Inici‎ > ‎L'ICS‎ > ‎

noticies ics

Modificació sobre els nomenaments de personal estatutari temporals

3 d’ag. 2022, 1:10 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 3 d’ag. 2022, 8:43 ]

Amb data 28 de juliol de 2022 s'ha publicat instrucció 02/2022.
La regulació que la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut, feia sobre el personal estatutari temporal s’ha modificat de manera molt sensible amb l’aprovació del Reial Decret-llei 12/2022, de 5 de juliol. 
Aquest fet fa necessari que es dicti una nova Instrucció per tal d’adequar els nomenaments de personal estatutari temporal de l’Institut Català de la Salut a la nova regulació aprovada.Modificació sobre el complement per dedicació exclusiva del personal facultatiu ICS

3 d’ag. 2022, 0:27 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 3 d’ag. 2022, 0:31 ]

Amb data 28/7/22 s'ha publicat instrucció per la  modificació de la Instrucció 6/2006, de 20 de desembre, sobre el complement per dedicació exclusiva del personal facultatiu.

1. S’inclou una disposició addicional a la Instrucció 6/2006, sobre el complement per dedicació exclusiva del personal facultatiu, amb el redactat següent: 

“Durant l’exercici 2023 el personal facultatiu no tindrà l’obligació de presentar davant la Direcció de persones de l’àmbit del seu nomenament la declaració de manteniment dels requisits establerts per a la percepció del complement per dedicació exclusiva prevista a l’apartat 8è d’aquesta instrucció. 
Les persones que deixin de complir els requisits previstos per a la percepció del complement per dedicació exclusiva hauran de comunicar-ho a la Direcció de Persones de l’àmbit del seu nomenament, per tal que es dicti la corresponent resolució formal de pèrdua del dret amb efectes del dia 1 del mes següent a la data de comunicació i l’inici del procés de rescabalament de les quantitats indegudament percebudes des del moment en el qual va deixar de reunir els requisits.”CCOO presentem reclamació BORSA DE TREBALL ICS

16 de juny 2022, 6:57 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 16 de juny 2022, 9:07 ]

La comissió de seguiment del pacte de borsa s’ha extralimitat en les seves funcions , CCOO presentem reclamació Borsa de treball Ics per canvi de baremació.

Les persones aspirants ,incloses a la borsa de treball ICS, han vist com a la DARRERA BAREMACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL del passat mes de maig,  han baixat de punts i per tant de posició, com a conseqüència d’un canvi de criteri de la Comissió de Seguiment del Pacte de Borsa actual formada per UGT, SATSE i Metges de Catalunya.

La Borsa de treball és un sistema de selecció temporal que permet donar resposta ràpida i adequada a les necessitats de l’organització, en la cobertura de llocs de treball mitjançant nomenament de personal estatutari temporal i serà d’aplicació als nomenaments per substitució transitòria dels titulars i per a l’execució de programes de caràcter temporal quan sigui previsible una durada superior a 1 mes.

El motiu d’aquesta baixada ve motivat perquè aquesta Comissió ha decidit que només puntuin els cursos de fins a 100h. És a dir, tot aquell curs que sobrepassi les 100h només comptarà com a 100h.

CCOO hem fet la consulta al nostre Gabinet Jurídic, i opina que la comissió de seguiment s’ha excedit en les seves funcions i per tant podem reclamar que es tornés a la situació anterior, tal i com es contempla al propi pacte.

Seria important que les afiliades i afiliats a CCOO que esteu afectats presenteu la reclamacio que hem preparat, per això posa’t en contacte amb les delegades i delegats de CCOO. Totes les reclamacions que ens arribin les registrarem de manera conjunta.

Si no coneixes la secció sindical del teu centre de treball, posa’t en contacte amb nosaltres al següent correu:  [email protected]

Teniu de temps fins el proper 30 de juny de 2022.


Acreditació serveis prestats del personal estatutari adscrit a les Unitats d'Atenció a la Ciutadania (UAC) a efectes de selecció temporal i selecció de fixa

8 de juny 2022, 3:46 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 8 de juny 2022, 3:48 ]

Com ja es va informar a la reunió celebrada l'1 d'abril a la  Comissió de seguiment del pacte de UAC  (Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat pel qual s’estableixen criteris sobre el personal estatutari adscrit a les Unitats d’Atenció al Ciutadà (UAC) a l’Atenció Primària de l’empresa pública Institut Català de la Salut)  a la que vam assistir les CCOO, en el tema tractat referent a;

• Igualtat de criteris per a reconèixer el temps treballat d’ atenció a l’usuari en AP (borsa de treball, carrera professional i convocatòries)

Es recorda que cada pacte te els seus propis criteris, borsa de treball , carrera professional, oposicions.

L’ICS ha demanat a tots els territoris que s’identifiquin les persones i per quin temps treballat estant cobrant, que estant cobrant el complement Atenció al ciutadà, com per exemple a zelador, Aux. Administratius. Se’ls ha passat dos models de sol·licituds, demanant la certificació, serveis prestats a una categoria o l’altra, se’ls hi demanarà que triïn en quina categoria volen computar el temps treballat, no es pot computar en dos categories diferents alhora.

D’aquesta manera si una persona treballadora que era zeladora a Primària (amb atenció al usuari) i va passar a Aux. Administratiu/va, opta per computar el seu temps treballat com a Aux. Administratiu, renuncia als serveis restats en aquesta categoria de zelador/a.
Si aquesta mateixa persona treballadora es presentés a qualsevol àmbit en categoria zeladora i se li haguessin de computar el temps treballat, aquest còmput seria zero o el romanent com a zelador/a (no atenció a l’usuari), si ha renunciat en favor de l’altra categoria.

En relació a la Carrera Professional CCOO va demanar  si l’empresa podria vehicular mecanismes per a l’obtenció de l’acreditació del complement específic al personal que cobrava aquest complement específic en la categoria de zeladors/es en els equips d’atenció primària i que comportava la realització de les funcions atenció a l’usuari, d’abans del 2002 i evitar que sigui el treballador que  mitjanant nòmines ho hagui de jutificar.

Amb data de l’1de juny la nostra gerència ha publicat a la intranet  i per les persones treballadores de la Gerència de la Catalunya Central

NOTA INFORMATIVA.- 1 de juny de 2022
Per tal donar compliment al que regula l’Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat, de 23 d’octubre de 2017, pel qual s’estableixen criteris sobre el personal estatutari adscrit a les Unitats d’Atenció al Ciutadà (UAC) a l’Atenció Primària de l’empresa pública Institut Català de la Salut, ratificat per Acord del Govern en la sessió del dia 20 de desembre de 2018, disposa al seu punt 7 els criteris de reconeixement de serveis prestats a efectes de selecció temporal i selecció fixa.

“El personal zelador/a i tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria d’Atenció Primària que hagi realitzat tasques de recepció, programació i atenció al ciutadà, podrà computar el temps de serveis prestats realitzant aquestes tasques en les tres primeres convocatòries que es facin (incloent promoció interna i torn lliure), per accedir a la categoria d’auxiliar administratiu/iva amb posterioritat a l’aprovació d’aquest Acord. El mateix tractament es donarà pel que fa al còmput de serveis prestats i a les avaluacions de l’acompliment que disposi, a efectes de selecció temporal (borsa de treball). L’acreditació de les tasques realitzades s’haurà de fer mitjançant un certificat de funcions emès per la persona que tingui atribuïdes les funcions de responsable de Recursos Humans de la Direcció d’Atenció Primària on presti o hagi prestat serveis el professional”.

L'Acord regula que la persona interessada caldrà que acrediti les tasques realitzades mitjançant un certificat de funcions.

En aquest sentit us adjuntem un formulari per a què les persones interessades presentin la sol·licitud de certificat de les funcions i ho facin arribar al registre general de la Gerència Territorial Catalunya Central, a la Unitat de Recursos Humans, als efectes de la seva valoració.

La Direcció de Recursos Economicofinancers, Persones i de Suport


Des de CCOO restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment o suport en la gestió del certificat.Mobilitat voluntària oberta i permanent, publicació baremació provisional

30 de maig 2022, 2:42 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

Amb data 26.5.22 s'ha publicat la llista provisional de persones admeses i excloses, amb indicació de les destinacions sol·licitades i de la valoració provisional dels mèrits, edició 2021 (Inscripcions registrades fins el dia 31.10.2021).

La comissió tècinca acorda:

  • Donar publicitat de la llista provisional de persones admeses i excloses de participar en la convocatòria, amb indicació de les destinacions sol·licitades i de la valoració provisional dels mèrits.
  • Obrir un termini de 15 dies naturals, el qual s’iniciarà el dia 27 de maig de 2022 i finalitzarà el dia 10 de juny de 2022, per tal que les persones interessades puguin interposar les al·legacions que considerin oportunes.
  • Finalitzat el termini establert procedirà a publicar al Diari Oficial de la Generalitat i al lloc web de l’Institut Català de la Salut la llista definitiva de persones admeses amb indicació de les destinacions sol·licitades i la valoració definitiva dels mèrits al·legats i l’ordre de classificació obtingut. 

- L’edició 2021 inclou totes aquelles inscripcions presentades i degudament registrades fins el dia 31 d’octubre de 2021. Aquelles inscripcions registrades a partir de l’1 de novembre de 2021 correspondran a l’edició 2022, i per tant, NO consten en els resultats que es publiquen amb aquesta diligència. 

- Només s’han avaluat aquells mèrits obtinguts fins el dia 31 d’octubre de 2021. 

- Només s’han avaluat els serveis prestats (temps treballat) com a personal estatutari fix en el Servei Nacional de Salut en la categoria i especialitat corresponent. Els períodes de serveis prestats com a personal estatutari interí NO han estat avaluats, d’acord amb allò que estableix l’annex I de l’Acord esmentat . 

- Els serveis prestats abans de la darrera adjudicació obtinguda mitjançant concurs de mobilitat voluntària, concurs de mèrits o concurs oposició s’han valorat a 0,079 punts per cada mes treballat. 

- Els serveis prestats després de la darrera adjudicació obtinguda mitjançant concurs de mobilitat voluntària, concurs de mèrits o concurs oposició s’han valorat a 0,237 punts per cada mes treballat. 

- Els mèrits de les persones aspirants que ja disposen de la puntuació màxima total de l’apartat o apartats del barem de mèrits no han estat valorades. 

- No s’ha efectuat valoració de mèrits a aquelles persones aspirants que malgrat no tenir la condició de personal estatutari fix de l’ICS, s’han inscrit en aquesta convocatòria. Aquestes persones figuren com a persones excloses de participar en la convocatòria, amb el motiu d’exclusió “No ser personal estatutari fix de la categoria i/o especialitat”.

Taula resum provisional admesos/exclosos
La FSS-CCOO presenta al·legacions a la modificació de l’Estatut Marc perquè no frena la temporalitat en Sanitat

23 de maig 2022, 8:40 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

FSS-CCOO presenta al·legacions a la modificació de l'Estatut Marc
LA FEDERACIÓ DE SANITAT I SECTORS SOCIOSANITARIS DE CCOO (FSS-CCOO) PRESENTA AL·LEGACIONS A LA MODIFICACIÓ DE L’ESTATUT MARC QUE EL MINISTERI DE SANITAT PRETÉN FER , JA QUE CONSIDERA ABSOLUTAMENT INACCEPTABLE EL MANTENINT DE LA FIGURA DEL “EVENTUAL” EN LA NORMA I LA CAPACITAT DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES SANITÀRIES DE CONTINUAR CONTRACTANT PERSONAL EVENTUAL QUAN “SIGUI NECESSARI PER A GARANTIR EL FUNCIONAMENT PERMANENT I CONTINUAT DELS CENTRES SANITARIS”, SENSE CAP MENA DE CONTROL I FACILITANT QUE EN ELS PRÒXIMS ANYS ES TORNIN A REPETIR LES ALTÍSSIMES I INASSUMIBLES XIFRES DE TEMPORALITAT ACTUALS.

CCOO denuncia que la taxa de temporalitat en el sector sanitari ha acabat sent una cosa estructural i prova d’això és l’execució de la Llei 20/2021, que en el sector sanitari suposarà la convocatòria de més de 70.000 places en tot el Sistema Nacional de Salut (SNS), segons dades recaptades per aquest sindicat amb la informació facilitada per les Comunitats Autònomes. La Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, estableix que la realitat d’ocupabilitat en el sector públic ha mostrat un constant i sostingut augment de la taxa d’ocupació temporal.

Així mateix, un dels principals problemes que es produeixen en l’àmbit sanitari és la falta de regularitat de les convocatòries i procediments de selecció de personal per a la cobertura de vacants amb caràcter definitiu. Per aquesta raó, la modificació de l’Estatut Marc hagués d’evolucionar al mateix nivell que el desenvolupament del EBEP i donar una redacció similar a la norma general aplicada a la resta d’Administracions Publiques, perquè no es tornin a produir en l’SNS les altíssimes taxes de temporalitat actuals.

La FSS-CCOO considera que s’està perdent una oportunitat per a a frenar d’una vegada per sempre l’escalada de temporalitat en l’SNS, i acabar amb la inseguretat i precarietat que han sofert les i els professionals temporals en Sanitat durant dècades. Una situació que, no obstant això, no recull la proposta d’Estatut Marc actual, ja que les Administracions Sanitàries no l’entenen o no existeix voluntat per a regular les mesures que permetin que la situació actual no es torni a repetir.

De la mateixa manera, CCOO destaca que és urgent i necessària l’actualització i reforma d’altres apartats de l’Estatut Marc, entre els quals el sindicat vol prioritzar tot el concernent als sistemes d’accés, promoció i trasllats, reclassificació professional, incorporació del nomenament de relleu per a possibilitar la jubilació parcial, incorporació de noves categories, adequació de la normativa en matèria de teletreball, conciliació, etc.

Són moltes les tasques pendents i la FSS-CCOO demanarà que es cristal·litzi, de manera immediata, el compromís del Ministeri de Sanitat de convocar a l’Àmbit Negociador per a abordar totes aquestes qüestions.

Canvis en la baremació de borsa de treball ICS

20 de maig 2022, 7:09 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO


Nou acord de millores laborals per als treballadors i treballadores de la Generalitat de Catalunya, abril 2022

22 d’abr. 2022, 10:28 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 22 d’abr. 2022, 10:36 ]

Pas a pas i més lent del que voldríem, però anem avançant.

A la Mesa General de Negociació de la Generalitat d’aquest dimecres, 20 d’abril, hem signat un acord de millores laborals per a les treballadores de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, hem creat un grup de treball per a la negociació de la implementació de la Llei de reducció de la temporalitat, que començarà a treballar ja aquest dilluns. La feina d’un sindicalisme rigorós i responsable va donant fruits per anar recuperant drets arrabassats i per acabar amb l’abús de temporalitat a les administracions públiques.

Acord de millores laborals

Hem arribat a un acord, tant les CCOO com la UGT, d’una sèrie de millores que venim treballant des de fa mesos al grup de treball constituït per l’Acord de desembre del 2018, en el marc de la desconvocatòria de vaga que ens va permetre recuperar les pagues extres robades.

Així, avui hem arribat a millores en flexibilitat horària, el gaudiment parcial dels permisos relacionats amb naixements, afegir permisos per a la reproducció assistida, absència del lloc de treball en determinades proves invasives i compactació de la reducció de jornada per conciliació. També hem acordat criteris interpretatius sobre l’horari per a consultes mèdiques, l’inici del permís per hospitalització i intervenció quirúrgica, l’equiparació de graus d’afinitat i consanguinitat també per a les famílies enllaçades, la inclusió del cònjuge o parella de fet en els permisos per conciliació, els permisos en el cas de famílies monoparentals i la disposició d’espais de cotreball a l’Administració.

Podeu veure l’acord signat en relació amb mesures socials, laborals i de flexibilització i/o conciliació de la vida laboral i familiar.

Les CCOO ens considerem satisfetes d’aquest pas en la millora dels nostres drets laborals, tot i que insistim en la necessitat de continuar treballant per recuperar drets arrebassats i construir-ne de nous. El Govern assumeix que continuarem treballant en totes aquestes qüestions.

Comentar que fa a flexibilitat horària i criteris de les consultes mèdiques i absències per motius de salut, en el cas del personal de l’ICS estem exclosos i comencem a treballar per tal de modificar el Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat, que és on se’ns exclou expressament al seu article 2.

Nova instrucció amb motiu de la crisi sanitària.

El Govern ens ha comunicat la proposta d’instrucció per adaptar-nos a la nova situació sanitària. Les CCOO, com sempre hem fet, no analitzem qüestions tècniques que corresponen als especialistes en salut pública. Així, ens hem centrat en exigir que la Generalitat doti de mascaretes FPP2 per a tot el personal vulnerable. El Secretari de Funció Pública ha considerat que no existeix aquesta mancança en aquests moments, amb el que tothom que estigui afectat ho pot exigir al seu lloc de treball.

Com que la nova instrucció elimina el teletreball realitzat durant aquests anys i torna, de facto, al Decret acordat al mes de febrer del 2019, les CCOO exigim tornar a negociar-lo per incorporar tota l’experiència adquirida en aquest dos anys de pandèmia.

En els cas d’hospitals i centres sanitaris, seguiran amb l’obligatorietat, i serà regulat específicament en aquests àmbits.

Aplicació de la llei per acabar amb la temporalitat.

Per concretar la reunió realitzada amb la Consellera de Presidència el 7 d’abril passat, avui s’ha constituït formalment un grup de treball per negociar l’aplicació d’aquesta important llei. El grup es començarà a reunir ja el proper dilluns i CCOO estem elaborant la nostra plataforma reivindicativa, en la que també inclourem la mobilitat del personal fixe, i de la que us anirem informant puntualment. Aquest grup començarà treballant l’Oferta Pública d’Ocupació, que ha d’estar publicada abans de l’u de juny, mentre es van treballant les bases de les convocatòries, per a les que tenim el 31 de desembre de 2022 com a data límit de publicació.

Les CCOO hem compartit el volum global d’unes 59.000 places a convocar per arribar al 8% de temporalitat. Ara ens falta tenir les dades desglossades pels diferents col·lectius i departaments.

Finalment, en l’apartat de torn obert, les CCOO hem situat la necessitat de negociar el Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat per evitar que determinats col·lectius quedin sistemàticament exclosos d’alguns acords d’aquesta Mesa General, com ens passa sovint amb l’ICS.

Novetats en els Increments retributius i la presa de possessió plaça estatutària fixa ICS estant de baixa laboral

6 d’abr. 2022, 8:54 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 6 d’abr. 2022, 9:25 ]

A partir del primer d'abril es produeixen canvis en relació als increments retributius en les persones treballadores que es troben en situació de baixa, i de la mateixa manera es defineix el criteri d'aquelles persones en situació d'IT o excedència per la possessió de la plaça estatutària fixa a l'ICS.


Constitució de la comissió negociadora del III Acord de la Mesa Sectorial de negociació de sanitat, 18 de març de 2022

28 de març 2022, 10:39 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

III Acord, constitució comissió negociadora del III Acord de la Mesa Sectorial de negociació de sanitatDesprés de la denúncia del II Acord de la Mesa sectorial de Negociació de sanitat per part dels 3 sindicats que en formàvem part, aquest 18 de març ens hem reunit en Mesa Sectorial Extraordinària per tal d’obrir la negociació i pactar-ne com ens organitzem així com el calendari de les properes reunions.

A aquesta primera reunió també ha assistit la Directora Gerent, Sra. Yolanda Lejardi.

CCOO hem exposat que l’obertura d’aquesta negociació del III Acord ens agafa amb un moment de desgast físic i psíquic de tots i totes les professionals de l’ICS, però que malgrat el moment post pandèmia per la Covid-19, agafem la negociació amb molta il·lusió i voluntat negociadora. També hem demanat que la part de l’empresa tingui la mateixa voluntat negociadora així com un pressupost suficient per aconseguir les millores que fa anys que esperem.

Des de CCOO també hem exposat que, tot i que avui estem només a l’inici, CCOO no signarà cap Acord que no millori quantitativament i qualitativament les condicions de treball de totes les categories professionals de l’ICS, ja que tothom és necessari.

1-10 of 15