'ABRIL DE 2017,Resultat d'imatges de mesa sectorial sanitat ics ccoo SEGONA PART 
Avui s'ha reunit la Mesa Sectorial per tal de tractar els punts de la Mesa del dia 24 de març que van quedar pendents per falta de temps.
 Punts tractats:
 Retribucions del personal de trasplantaments 
CCOO, després de valorar les dades retributives que ens van mostrar en la última reunió, hem expressat les següents consideracions: 
  No ens sembla bé la gran disparitat de retribucions en els diferents hospitals, entenem que haurien de ser uniformes, transparents i públiques, i estar incloses en les nostres taules retributives, com tota la resta de retribucions.
 Hem demanat quins criteris objectius es fan servir per accedir a aquests equips, i la resposta de l'empresa és que no hi ha uns criteris definits, la qual cosa fa augmentar la nostra sensació de poca transparència. 

Pel que fa a les quanties, encara que ens semblen molt elevades, no ens volem manifestar obertament, perquè som conscients que ens falta molta informació sobre els equips, les tasques i la organització de tota aquesta feina. L'ICS diu que ens anirà portant més informació al respecte, i que es proposen homogeneïtzar i incloure aquestes retribucions en les taules salarials. 
Retorn de la radiologia a l'ICS
Tota la part social s'uneix per demanar la dissolució de l'IDI i la recuperació de l'ICS de tots els serveis de radiologia.
 Aquesta activitat representa una molt bona font d'ingressos, i no s'ha entès mai que s'establís una altra empresa, IDI, que ho exploti.
 L'Empresa contesta que aquesta petició no està dintre de les potestats de la direcció de l'ICS, i la part social diem que s'elevi la demanda allà on pertoqui. 
Diferències en l'aplicació dels dies de vacances i lleure addicionals per antiguitat.
 S'han posat sobre la Mesa diferents casos que evidencien la heterogeneïtat en l'aplicació dels dies addicionals de vacances i lleures. 
Tothom està d'acord en el que és una lluita constant, que tots els permisos han de ser aplicats i interpretats de la mateixa manera en els diferents 2 territoris. No pot ser que s'exigeixi que els dies de lleure es situïn en la planilla amb mesos d'antelació, perquè perden la seva raó de ser, o prohibir que els de vacances s'ajuntin amb els 22 dies que té tothom...
 L'empresa diu que l'aplicació d'aquests dies ha de ser segons la seva natura, i que tractarà la situació en la propera reunió amb les direccions de les diferents Gerències Territorials.
 Certificat negatiu de delictes sexuals 
En el tema de la obtenció d'aquest certificat, el que treballadors i treballadores han de fer és autoritzar a l'empresa per a demanar aquest certificat a l'Administració corresponent. 
El dispositiu de l'ATRI sembla que encara no està prou perfeccionat per fer-ho, per la qual cosa es va adreçar a les persones afectades a utilitzar una altra plataforma, PICA, però diu l'empresa que aquesta plataforma també està donant molts problemes.
 Quant a les persones inscrites a la borsa de treball, les quals no treballen, s'està fent una modificació del sistema per a què la mateixa persona pugui autoritzar a l'empresa que demani per ella el certificat. 
El tema continua sent problemàtic, però ens asseguren que està en via de solució. 
Organització de l'Atenció Continuada en els PAC's
 S'exposen per la part social diferents queixes referents a l'organització, arbitrària i injusta en molts casos, del repartiment hores d'atenció continuada en els diferents territoris. L'empresa manifesta que parlarà sobre aquest tema amb les direccions de les Gerències, i que les hores d'atenció continuada s'han de repartir entre tots els membres dels equips de manera racional i equitativa, sense favoritismes ni reconeixement de drets adquirits que no ho son. 
Revisió de la distribució dels nivells de complements específic 
La part social demana que es faci una revisió de la assignació dels nivells del complement específic, per tal d'actualitzar-la, ja que fa molt de temps que es va fer i hi ha molts casos de situacions obsoletes i injustes. L'empresa reconeix la necessitat de fer-ho, i diu que ho farà. També es demana la revisió del complement de jornada completa del personal metge en els hospitals. Nomenaments de zelador/a en Atenció Primària El tema d'acabar amb els nomenaments de la categoria de zelador/a a primària, on fan la mateixa feina que el personal amb nomenament d'auxiliar administratiu, és un tema molt recurrent, que genera molts agravis i que hem parlat moltíssimes vegades. Al Pla d'Ordenació de Recursos Humans, que vam signar per unanimitat, està imprès el compromís en solucionar aquest tema, i s'ha creat un grup de treball (que encara no s'ha reunit però que ens assegura l'empresa es convocarà en molt breu) per treballar-lo. A Catalunya Central, no s'ha esperat a tenir negociada la solució, sinó que es va decidir fa uns mesos que ja no es farien més nomenaments d'aquesta categoria, ignorant el gran perjudici que es produiria a certes persones que han treballat de zeladors i no tenen punts d'auxiliar administratiu. Per la pressió que vam fer al respecte se'ls va fer un contracte de reforç que finalitza al juny, per això s'ha tornat a insistir en Mesa Sectorial que necessitem solucionar aquest tema sense més dilació. 
 Torn de paraules
L'empresa ens informa que estan publicats els criteris sobre còmput de docència i recerca per a carrera professional a la pàgina d'intranet de l'ICS. També se'ns informa que el procés de la reassignació de places de la Model està acabat, i que no consta que ningú no hagi pogut triar a on volia anar. En resposta a una demanda que la part social va fer en una anterior Mesa, se'ns passa una presentació amb el número de visites urgents, per nivells d'urgència, de cada hospital, que posen de manifest el gran percentatge de visites que assumeixen els serveis d'urgències dels hospitals, que haurien d'anar a primària. Davant d'aquesta realitat, la part social posa sobre la taula que molta responsabilitat és de les retallades de personal i punts d'atenció que s'han tancat en els últims anys de crisi. Calen més recursos a la primària, el pressupost per al programa PIUC continua no comptant amb suplement, sinó que ha de sortir del pressupost total de l'ICS. Aquesta situació és indignant, quan s'ha fet tanta publicitat perquè la ciutadania faci servir els serveis d'urgència de primària, pub licitant però no dotant. L'empresa diu que s'està treballant amb primària, en un pla per analitzar el tema d'urgències i amb una dotació extra. Els Tribunals de la Convocatòria de la Promoció Interna ja estan nomenats i publicats.                                     Resum Mesa Sectorial Sanitat 24.03.2017

6 d’abr. 2017, 3:07 publicada per seccions sindicals ics ccoo   [ actualitzat el 6 d’abr. 2017, 3:20 ]

Imatge relacionada

A continuació us adjuntem informació de la Mesa Sectorial de Sanitat del 24 de març del 2017.   
Resum Mesa Sectorial Sanitat 24.01.2017

30 de gen. 2017, 1:47 publicada per seccions sindicals ics ccoo   [ actualitzat el 30 de gen. 2017, 2:07 ]


A continuació us adjuntem informació de la Mesa Sectorial de Sanitat del 24 de gener del 2017.


  1-10 of 200