Inici‎ > ‎

Comunicats


Voluntats Anticipades (Acord de col·laboració)

6 de des. 2018, 0:57 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 6 de des. 2018, 1:48 ]

S'ha signat un "Acuerdo de colaboración entre la Federación de Sanidad de CCOO y la Asociación Derecho a Morir Dignamente", aprovat en l'última Executiva de la Federació

Aquest son els enllaços:
https://www.eutanasia.cat/index.php/ca/home-ca-es/doc-voluntats-anticipades
https://www.eutanasia.cat/index.php/es/home-es-es/doc-voluntades-anticipadas
Assessorament per reclamar la devolució de l'IRPF de les prestacions per maternitat

6 de des. 2018, 0:27 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 6 de des. 2018, 1:49 ]


Foto L'Agència Tributària ha activat les vies oficials per a la devolució de l'IRPF de les prestacions per maternitat.

Teniu tota la informació actualitzada a:
Informació sobre l'exempció en IRPF de les prestacions per maternitat / paternitat percebudes de la Seguretat Social

El formulari oficial per a la presentació en paper a les oficines de l'AEAT el podeu trobar a:
Sol·licitud de rectificació de la declaració de l'IRPF per prestacions públiques de maternitat / paternitat percebudes de la Seguretat Social (Sentència del Tribunal Suprem 1462/2018)

I podeu fer la sol·licitud telemàtica per a la devolució a:
Sol·licitud telemàtica sobre la Prestació de maternitat i paternitat (Sentència del Tribunal Suprem)


El Tribunal Suprem ha dictat una sentència declarant exemptes de tributació les prestacions de maternitat de la Seguretat Social.
CCOO està fent gestions davant l’INSS i l’Agència Tributària per conèixer quins procediments utilitzaran per complir la sentència i retornar les retencions i els proposem que facin la devolució d’ofici, sense necessitat de fer reclamacions individuals. Algunes informacions de premsa asseguren que l’Agència Tributària no ho retornarà d’ofici, sinó que denegarà totes les reclamacions per posposar el pagament durant dos anys, cosa que CCOO considera inacceptable.

Conseqüències de la sentència

- A qui estigui cobrant o a qui comenci a cobrar la prestació de maternitat, l’INSS ja no li farà la retenció de l’IRPF.
- Les persones que han rebut la prestació en algun moment dels últims quatre anys tenen dret a devolució igual que les que estan cobrant la prestació en aquest moment, de les quantitats ja retingudes. CCOO aconsella les persones afectades que reclamin.

Dubtes que no resol la sentència

- El personal funcionari que no és al Règim General de la Seguretat Social no cobra prestacions de maternitat, sinó retribucions de maternitat. Per això, la sentència no és d’aplicació directa. Els serveis jurídics de CCOO ja hi estan treballant, perquè es pugui aplicar també al personal funcionari.
- La sentència no es pronuncia sobre les prestacions de paternitat. La regulació tributària permet l’extrapolació directa per similitud. Els serveis jurídics de CCOO també estan treballant per aconseguir l’extensió de l’aplicació a les prestacions de paternitat.

Com reclamar-ho?

Si estàs afiliada a CCOO, pots rebre atenció gratuïta per ajudar-te a fer la reclamació.
La reclamació consisteix a sol·licitar a l’Administració d’Hisenda la devolució de les quanties indegudament retingudes o satisfetes mitjançant el procediment de devolució d’ingressos indeguts i instant la rectificació de l’autoliquidació.

Aquest és un
- model de reclamació específic per la devolució de l'IRPF de les prestacions per maternitat (en català).
- model de reclamació específic per la devolució de l'IRPF de les prestacions per maternitat (en castellà).

També heu de presentar el document oficial de l'Agència Tributària de sol·licitud de rectificació de l'autoliquidació

Us han de respondre amb una notificació de proposta de resolució.

Atenció: si la resposta és negativa només teniu 10 dies per presentar al·legacions.

Si ja fa prop de quatre anys que vau rebre la prestació de maternitat, us heu d’afanyar a fer la petició perquè no prescrigui el dret.

Les persones que no teniu aquesta pressa, podeu esperar les decisions burocràtiques de l’Agència Tributària, per si actuen d’ofici o faciliten un tràmit més senzill. Actualitzarem aquesta informació tan aviat com es vagin produint les novetats.


ASSESSORAMENT DE CCOO PER RECLAMAR LA DEVOLUCIÓ DE L'IRPF DE LES PRESTACIONS PER MATERNITAT

Si sou afiliades podeu trucar al 93 481 28 48 i demanar hora per rebre atenció gratuïta presencial per fer la reclamació.Carrera professional 2019

6 de des. 2018, 0:17 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 6 de des. 2018, 1:50 ]

El dia 1 de desembre es va iniciar el termini de presentació de solicituds de la Carrera Professional 2019, que finalitzarà el 31 de desembre.
CCOO recomana a tot el personal interi que continui demanat els nivells que pertoquin, doncs en la actualitat tenim moltes sentencies guanyades en 1ª i 2ª instancia nomes pendents de resoldre pel Tribunal Suprem.
 
Podeu accedir : http://rrhh.portalics/SGRH/


Campanya carrera professional 2018

24 de nov. 2018, 0:52 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO


Resolució definitiva 

Us adjuntem la resolució definitiva de la campanya de carrera professional 2018.

Les persones interessades poden realitzar la consulta a les adreces d'internet i intranet 

Excepció de Tributació de IRPF a les prestacions per Maternitat

12 d’oct. 2018, 3:01 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

La sentència del Tribunal Suprem estableix el criteri on s’estableix que la normativa actual no permet la retenció de IRPF a les prestacions de maternitat. Respecte a les conseqüències cal diferenciar dues situacions:
 1.- Prestacions que actualment s’estan percebent. 
➢ En aquests casos la Seguretat Social deixarà de practicar la retenció i es podrà sol·licitar a la Agència Tributaria la devolució d’aquells mesos on s’hagin fet retencions. 
2.- Prestacions que s’han percebut amb anterioritat a la sentència. 
➢ En aquest supòsit es pot reclamar fins a 4 anys enrere, és a dir, les declaracions que es van fer al 2014, 2015, 2016 y 2017 i que corresponen als anys fiscals de 2013, 2014, 2015 i 2016.

 PROCEDIMENT PER A LA RECLAMACIÓ.

 En principi, encara que no és segur, una vegada feta la reclamació, l’agència tributària hauria de reconèixer la reclamació i estimar l’autoliquidació. 
No és probable que es deneguin quan el Tribunal Suprem ja ha establert el criteri. 
El procediment està regulat al Reglament de la Llei General Tributaria. 1.- S’ha de presentar un formulari sobre el procediment mitjançant una sol·licitud d’ingressos indeguts de l’exercici que es va rebre la prestació. 
També hi ha dues opcions:
 ➢ Presentar la sol·licitud a través de carnet o certificat digital en la web de la agència tributària.
 ➢ De manera presencial a la oficina que correspongui per domicili. 
CONSIDERACIONS.
 1.- L’Agència Tributaria inicia un procediment on realitza una proposta de liquidació i dona trasllat a la part para que en 10 dies faci al·legacions. (No cal fer al·legacions si reconeix el dret). Posteriorment, dicta la resolució on s’ hauria d’estimar la proposta.
 2.- A la reclamació s’ha de posar la quantitat que es reclama que no es coincideix necessàriament amb la quantitat objecte de retenció.
 S’ha de fer novament la declaració de renda de l’any que es reclama excloent la prestació. Això pot donar o bé que la agència hagi de tornar més o bé s’hagi de pagar menys. Depèn dels altres ingressos o béns del sol·licitant.

Resolució provisional carrera professional campanya 2018

15 de set. 2018, 1:14 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO


Si durant el mes de desembre de 2017 vàreu sol·licitar la carrera professional, campanya N1234O2018, des de la Direcció de Recursos Humans, us informem que avui 5 de setembre s'ha publicat la resolució provisional.

A partir de demà, 6 de setembre disposareu de 20 dies hàbils per fer les al·legacions oportuns.(fins el 5 d'octubre)


Les adreces de l'aplicació SGRH (Sistema de Gestió de Recursos Humans) on podeu consultar el resultat de la vostra sol·licitud són les següents:

Intranet: http://www.portalics.rrhh/SGRH
Internet: http://wsa.ics.gencat.net/sgrh

Tanmateix, us informem que els professionals que tinguin informat el seu correu a les dades personals del Gestor de l'Aplicatiu, se'ls enviarà un correu comunicant-los que estarà disponible la resolució provisional a partir d'avui mateix i que tot seguit s'obrirà el període d'al·legacions.

Teniu també tota la informació al document adjunt

Ampliació del permís de paternitat a 5 setmanes

7 de jul. 2018, 0:25 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

S’ha publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) la Llei 6/2018 de Pressupostos Generals de l’Estat, aprovada pel Congrés el passat 28 de juny. Aquesta Llei, contempla entre moltes altres disposicions, una modificació de l’Estatut dels Treballadors (ET) i de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP) en relació amb la coresponsabilitat en les tasques de cura, establint la durada del permís de paternitat en 5 setmanes ampliables en dos dies més per cada fill o filla en els supòsits de part, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment múltiple.

En el cas dels treballadors per compte aliena, el permís es podrà gaudir des del naixement del bebè (després dels dos dies de permís per part del ET) fins a immediatament després d’haver finalitzat les 16 setmanes del permís de maternitat de la mare. Això suposa per als pares (o l’altre progenitor) que tindran cinc setmanes més els dos dies de permís per naixement que estableix el ET (els convenis col·lectius poden incrementar aquest permís).

Quatre setmanes es gaudiran de forma ininterrompuda i la cinquena setmana es podrà unir a les quatre anteriors o es podrà gaudir, previ acord amb l’empresa, en un moment posterior, però sempre abans que el bebè compleixi els nou mesos. En cas d’adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, aquest permís es podrà gaudir abans que es compleixin els nou mesos de la resolució judicial o la decisió administrativa.

El permís es podrà gaudir en règim de jornada completa o jornada parcial, d’un mínim del 50% previ acord amb l’empresa, i haurà de ser comunicat a l’empresari amb la suficient antelació, abans de l’inici del permís, en els termes que determini la negociació col·lectiva.

La Llei de PGE 2018 també estableix, que el permís de paternitat dels empleats públics podrà gaudir-se en les mateixes condicions que el dels treballadors per compte aliena del sector privat, alguna cosa que fins ara no era possible, doncs el EBEP obligava al seu gaudi immediatament després del part, o de la resolució judicial o administrativa que autoritzarà l’adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment.

En resum, com a novetat la paternitat s’amplia a 5 setmanes i es permet fraccionar el gaudi de l’última setmana de forma independent a un altre moment dins dels nou mesos següents al naixement o resolució d’adopció o acolliment. En el cas dels treballadors per compte aliena, emparats pel ET, per fraccionar el gaudi de l’última setmana és necessari l’acord entre empresari i treballador. Per als empleats públics, gaudir la 5ª setmana de forma independent, a un altre moment, dins dels 9 mesos següent al naixement o resolució d’adopció o acolliment, és necessari que se li autoritzi per l’Administració en la qual presti serveis d’acord als termes previstos en la seva normativa.

Funcionament Borsa Treball (juny 2018)

6 de jul. 2018, 23:51 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO


Triennis del personal en promoció Interna Temporal

12 de maig 2018, 0:24 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

Des de CCOO considerem injust que el personal estatutari ICS que treballa en promoció interna temporal NO cobri els triennis de la categoria professional de la que presta els serveis i és per això que: 

Si et trobes en aquesta situació, PASSA PER LA SECCIÓ SINDICAL de CCOO que t’informaran sobre com iniciar el procediment i per reclamar els triennis de la categoria professional que et pertoca 
CCOO JA HEM GUANYAT DIVERSES SENTÈNCIES ¡¡

1-10 of 224