Inici‎ > ‎Comunicats‎ > ‎

Llista definitiva de persones admeses i excloses de participar en el concurs específic de trasllat DUI

31 de març 2014, 8:08 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 31 de març 2014, 8:09 ]
RESOLUCIÓ: 

Primer.- Donar publicitat de la llista definitiva de persones admeses i excloses de participar en el concurs específic de trasllat per a la provisió de places bàsiques de la categoria de diplomat/da sanitari/ària d’infermeria per a l’atenció primària (núm. identificació DSI-P-2014) de l’Institut Català de la Salut, d’acord amb l’annex 1 i 2 respectivament d’aquesta diligència. 


Segon.- Obrir un termini de 10 dies hàbils, que s’iniciarà el dia 1 d’abril de 2014 i que finalitzarà el dia 11 d’abril de 2014, per tal que les persones inscrites puguin renunciar a continuar en el concurs de trasllat o modificar les destinacions inicialment sol·licitades. En cas de modificar la inscripció, només es considerarà vàlida l’última inscripció registrada.
Una vegada finalitzat el termini esmentat, no s’acceptarà cap renúncia a continuar en el concurs de trasllat ni cap modificació de les destinacions sol·licitades.


Tercer.- La publicació d’aquesta resolució substitueix la notificació a les persones interessades, de conformitat amb el que estableix l’article 59.5.b. de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i del que estableix l’article 58.c de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.


Quart.- Les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició davant del director gerent de l’Institut Català de la Salut en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la publicació d’aquesta resolució o directament recurs contenciós administratiu davant dels jutjats del contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució.


Comments