Inici‎ > ‎Comunicats‎ > ‎

Nota rebuda de Xavier Saballs, Director de Recursos Humans de l'ICS

9 de març 2013, 2:01 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

Benvolgudes i benvolguts,

 En relació amb les negociacions sobre permisos i llicències i l’adaptació en còmput d’hores anuals de la jornada de 37,5 hores setmanals de treball efectiu que es van portar a terme en Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat l’1 de febrer del 2013 i en la reunió feta com a grup de treball de la Mesa sectorial feta el dia 22 de febrer, us faig avinent que ha estat impossible arribar a un acord satisfactori malgrat que la voluntat negociadora ha fet esgotar fins i tot els primers terminis previstos per ambdues parts.

 En aquest sentit, doncs, i atès que en la pròpia Mesa vàrem establir que faríem una nova convocatòria únicament si era possible arribar a una entesa sobre la matèria, entenc que cal donar per tancat aquest procés, i des de la direcció de l’ICS es farà una Instrucció que determini concretament per al personal estatutari de l’ICS l’equivalent anual de la jornada de 37,5 hores setmanals imposada com a bàsica per a tot el sector públic de l’Estat espanyol.

 Tal i com us vàrem comunicar, aquesta jornada anual ha estat fixada en 1.664 hores anuals efectives de treball en l'àmbit de l’Administració de l’Estat, i serà la que prendrem també com a referència per establir la jornada anual diürna a l’ICS, i de 1.500 hores anuals efectives de treball la jornada nocturna.

 Finalment, i pel que fa al tema de permisos i llicències, la interpretació que farem a l’ICS mantindrà el permís d’hospitalització d'acord amb el que preveu la Llei 8/2006, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de l’Administració Pública de Catalunya i també el permís per trasllat de domicili amb canvi de localitat de conformitat amb el que preveu el Decret legislatiu 1/1997, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, que entenem millora el que preveu l’EBEP com a normativa bàsica, i facilitarem també que es puguin agafar fins a cinc dies de vacances l’any per afegir a la disponibilitat dels assumptes personals.

 

Cordialment,

 Xavier Saballs i Bruell

Director de RH