Inici‎ > ‎

Convocatòries ICS

Publicació adjudicació places vacants, concurs oposició, de la convocatòria LLIURE-2018, Lliure-2019

31 de gen. 2023, 4:58 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO


Amb data 31/1/23 s'ha fet la publicació de la resolució d'adjudicació de places bàsiques vacants de la categoría de auxiliar administratiu/va pel sistema de concurs oposició, corresponent a les diferents convocatòries  LLIURE-2018

Adjudica les places vacants pel sistema de concurs oposició, corresponents a les diferents convocatories amb codi d'identificació  LLIURE-2018.

Les persones nomenades hauran de prendre posessió de la destinació adjudicada en el plaç d'un mes  comptador a partir de l'endemà al de la publicació en el DOGC de la Resolució.

En el cas que les persones nomenadees no prenguin possessió de la destinació adjudicada en el margued'un mes, perdran els drets derivats de la convocatòria.

La Resolució d' adjudicació complementada amb la diligència de presa de posesió tindrà la consideració de nomenament de les persones adjudicatarias,  quedarà sotmesa a l'acreditació de la capacitat funcional i de l' habilitació favorables i de la ressolució dels recursos que contra esta Resolució d'adjudicació es puguin interposar.

Seguiment processos de selecció ICS gener '23

31 de gen. 2023, 3:52 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

Situació de les convocatòries processos  de selecció ICS, Lliures-2018, Lliure-2019, convocatòries 2022,movilitat voluntària oberta i permanent.


L’ICS amplia el termini per inscriure’s al procés d’estabilització fins al 20 de febrer

31 de gen. 2023, 3:20 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

L’ICS perllonga el termini per inscriure’s al procés d’estabilització fins al 20 de febrer

 


L'ICS informa:

"L’ICS amplia el termini per inscriure’s al procés després de dur a terme diversos canvis tècnics en la resolució, com la reserva de places per discapacitat, que s’ha tornat a publicar al DOGC. D’aquesta manera, el termini es perllonga i finalitzarà el 20 de febrer.

Les persones ja inscrites no cal que facin cap tipus de tràmit addicional.

Per participar-hi, només cal emplenar un formulari abans del 20 de febrer de 2023. 

En el moment de fer la inscripció no cal aportar cap documentació. 

En aquest enllaç, només cal introduir les dades personals i pagar les taxes abans de finalitzar la inscripció de participació. 

Els tribunals determinaran els períodes en els quals les persones participants podran emplenar el seu currículum professional i els períodes en què podran aportar la documentació justificativa dels mèrits al·legats.

Per resoldre els dubtes més habituals, s’ha publicat un apartat de preguntes freqüents del procés. També s’ha creat una adreça de correu [email protected] per atendre totes les qüestions que aquest procés suscita entre les persones que volen participar en la convocatòria.

Pel que fa al seguiment del procés, totes les novetats que hi estan relacionades es fan públiques a la pàgina web de l'ICS, a la pàgina de la Intranet de l'ICS i a la de cada gerència territorial.

Tot l’Equip de la Unitat de Selecció i Provisió, així com personal de reforç d’altres unitats del Centre Corporatiu, s’ha bolcat a respondre tots els dubtes derivats d’aquest procés a través de trucades, amb línies d’atenció exclusiva i atenció presencial.

Encara no t’hi has inscrit? Què et recomanem?

Davant de qualsevol dubte, un cop llegides les bases de la convocatòria i els annexos de les categories, consulta l’apartat de preguntes freqüents sobre el procés d'estabilització.

A l’hora de fer la inscripció, en funció del moment en què es faci, si la concurrència és alta pot haver-hi un temps d'espera. Si l'espera és llarga es pot tornar a intentar en un altre moment, ja que el tràmit estarà operatiu durant les 24 hores del dia."

Processos de selecció ICS, convocatòries Lliures 2018. Qüestionari de Salut, capacitat Psico-Física.

3 de gen. 2023, 5:41 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

Tal com es regula les bases de la convocatòria en la quals les persones aspirants han estat seleccionades, abans de la presa de possessió efectiva, cal que acreditin la seva capacitat psico-física per desenvolupar les funcions assignades a la categoria. Per agilitzar aquesta acreditació s'habilita enllaç per a respondre les preguntes d’aquest formulari

Tota la informació referida a la salut serà tractada de forma confidencial.

Els sanitaris responsables de l'avaluació, es posaran en contacte amb els aspirant que considerin, per a demanar-los si cal, informació complementària.

Si teniu cap dubte o preciseu qualsevol aclariment, podeu contactar a la següent adreça electrònica específica [email protected].

El qüestionari de salut que substitueix el certificat mèdic oficial per a les persones que han obtingut plaça a les opos 2018- 2019.

Si ja teníeu emés el certificat mèdic oficial, el podreu presentar, no perd vigència, el qüestionari és una alternativa que agilitza l'acreditació. Un cop omplert i passat un temini de revisió, si no cal accions complementàries per part dels responsables de l'avaluació, els aspirants rebran per correu un document de capacitació , que hauran d'aportar el dia de la pressa de posessió, al febrer. 

Accedeix al qüestionari clicant el següent enllaç.

QÜESTIONARI DE SALUT, CAPACITAT PSICO-FISICA.

Ja al DOGC convocatòria del procés d’estabilització ICS

3 de gen. 2023, 4:21 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 3 de gen. 2023, 4:38 ]

Opocisions ICS

S’ha fet pública la convocatòria dels processos d’estabilització mitjançant els sistemes selectius de concurs de mèrits excepcional i de concurs oposició, així com el procés ordinari corresponent a les ofertes de les taxes de reposició dels anys 2019, 2020 i 2021 mitjançant el procés selectiu de concurs oposició per proveir places bàsiques de les categories professionals de l’Institut Català de la Salut.

La convocatòria dels processos d’etabilització ha estat publicada amb data 30 de desembre de 2022 al Diari Oficial de la generalitat de catalunya (DOGC) la Resolució SLT/4154/2022, de 27 de desembre, codi identificació convocatòria 100.

En la que es dona publicitat;

Aprovar les bases comunes que figuren a l’annex 1 d’aquesta Resolució.

Fer pública la distribució dels llocs de treball dels grups professionals relacionats a l’oferta d’ocupació pública addicional per a l’estabilització entre les diferents categories i categories amb especialitats de l’Institut Català de la Salut.

Fer pública la distribució de les places bàsiques de les diferents categories professionals que integren les ofertes públiques corresponents a les taxes de reposició dels anys 2019, 2020 i 2021 .

Aprovar la relació de convocatòries específiques de cada categoria que complementen les bases comunes d’aquesta convocatòria. Així mateix, les bases generals que regulen els processos de selecció fixa del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut seran d’aplicació complementària a aquesta convocatòria en allò en què no es contradiguin.

Les places de l’oferta a què fa referència l’article 2 que tenen convocatòries vigents de processos selectius d’accés i de provisió poden ser objecte d’adequació en funció de la seva vinculació amb els processos d’estabilització.

La dinàmica de la convocatòria permetrà que les persones aspirants facin una única sol·licitud, per a cada categoria a la qual vulguin concursar, que els possibilitarà participar en els tres processos de la convocatòria.


En primer lloc, es resoldrà el procés de concurs de mèrits excepcional del procés d’estabilització (fase 1), d’acord amb el nombre de places convocades per a aquesta fase, de manera que les persones aspirants que assoleixin una destinació en aquesta fase decauran de continuar en el procés.


En segon lloc, amb les persones aspirants que continuïn en el procés de selecció, es resoldrà el procés de concurs oposició del procés d’estabilització (fase 2), en funció del nombre de places convocades per a aquesta fase, de manera que les persones aspirants que assoleixin una destinació en aquesta fase decauran de continuar en el procés.


Finalment, amb les persones aspirants que continuïn en el procés de selecció, es resoldrà el procés de concurs oposició del procés ordinari (fase 3) en funció del nombre de places convocades per a aquesta fase.


Les proves de la fase d’oposició seran úniques, i seran d’aplicació tant al procés del concurs oposició d’estabilització com al procés del concurs oposició ordinari, adequant el pes de la puntuació al valor que correspongui en funció de l’establert per a cada fase.

La presentació d’aquestes sol·licituds s’efectuarà telemàticament a través delsegüent enllaç d’intranet o bé per l’apliatiu SGRH mitjançant formulari normalitzat que es posarà a disposició a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria .

És imprescindible estar registrat en el Sistema de Gestió de Recursos Humans (SGRH) que figura a l’enllaç
abans indicat per poder fer la inscripció. En cas de no estar registrat, caldrà donar-se d’alta com a nou usuari.

Podeu llegir el document sencer.
Criteris d'aplicació als processos d'estabilització, Llei 20/2021, ICS Institut Català de la Salut

29 de nov. 2022, 4:26 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 1 de des. 2022, 23:06 ]

Aquest 25 de novembre CCOO hem signat conjuntament amb tots els sindicats presents a la Mesa Sectorial : CCOO, MC, Ugt, Satse i Catac-CTS-IAC, els criteris que seran d'aplicació al proper procés d'estabilització que convocarà l'ICS com a màxim en data 31  de desembre, aquest pacte ara queda pendent de registre i publicació per tal fer efectiva la seva entrada en vigor.

Pacte de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre els criteris d’aplicació als processos d’estabilització derivats de la Llei 20/2021, els pendents de convocar de l’oferta PESCO 2017 i els corresponents a l’oferta ordinària (taxa de reposició) dels anys 2019, 2020, 2021 i, si és aprovada amb anterioritat a la publicació de la convocatòria, de la taxa de reposició del 2022. 

CCOO fem una valoració positiva d’aquest acord, ja que ens permet avançar en el nostre doble objectiu:
Posar fi a l’elevadíssima temporalitat de les nostres administracions, que afecten molt negativament a totes les treballadores temporals que no disposen de la seguretat d’una feina fixa.
Aconseguir que els processos selectius disposin de totes les garanties jurídiques i que valorin al màxim l’experiència d’aquestes persones durant els anys en què han estat garantint un servei públic.

L’exposició de motius reconeix que l’Administració no ha fet complir la Directiva comunitària 1999/70 per evitar l’abús de la temporalitat i el diferent tracte al personal temporal respecte de l’indefinit. Aquesta directiva es va dictar en compliment d’un acord de la Confederació Europea de Sindicats, a la qual pertany CCOO, cosa que evidencia les possibilitats transformadores del sindicalisme internacional.
Seguiment processos de selecció ICS novembre '22

29 de nov. 2022, 3:48 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

Situació de les convocatòries Lliures-2018, processos  de selecció ICSSeguiment processos de selecció ICS, Octubre 2022

2 de nov. 2022, 2:45 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

Situació de les convocatòries Lliures-2018, processos  de selecció ICSFAQs Procediment elecció de plaça ICS

25 de set. 2022, 4:56 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

Faq's

PROCESSOS DE SELECCIÓ ICS

Imagen

ELECCIÓ DE GERÈNCIA TERRITORIAL

ACTE D’ELECCIÓ TELEMÀTIC (SGRH) Ordre d’elecció per resultat d’oposició.

L’aspirant disposarà de 10 dies per triar Gerència Territorial mitjançant aplicatiu SGRH.
La persona aspirant podrà sol·licitar tantes destinacions com consideri, sempre per ordre de preferència i com a mínim, per no quedar exclòs, sol·licitar una destinació.
Es recomana seleccionar tantes gerències que continguin un nombre de places equivalent al número de classificació final d’oposició de l’aspirant.

El dia que iniciï el període de tria de Gerència s’haurà fet pública el nombre de places que s’ofereixen a cadascuna, que podrien ser:

 • Gerència Territorial Alt Pirineu-Aran
 • Gerència Territorial Barcelona ciutat
 • Gerència Territorial Camp de Tarragona
 • Gerència Territorial de Catalunya Central
 • Gerència Territorial Girona
 • Gerència Territorial Lleida
 • Gerència Territorial Metropolitana nord
 • Gerència Territorial Metropolitana sud
 • Gerència Territorial Terres de l bre
 • Hospital Universitari Vall d’Hebron

ELECCIÓ DE SERVEI D’AP (SAP/HOSPITAL)

ACTE D’ELECCIÓ PRESENCIAL a la Gerència territorial, s’escollirà el lloc definitiu, SAP/Hospital. Ordre d’elecció per resultat d’oposició.

IDENTIFICACIÓ O DELEGACIÓ DE REPRESENTACIÓ PER L’ACTE D’ELECCIÓ

 • Si l’aspirant preveu que no podrà ser presencialment a l’acte d’elecció, pot delegar la seva representació mitjançant apoderament «apud acta» efectuat per compareixença personal, de la persona aspirant i la persona delegada, acreditant la seva identitat.
 • Les persones aspirants hauran d’acreditar la seva identitat amb la presentació en format original del DNI, document oficial equivalent,el permís de conduir o el passaport .
 • Les persones aspirants que no compareguin, personalment o per delegació amb l’acreditació corresponent, als actes d’elecció de destinació perdran el dret d’escollir destinació i seran excloses de la convocatòria.

ELECCIÓ D’EQUIP (EAP/EPT)

ACTE D’ELECCIÓ PRESENCIAL (SAP) Criteri per continuitat assistencial.


La persona aspirant nomenada disposa del termini d’un mes a partir de l’endemà de la publicació al DOGC per fer la presa de possessió.

Un exemple de terminis podria ser:

Suposem que la resolució d’adjudicació es publica al DOGC un dia 31 de juliol

El termini s’iniciaria l’endemà, el dia 1 de agost.

El termini finalitzaria 1 mes després, el dia 1 de setembre,aquest estaria inclòs .

A la presa de possessió caldrà aportar la següent documentació:

Acreditació de la capacitat funcional favorable.

Per aquells aspirants que ja treballen a l’ICS i que la seva Unitat de Prevenció de Riscos Laborals pugui assumir la gestió de l’acreditació , hauran de repondre qüestionari que els enviarà la seva UBP i que determinarà la seva capacitació,a criteri de la UBPpot citar la persona aspirant per a revisió mèdica.

Per a la resta de persones aspirants que no es pugui gestionar a través de les seves Unitats de Prevenció de Riscos Laborals o que no estiguin treballant a l’ICS.
S’haurà de comprar un Certificat Mèdic Oficial als punts de venda oficials, estancs, Col·legi de metges, aquest certificat l’haurà d’emplenar un metge col·legiat, que certifiqui que la persona (nom) amb DNI.. mo presenta cap malaltia ni cap limitació física ni psíquica que li impedeixi treballar en la feian per la qual opta.

Recordeu que si la certificació l’emet el vostre metge de família (tot i que per Instrucció 05/2020 els professionals del sistema públic no tenen obligació d’emetre) per l’emissió del certificat s’haurà de pagar la taxa corresponent al vostre CAP.

Certificat negatiu de delictes de caire sexual.

El podem obtenir de forma on-line a través del següent enllaç;
Enllaç sol·licitud certificat en línea

presencial, sol·licitant cita prèvia;
Enllaç sol·licitud cita prèvia presencial

La presa de possessió està supeditada al compliment d’aquests requisits.

Si no s’aconsegueix plaça en el SAP i/o EAP desitjat
Sol·licitar mobilitat voluntària a l’atenció primària, oberta de manera permanent (SGRH). Facilita la mobilitat de les persones treballadores dins de l’àmbit de la Gerència Territorial, es pot sol·licitar l’endemà mateix de prendre possessió de la plaça.

Presa de possessió de plaça estant en situació d’IT
Si en el moment de prendre possessió d’una plaça estatutària fixa a l’ICS, sou treballadores de l’ICS i esteu d’IT podreu prendre possessió i automàticament ja passeu a vinculació de fixos, independentment de quan us reincorporeu.
Si sou una persona treballadora que ve d’altres centres caldrà tramitar, sol·licitud de pròrroga de presa de posessió, per tal de revservar la plaça, però no tindreu vinculació de fix fins que us incorporeu, si no es tramita la pròrroga de presa de posssessió la plaça no es reservarà i, si no es fa la presa de possessió en el termini del mes, perdrieu el drets de la mateixa.
Si ja esteu cobrant de l’INSS, NO podreu signar la plaça si no teniu l’alta mèdica.
De la mateixa manera si esteu treballant a l’ICS i us trobeu en excedència, agafareu la plaça i no caldrà incorporar-se fins que acabi el vostre permís.


Un cop la persona treballadora pren possessió de la plaça en propietat pot demanar:


Excedència voluntària per interès particular
Haver treballat els 5 anys anteriors a qualsevol administració pública.
No estar sotmès a expedient disciplinari. No és computable el temps en aquesta situació a efectes d’antiguitat, no meriten retribucions, ni es cotitza a la Seguretat Social.


Excedència per prestar serveis en sector públic (incompatibilitat).
Altra categoria estatutària o com a personal funcionari, laboral o prestar serveis a qualsevol organisme públic. No té temps màxim ni mínim, però sí obligació de reincorporació quan cessa la causa que la motiva. No merita retribucions, el temps que s’estiguin aquesta situació li serà reconegut a efectes de triennis i carrera professional en el moment que reingressi.

Coneix el territori

Mapa territorial de l’Institut Català de la Salut

Mapa territorial de l’Institut Català de la Salut

Per tal d’ajudar-vos en l’elecció de gerència , SAP/Hospital per territori podeu fer servir el seguent cercador de centres , utilitzeu aquesta cerca per conèixer els centres i serveis d’atenció primària que l’ICS us ofereix en l’àmbit territorial escollit

Centres i serveis. Institut Català de la Salut (gencat.cat)

1- ALT PIRINEU I ARAN

Direcció d’Atenció Primària Alt Pirineu i Aran

2- LLEIDA

Direcció d’Atenció Primària Lleida

Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida

3- BARCELONA

Direcció d’Atenció Primària Barcelona:

 Hospital Universitari Vall d’Hebron

4- CAMP DE TARRAGONA

 Direcció d’Atenció Primària Camp de Tarragona                   

Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona

5- TERRES DE L’EBRE

Direcció d’Atenció Primària Terres de l’Ebre

Hospital de Tortosa Verge de la Cinta

6- CATALUNYA CENTRAL

7- GIRONA

  Direcció d’Atenció Primària Girona

Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta

8- METROPOLITANA NORD

Direcció d’Atenció Primària Metropolitana Nord

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

9- METROPOLITANA SUD

Direcció d’Atenció Primària Costa de Ponent :

Hospital Universitari de Bellvitge

Hospital de Viladecans

Seguiment processos de selecció ICS, juliol 2022

31 de jul. 2022, 2:34 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO
1-10 of 70