Inici‎ > ‎Comunicats‎ > ‎

Resum de la reunió del Grup de Treball de la MEPAG de mesures de flexibilitat

15 de jul. 2013, 10:47 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 15 de jul. 2013, 10:48 ]
Divendres dia 12 de juliol es va reunir, per primera vegada, la comissió depenent de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públic, que ha de negociar el que han denominat Mesures de flexibilitat. En la Mesa del divendres 5 de juliol es va decidir traslladar la negociació aquestes mesures a aquesta comissió, i convocar-la de manera immediata. 
Els sindicats presents a la Mesa General de Negociació van acordar una proposta conjunta, que passen a enumerar a continuació, juntament amb la resposta de l’administració: 

Proposta Unitària MESURES DE CONCILIACIÓ 

 1. La dificultat legal de recuperar els dies anuals retribuïts d’assumptes personals, suprimits per la Llei 5/2012 i el Real Decreto 20/2012, no ha de ser obstacle per a establir mesures alternatives que puguin pal·liar la seva desaparició. 
  − L’Administració ho considera una declaració d’intencions que decideix no comentar. 
Evidentment el que preteníem amb aquest punt era explorar la possibilitat de recuperar, per la via que fos possible, la totalitat dels dies d’assumptes personals. 
 2. En aplicació de les previsions de l’article 48 j de l’EBEP, per deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral, fins a un màxim de 3 dies. 
  − L’Administració manifesta que podria estar d’acord si són recuperables. 
3. Les absències per motius de salut de fins a tres dies continuats, i amb un màxim de 45 hores anuals, no comportaran cap descompte salarial. Aquesta regulació, amb caràcter de mínim per a tots els sectors, es pren sense prejudici del manteniment de l’actual regulació sobre absències per motius de salut d’un màxim d’un dia. 
  − Aquesta proposta pretenc establir un mínim per a tothom, ja que l’ICS descompte salarialment qualsevol absència per motius de salut que no comporti baixa per IT. 
L’administració no accepta la proposta. 
 4. Flexibilització en el període d’utilització, establint-lo en 30 dies, de permisos per naixements, adopcions , hospitalització1, etc. 
(1Tal i com ha establert el Tribunal Suprem, l’alta hospitalària no posa fi a la possibilitat de utilització d’aquest tipus de permís, que aniria lligat a l’alta mèdica)
  − Accepten l’ampliació dels 10 dies actuals, fins als 20. No els 30 que proposaven. 
 5. S’acordarà un nou supòsit excepcional que garantirà el cobrament del 100% de les retribucions per a les tres primeres baixes per Incapacitat Temporal, de cada any natural. 
  No accepten aquesta proposta 
 6. Per a la formació voluntària i per compte propi, fins a 40 hores anuals. La realització d’aquesta formació no requerirà la presència física de l’empleat en ell lloc de treball. 
  No accepten la proposta 
 7. Possibilitat de poder utilitzar fins a 7 dies, dels 22 de vacances, de manera independent i aïllada al llarg de l’any. 
  − Diuen que si que acceptarien la possibilitat d’utilitzar 7 dies, dels 22 de vacances, de manera independent i aïllada al llarg de l’any 
 8. Considerar permís per deure inexcusable: 
 − El temps necessari per a visites mèdiques de la parella o d’un familiar de 1er grau. 
 − El temps necessari per a intervencions de cirurgia ambulatòria de la parella o d’un familiar de 1er grau que no necessitin de posterior repòs domiciliari 
 − El temps necessari per a proves diagnostiques agressives de la parella o d’un familiar 
  − En primer lloc plategen la negativa a considerar aquest tipus de permís com a deures inexcusables, i en qualsevol cas podríem negociar a partir de la consideració d’aquest temps com a recuperable. 
 9. Compliment de l’article 7.2 del REAL DECRETO 664/1997, de 12 de maig sobre protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics. (BOE nº 124 24-05-1997), que senyala que en totes las activitats en las que hi hagi risc per a la salut o seguritat delstreballadors com a conseqüència del treball amb agents biològics, aquests disposaran, dintre de la jornada laboral, de 10 minuts per a la neteja personal abans del menjar i altres 10 minuts abans d’abandonar el treball. 
  − Consideren que aquest no es un tema a discutir si no d’aplicació de norma i que, específicament en el personal sanitari de l’ICS hi ha uns protocols que són els que cal seguir. 
 10. Possibilitat de compactació de la jornada del personal interí, amb reducció de 15% de la jornada, que els pugui permetre realitzar la seva jornada setmanal amb 4 dies d’assistència a la setmana. 
  − Diuen que això ja el preveu la norma, coincidim en que els treballadors trobem massa dificultats per a poder-ho fer. Proposem que sigui a voluntat dels treballador i que la negativa de l’administració tingui que ser motivada. Es continuarà mirant. 
 11. Possibilitat de recuperació setmanal de la part flexible de la jornada diària. 
  − Si 
 12. Compensació horària de les tardes anteriors a les dues festes locals i a la diada de Reis. Aquesta compensació comportaria la incorporació de les 7 hores resultants en una borsa d’hores anuals que es gaudirien com si es tractes d’assumptes personals. Aquesta proposta s’aplicaria al personal funcionari i interí d’administració i tècnic, i al personal laboral que desenvolupa el seu horari de treball de conformitat amb el que disposen les normes reguladores de la jornada i horari del personal funcionari. 
  − D’acord 
 13. Permís retribuït de fins a 7 dies l’any per malaltia de fills menors de 14 anys. 
  − Aquest punt, juntament amb el següent el fan dependre de la possibilitat d’arribar a un acord sobre una borsa d’hores recuperables 
14. Permís d’hores recuperables, sense límit d’hores, per cura de fills menors de 14 anys o persones dependents fins el segon grau de consanguinitat o afinitat a càrrec de l’empleat públic, o per malaltia d’un familiar fins el segon grau de consanguinitat o afinitat o vacances escolars. 
  − (mirar punt 14) 
 15. En aplicació de l’article 49.E de l’EBEP, ampliació als supòsits de malaltia greu d’un familiar de primer grau. 
  − Diuen que no ja que consideren que amb això pretenem esmenar, de manera indirecta l’EBEP. 
 16. Reconeixement com a jornada laboral efectiva el temps dedicat al traspàs d’informació, en els centres d’atenció continuada, en els canvis de torns, que haurà de tenir el corresponent reflex al calendari laboral. 
  − Es neguen a parlar d’aquest tema