Inici‎ > ‎

Convocatòries ICS

FAQs Procediment elecció de plaça ICS

25 de set. 2022, 4:56 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

Faq's

PROCESSOS DE SELECCIÓ ICS

Imagen

ELECCIÓ DE GERÈNCIA TERRITORIAL

ACTE D’ELECCIÓ TELEMÀTIC (SGRH) Ordre d’elecció per resultat d’oposició.

L’aspirant disposarà de 10 dies per triar Gerència Territorial mitjançant aplicatiu SGRH.
La persona aspirant podrà sol·licitar tantes destinacions com consideri, sempre per ordre de preferència i com a mínim, per no quedar exclòs, sol·licitar una destinació.
Es recomana seleccionar tantes gerències que continguin un nombre de places equivalent al número de classificació final d’oposició de l’aspirant.

El dia que iniciï el període de tria de Gerència s’haurà fet pública el nombre de places que s’ofereixen a cadascuna, que podrien ser:

 • Gerència Territorial Alt Pirineu-Aran
 • Gerència Territorial Barcelona ciutat
 • Gerència Territorial Camp de Tarragona
 • Gerència Territorial de Catalunya Central
 • Gerència Territorial Girona
 • Gerència Territorial Lleida
 • Gerència Territorial Metropolitana nord
 • Gerència Territorial Metropolitana sud
 • Gerència Territorial Terres de l bre
 • Hospital Universitari Vall d’Hebron

ELECCIÓ DE SERVEI D’AP (SAP/HOSPITAL)

ACTE D’ELECCIÓ PRESENCIAL a la Gerència territorial, s’escollirà el lloc definitiu, SAP/Hospital. Ordre d’elecció per resultat d’oposició.

IDENTIFICACIÓ O DELEGACIÓ DE REPRESENTACIÓ PER L’ACTE D’ELECCIÓ

 • Si l’aspirant preveu que no podrà ser presencialment a l’acte d’elecció, pot delegar la seva representació mitjançant apoderament «apud acta» efectuat per compareixença personal, de la persona aspirant i la persona delegada, acreditant la seva identitat.
 • Les persones aspirants hauran d’acreditar la seva identitat amb la presentació en format original del DNI, document oficial equivalent,el permís de conduir o el passaport .
 • Les persones aspirants que no compareguin, personalment o per delegació amb l’acreditació corresponent, als actes d’elecció de destinació perdran el dret d’escollir destinació i seran excloses de la convocatòria.

ELECCIÓ D’EQUIP (EAP/EPT)

ACTE D’ELECCIÓ PRESENCIAL (SAP) Criteri per continuitat assistencial.


La persona aspirant nomenada disposa del termini d’un mes a partir de l’endemà de la publicació al DOGC per fer la presa de possessió.

Un exemple de terminis podria ser:

Suposem que la resolució d’adjudicació es publica al DOGC un dia 31 de juliol

El termini s’iniciaria l’endemà, el dia 1 de agost.

El termini finalitzaria 1 mes després, el dia 1 de setembre,aquest estaria inclòs .

A la presa de possessió caldrà aportar la següent documentació:

Acreditació de la capacitat funcional favorable.

Per aquells aspirants que ja treballen a l’ICS i que la seva Unitat de Prevenció de Riscos Laborals pugui assumir la gestió de l’acreditació , hauran de repondre qüestionari que els enviarà la seva UBP i que determinarà la seva capacitació,a criteri de la UBPpot citar la persona aspirant per a revisió mèdica.

Per a la resta de persones aspirants que no es pugui gestionar a través de les seves Unitats de Prevenció de Riscos Laborals o que no estiguin treballant a l’ICS.
S’haurà de comprar un Certificat Mèdic Oficial als punts de venda oficials, estancs, Col·legi de metges, aquest certificat l’haurà d’emplenar un metge col·legiat, que certifiqui que la persona (nom) amb DNI.. mo presenta cap malaltia ni cap limitació física ni psíquica que li impedeixi treballar en la feian per la qual opta.

Recordeu que si la certificació l’emet el vostre metge de família (tot i que per Instrucció 05/2020 els professionals del sistema públic no tenen obligació d’emetre) per l’emissió del certificat s’haurà de pagar la taxa corresponent al vostre CAP.

Certificat negatiu de delictes de caire sexual.

El podem obtenir de forma on-line a través del següent enllaç;
Enllaç sol·licitud certificat en línea

presencial, sol·licitant cita prèvia;
Enllaç sol·licitud cita prèvia presencial

La presa de possessió està supeditada al compliment d’aquests requisits.

Si no s’aconsegueix plaça en el SAP i/o EAP desitjat
Sol·licitar mobilitat voluntària a l’atenció primària, oberta de manera permanent (SGRH). Facilita la mobilitat de les persones treballadores dins de l’àmbit de la Gerència Territorial, es pot sol·licitar l’endemà mateix de prendre possessió de la plaça.

Presa de possessió de plaça estant en situació d’IT
Si en el moment de prendre possessió d’una plaça estatutària fixa a l’ICS, sou treballadores de l’ICS i esteu d’IT podreu prendre possessió i automàticament ja passeu a vinculació de fixos, independentment de quan us reincorporeu.
Si sou una persona treballadora que ve d’altres centres caldrà tramitar, sol·licitud de pròrroga de presa de posessió, per tal de revservar la plaça, però no tindreu vinculació de fix fins que us incorporeu, si no es tramita la pròrroga de presa de posssessió la plaça no es reservarà i, si no es fa la presa de possessió en el termini del mes, perdrieu el drets de la mateixa.
Si ja esteu cobrant de l’INSS, NO podreu signar la plaça si no teniu l’alta mèdica.
De la mateixa manera si esteu treballant a l’ICS i us trobeu en excedència, agafareu la plaça i no caldrà incorporar-se fins que acabi el vostre permís.


Un cop la persona treballadora pren possessió de la plaça en propietat pot demanar:


Excedència voluntària per interès particular
Haver treballat els 5 anys anteriors a qualsevol administració pública.
No estar sotmès a expedient disciplinari. No és computable el temps en aquesta situació a efectes d’antiguitat, no meriten retribucions, ni es cotitza a la Seguretat Social.


Excedència per prestar serveis en sector públic (incompatibilitat).
Altra categoria estatutària o com a personal funcionari, laboral o prestar serveis a qualsevol organisme públic. No té temps màxim ni mínim, però sí obligació de reincorporació quan cessa la causa que la motiva. No merita retribucions, el temps que s’estiguin aquesta situació li serà reconegut a efectes de triennis i carrera professional en el moment que reingressi.

Coneix el territori

Mapa territorial de l’Institut Català de la Salut

Mapa territorial de l’Institut Català de la Salut

Per tal d’ajudar-vos en l’elecció de gerència , SAP/Hospital per territori podeu fer servir el seguent cercador de centres , utilitzeu aquesta cerca per conèixer els centres i serveis d’atenció primària que l’ICS us ofereix en l’àmbit territorial escollit

Centres i serveis. Institut Català de la Salut (gencat.cat)

1- ALT PIRINEU I ARAN

Direcció d’Atenció Primària Alt Pirineu i Aran

2- LLEIDA

Direcció d’Atenció Primària Lleida

Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida

3- BARCELONA

Direcció d’Atenció Primària Barcelona:

 Hospital Universitari Vall d’Hebron

4- CAMP DE TARRAGONA

 Direcció d’Atenció Primària Camp de Tarragona                   

Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona

5- TERRES DE L’EBRE

Direcció d’Atenció Primària Terres de l’Ebre

Hospital de Tortosa Verge de la Cinta

6- CATALUNYA CENTRAL

7- GIRONA

  Direcció d’Atenció Primària Girona

Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta

8- METROPOLITANA NORD

Direcció d’Atenció Primària Metropolitana Nord

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

9- METROPOLITANA SUD

Direcció d’Atenció Primària Costa de Ponent :

Hospital Universitari de Bellvitge

Hospital de Viladecans

Seguiment processos de selecció ICS, juliol 2022

31 de jul. 2022, 2:34 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO
Procediment elecció de plaça , convocatòries ICS

18 de jul. 2022, 2:16 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 29 de jul. 2022, 2:47 ]

En les setmanes vinents diversos processos de selecció, ICS, entraran en la fase final de tria de plaça, per ajudar-vos us fem arribar el procediment general a totes les convocatòries i preguntes freqüents que ens arriben relacionades amb el procediment que caldrà fer per la presa de possessióhi ha casuístiques diferents segons la convocatòria, no dubteu en fer-nos arribar els vostres dubtes.
 


Distribució places per grups professional ICS, llei temporalitat

30 de maig 2022, 4:24 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 31 de maig 2022, 0:43 ]

En el marc de reunió de Mesa Sectorial de Sanitat del passat 27 de maig , l'empresa ha presentat les places distribuïdes per grups professionals, no per categories.

Trobeu adjunt el document de, RESOLUCIÓ SLT/1605/2022, de 25 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord 35/2022, de 28 de maig, de la Comissió Executiva del Consell d'Administració de l'Institut Català de la Salut, pel qual s'aprova, per a l'any 2022, l'oferta d'ocupació pública addicional per a l'estabilització de l'ocupació temporal de l'Institut Català de la Salut i la seva distribució per grups professionals.

Les places publicades en les ofertes públiques  vinculades al procés d’estabilització de la PESCO 2017 i  que encara no han estat convocades podran acumular-se a les convocatòries (concurs de mèrits o concurs  oposició) que s’han de publicar amb les regles  establertes en aquesta llei.  

Aquestes convocatòries s’han de: 

publicar abans del 31 de desembre de 2022,

resoldre abans del 31 de desembre de 2024. Taula d'equivalencias de las categorías professionales
Seguiment processos de selecció ICS, maig 2022

30 de maig 2022, 2:11 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOOPlaces Ics per estabilització Llei Reducció temporalitat 9/5/22

12 de maig 2022, 2:08 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO


Primera reunió del grup de treball per reduir la temporalitat en l’ocupació pública.

27 d’abr. 2022, 7:27 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO


El passat 25 d'abril  s’ha reunit per primera vegada el Grup de Treball d’Estabilització i Reducció de la Temporalitat en l’Ocupació Pública, decidit a la Mesa General de Negociació dels empleats públics de la Generalitat. L’objectiu inir l’àmbit de negociació, el calendari de reunions i de temes d’aquestes, i analitzar l’oferta pública d’ocupació.
Avui ens han facilitat unes noves dades i que haurem d’analitzar abans de la següent reunió de dilluns vinent, corresponents exclusivament alde CCOO per aquesta primera reunió ha estat el de def procés extraordinari d’estabilització, i s’hauran d’afegir unes 20.000 places més, que ara mateix estan cobertes temporalment i que no poden formar part d’aquests processos. Queda pendent de concretar l’oferta pública d’aquest 2022.

Les dades pel personal de salut del procés extraordinari són les següents:

Personal temporal

  Via excepcional concurs mèrits Concurs oposició estabilitzacióTotal estabilització

Personal Salut   
Total personal laboral temporal12012
Total personal interí5.3452.2917.636
Total Salut5.3572.2917.648
TOTAL25.83012.82738.657

Aquestes dades coincideixen amb les que vam demanar CCOO el mes de juny. Així mateix, hem entrat també en detalls sobre les diferents vacants i alguns col·lectius que poden ser molt específics, com el personal laboral a funcionaritzar, les places perfilades a Educació, el professorat de religió, la policia local, el professorat associat de les universitats o el personal indefinit d’empreses públiques i ajuntaments, entre d’altres.

L’objectiu de CCOO durant tota la negociació és el mateix que hem definit sempre, tal com vam escriure en les nostres comunicacions del mes de juliol:

 • Posar fi, per sempre, a l’elevadíssima temporalitat de les administracions, que afecta molt negativament totes les treballadores que no disposen de la seguretat d’una feina indefinida.
 • Aconseguir que els processos selectius disposin de totes les garanties jurídiques del marc legal existent en aquests moments i que valorin al màxim l’aportació d’aquestes persones durant els anys que han estat garantint un servei públic, per aconseguir la seva estabilització de manera definitiva.

Per CCOO aquesta negociació hauria de tenir com a objectiu l’assoliment d’un acord per a l’aplicació adequada de la Llei 20/2021 a les administracions a la Generalitat de Catalunya, amb unes bases generals per a la seva posterior negociació en les diverses meses sectorials i comitès existents. Aquest possible acord hauria d’orientar també l’aplicació de la llei al conjunt d’administracions públiques de Catalunya, respectant, lògicament, la seva autonomia negociadora. Per aquest motiu, les CCOO hem plantejat la necessitat de convocar el Consell Català de la Funció Pública i l’Espai de Diàleg i Negociació de les Universitats Públiques de manera paral·lela als treballs del grup.

CCOO continuarem amb el nostre treball rigorós i responsable, en contraposició a les falses expectatives de fixesa generades durant mesos per despatxos d’advocats, partits polítics i sindicats, amb interessos econòmics i electorals. Així, hem aprofitat la reunió per preguntar oficialment a Funció Pública sobre els rumors que s’han anat escampant:

 • Considera Funció Pública que el procés iniciat amb l’acord sindical del mes de juliol i l’aprovació de la Llei 20/2021 pot comportar que milers de treballadors i treballadores temporals de les administracions perdin el seu lloc de treball?
 • Considera Funció Pública que existeix en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, o en el RDL 14/2021, de 6 de juliol, algun precepte que comporti l’eliminació de les borses actualment existents o de l’obligatorietat de la seva modificació?
 • Considera Funció Pública que existeix en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, o en el RDL 14/2021, de 6 de juliol, algun precepte que comporti l’eliminació de les borses del personal que no superi el procés selectiu?
 • Considera Funció Pública que existeix en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, o en el RDL 14/2021, de 6 de juliol, algun precepte que comporti l’eliminació de l’antiguitat del personal que no superi el procés selectiu?

Funció Pública ha respost negativament a totes aquestes preguntes, exactament de la mateixa manera que CCOO hem informat durant tots aquests mesos. Esperem que aquesta informació serveixi per tranquil·litzar les persones afectades. Per la nostra part, continuarem traslladant a Funció Pública aquelles qüestions que puguin generar inseguretat.

Acord en matèria de temporalitat

6 d’abr. 2022, 11:48 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 11 d’abr. 2022, 3:16 ]El desembre del 2021, s’aprova la Llei de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública al Congrés dels Diputats, un cop esmenada pels diferents grups parlamentaris. Acord en matèria de temporalitat.

12.000  llocs de treball estructurals sortiran a oposicions abans de 2024.Acord en matèria de temporalitat


Acord en matèria de temporalitat

Presa de possessió de plaça estatutari fixa ICS en situació de baixa

6 d’abr. 2022, 9:20 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

Informació sobre la presa de possessió de la plaça d'estatutària fixa a Ics per les persones treballadores en situació de baixa laboral o excedència.


Seguiment processos de selecció ICS, març 2022

28 de març 2022, 2:52 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO


1-10 of 62