Inici‎ > ‎L'ICS‎ > ‎

noticies ics

No cobrarem l’increment acordat del 2,5% a la nòmina de gener

25 de gen. 2023, 10:36 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

Des de CCOO denunciem que els treballadors i treballadores de la Generalitat de Catalunya no cobraran l’increment acordat del 2,5% en la nòmina d’aquest mes per la manca d’acord en els pressupostos

Les dificultats per aconseguir majories parlamentàries no poden perjudicar les treballadores i treballadors de l’Administració

Avui hem conegut que les treballadores i treballadors de la Generalitat de Catalunya i de l’educació concertada no cobraran l’increment retributiu del 2’5% acordat en la nòmina d’aquest mes de gener. Tot i que l’Administració garanteix, com no pot ser d’altra manera, el cobrament amb efectes retroactius, en cap moment s’havia comunicat a les organitzacions sindicals que existía la possibilitat de no cobrar-lo ja aquest mes de gener.

Recordem que aquest increment salarial, juntament amb dos increments variables més de 0’5%, van acordar-se per CCOO i UGT a la Mesa General de negociació estatal del 19 d’octubre i que es va traslladar a Catalunya a la Mesa General del 9 de desembre passat.

La Generalitat addueix la manca d’una llei de pressupostos per justificar aquest endarreriment per complir els seus compromisos.

Des de CCOO exigim que comencin la tramitació immediata d’un Decret Llei per garantir el cobrament en la nòmina de febrer, independentment dels treballs parlamentaris per a l’aprovació d’uns pressupostos que, com ja hem dit, són absolutament imprescindibles per a la ciutadania de Catalunya.

Les treballadores i treballadors de la Generalitat de Catalunya tornen a patir les aritmètiques parlamentàries. Ara ha estat el Govern el que no han solucionat un problema pel fet de no tenir prou suports parlamentaris. El 21 de desembre passat, van ser alguns grups parlamentaris de l’oposició els que, utilitzant la seva majoria parlamentària, van evitar que el Decret Llei 14/2022 entrés plenament en vigor, malgrat les peticions sindicals.

Han de deixar d’emprar les persones treballadores com a eina per a les lluites polítiques. La representació política de la ciutadania de Catalunya, democràticament escollida, té l’obligació de solucionar els problemes reals, en lloc de dedicar-se a crear-ne de nous

Campanya ordinària carrera professional 2023 , ICS

1 de des. 2022, 6:46 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 1 de des. 2022, 9:28 ]

S’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ SLT/3555/2022, de 10 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria per sol·licitar els nivells de carrera professional de personal estatutari de tots els grups professionals de l'àrea funcional sanitària i de l'àrea funcional de gestió i serveis de l'Institut Català de la Salut.

Segons el que es va negociar al II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat, la carrera professional es “defineix com un sistema d’incentivació y motivació dels i les professionals i de reconeixement del seu nivell de desenvolupament professional i fixa l’últim trimestre de l’any com el període en què s’ha d’obrir el termini de presentació de les sol·licituds”.

La carrera professional permet al professional progressar de manera individualitzada a diferents nivells, prèviament definits, com reconeixement al desenvolupament professional en termes d'activitat assistencial, de coneixements i de compromís amb l'organització i vol contribuir a la millora en la qualitat assistencial.

En data 1 de desembre  comença la campanya ordinària 2023 per als nivells 1, 2, 3 i 4. Les sol·licituds podran presentar-se durant tot el mes de desembre fins el 31 de desembre i “exclusivament per via telemàtica a traves del mòdul de ‘carrera professional’ de l’aplicació Sistema de Gestió de Recursos Humans (SGRH)”.    

http://www.portalics.rrhh/sgrh (Intranet)

http://wsa.ics.gencat.net/sgrh (Internet)

Cal demanar-la totes aquelles persones que assoleixin un primer o un nou nivell , TANT EL PERSONAL FIX COM EL PERSONAL INTERÍ (fruit de les sentència guanyades al Tribunal Suprem per CCOO).

Important: Període de l'1 al 31 de desembre de 2022.

Per a facilitar-vos la tasca, us adjuntem diferents documents que poden ser del vostre interès i us poden a ajuda a aclarir dubtes.CARRERA PROFESSIONAL 2022 ICS, PUBLICACIÓ RESOLUCIÓ DEFINITIVA

24 de nov. 2022, 1:38 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

L'ICS ha publicat la RESOLUCIÓ DEFINITIVA de la CARRERA PROFESSIONAL corresponent a la convocatòria N1234O2022.

La podeu consultar a través del sistema informàtic SGRH. 


També, als professionals que tinguin informat el seu correu a les dades personals del gestor de l’aplicatiu, se’ls enviarà un correu informatiu des del mateix aplicatiu, comunicant-los que la resolució definitiva estarà ja disponible.

Es tracta de la Carrera Professional demanada al desembre 2021, els efectes econòmics seran a gener 2023.
INCREMENT SALARIAL 1.5% A LA NÒMINA DE NOVEMBRE 2022

5 de nov. 2022, 3:09 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO


Es confirma que l'increment salarial de l'1'5% de la pujada salarial signada, serà abonada el proper mes de novembre de 2022, essent així l'increment retributiu per aquest 2022 d'un 3,5%, e
s cobrarà amb efectes retroactius de 1 de gener de 2022.


Els treballadors i treballadores de la Generalitat cobraran aquest mes de novembre l’increment addicional de l’1,5% pactat. Aquest increment se suma al 2% que s’aplica des de principis d’any i té com a objectiu pal·liar els efectes de la inflació en el poder adquisitiu dels servidors públics, segons estableix el Reial Decret llei 18/2022, del 18 d’octubre.

El pagament es farà de forma retroactiva i suposarà una despesa de 142,7 milions d’euros. El rebran en la nòmina del mes de novembre el personal dels departaments de la Generalitat, les entitats autònomes, el CatSalut i l'ICS. 

L’increment s’aplica al personal funcionari, estatutari, eventual i laboral al servei de l’Administració de la Generalitat i les entitats, ens, consorcis, societats mercantils i fundacions, però no és d’aplicació als òrgans superiors i alts càrrecs.


 Això representa una aportació retributiva d'entre 250 i 500 euros en funció de la categoria professional i el lloc de treball 

Us passem enllaç de la notícia del propi govern on ho confirma:


MESURES VINCULADES ALS DRETS SEXUALS I REPRODUCTIUS

17 d’oct. 2022, 3:05 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

En el marc del Pla de Govern de la XIV legislatura, que inclou, en el seu eix número 5 ”Per un pais feminista fonamentat en la garantia dels drets humans”, ľEstratègia Nacional de Drets Sexuals i Reproductius (ENDSIR), 

ľAdministració de la Generalitat de Catalunya considera necessària la implementació ďaccions per a ľacompanyament en la pèrdua gestacional, ďacord amb Ies previsions de ľarticle 48.j) del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 ďoctubre, i ľimpuls a ľadopció de mesures en ľàmbit laboral vinculades tant a la menstruació com al climateri amb afectació a la salut.

Per tot ľexposat, ľAdministració de la Generalitat de Catalunya i Ies organitzacions sindicals, en el si de la Mesa General de Negociació dels Empleats i Empleades Públics de ľAdministració de la Generalitat de Catalunya, han adoptat el següent

ACORD:

l.- PERMiS PER DOL GESTACIONAL:

En el supòsit de pèrdua gestacional entre la setmana 6 i el dia 179 de la gestació, la persona gestant i ľaltra persona progenitora o, en el seu cas, un familiar dins del segon grau de consanguinitat o afinitat de la persona gestant, podran disposar ďun permis de 3 dies hàbils per contribuir a la recuperació del procós de dol, en el marc dels deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral, a continuació del fet causant o de ľalta medica en cas que hi hagi hospitalització.

2.- FLEXIBILITAT HORÀRIA RECUPERABLE PER MENSTRUACIÓ O CLIMATERI AMB AFECTACIÓ A LA SALUT:

En el supòsit de menstruació o climateri amb afectació a la salut i el benestar, Ies persones afectades podran absentar-se durant un màxim de vuit hores mensuals. En el cas dels col• lectius de torns de treball, la flexibilitat horària serà de la durada del torn de treball.

La comunicació de la disposició ďaquesta flexibilitat s’haurâ de realitzar el més aviat possible al/a la cap de la unitat on prestin serveis, i s’haurà de recuperar en el termini de 4 mesos posteriors.

La recuperació ďaquestes hores s’hauran de fer en fraccions minimes de 30 minuts i en condicions ďhomogeneîtat, sense perjudici de ľacord entre la persona treballadora i ľAdministració. En cas que no s’assoleixi un acord, la recuperació es realitzarâ en condicions ďhomogeneïtat. La recuperació s’haurà de realitzar mitjançant la mateixa modalitat de prestació de serveis que corresponia a Ies hores ďabsència.

Les absències que es produeixin per aquest motiu s’hauran de justificar mitjanęant una declaració responsable que es tramitarâ de manera telemâtica.

Aquestes mesures seran objecte de revisió en cas que s’aprovi una modificació legislativa que afecti a les mateixes o en el marc de la negociació col•lectiva.

VALORACIÓ DE CCOO

CCOO i la resta de sindicats de la Mesa General de Negociació hem signat l’acord pel permís per dol gestacional i permís en cas de menstruació dolorosa o climateri. Volem posar de manifest la improvisació amb que s’ha dut a terme aquesta reunió, en haver-n’hi hagut una de prèvia, cosa que ha fet que la reunió s’allargués, en haver-se de fer moltes millores al redactat inicial.

Valorem molt positivament les mesures sobre dol gestacional, especialment per les modificacions que s’hi ha afegit, com ara la possibilitat de l’acompanyament d’un familiar fins a segon grau. Pel que fa a la flexibilitat horària, la nostra postura és que aquesta mesura s’hauria de vehicular a través d’un permís no recuperable, però l’acceptem perquè el redactat explicita que es tracta d’una mesura transitòria mentre no s’acabi la tramitació de la norma estatal.

Modificació sobre els nomenaments de personal estatutari temporals

3 d’ag. 2022, 1:10 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 3 d’ag. 2022, 8:43 ]

Amb data 28 de juliol de 2022 s'ha publicat instrucció 02/2022.
La regulació que la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut, feia sobre el personal estatutari temporal s’ha modificat de manera molt sensible amb l’aprovació del Reial Decret-llei 12/2022, de 5 de juliol. 
Aquest fet fa necessari que es dicti una nova Instrucció per tal d’adequar els nomenaments de personal estatutari temporal de l’Institut Català de la Salut a la nova regulació aprovada.Modificació sobre el complement per dedicació exclusiva del personal facultatiu ICS

3 d’ag. 2022, 0:27 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 3 d’ag. 2022, 0:31 ]

Amb data 28/7/22 s'ha publicat instrucció per la  modificació de la Instrucció 6/2006, de 20 de desembre, sobre el complement per dedicació exclusiva del personal facultatiu.

1. S’inclou una disposició addicional a la Instrucció 6/2006, sobre el complement per dedicació exclusiva del personal facultatiu, amb el redactat següent: 

“Durant l’exercici 2023 el personal facultatiu no tindrà l’obligació de presentar davant la Direcció de persones de l’àmbit del seu nomenament la declaració de manteniment dels requisits establerts per a la percepció del complement per dedicació exclusiva prevista a l’apartat 8è d’aquesta instrucció. 
Les persones que deixin de complir els requisits previstos per a la percepció del complement per dedicació exclusiva hauran de comunicar-ho a la Direcció de Persones de l’àmbit del seu nomenament, per tal que es dicti la corresponent resolució formal de pèrdua del dret amb efectes del dia 1 del mes següent a la data de comunicació i l’inici del procés de rescabalament de les quantitats indegudament percebudes des del moment en el qual va deixar de reunir els requisits.”CCOO presentem reclamació BORSA DE TREBALL ICS

16 de juny 2022, 6:57 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 16 de juny 2022, 9:07 ]

La comissió de seguiment del pacte de borsa s’ha extralimitat en les seves funcions , CCOO presentem reclamació Borsa de treball Ics per canvi de baremació.

Les persones aspirants ,incloses a la borsa de treball ICS, han vist com a la DARRERA BAREMACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL del passat mes de maig,  han baixat de punts i per tant de posició, com a conseqüència d’un canvi de criteri de la Comissió de Seguiment del Pacte de Borsa actual formada per UGT, SATSE i Metges de Catalunya.

La Borsa de treball és un sistema de selecció temporal que permet donar resposta ràpida i adequada a les necessitats de l’organització, en la cobertura de llocs de treball mitjançant nomenament de personal estatutari temporal i serà d’aplicació als nomenaments per substitució transitòria dels titulars i per a l’execució de programes de caràcter temporal quan sigui previsible una durada superior a 1 mes.

El motiu d’aquesta baixada ve motivat perquè aquesta Comissió ha decidit que només puntuin els cursos de fins a 100h. És a dir, tot aquell curs que sobrepassi les 100h només comptarà com a 100h.

CCOO hem fet la consulta al nostre Gabinet Jurídic, i opina que la comissió de seguiment s’ha excedit en les seves funcions i per tant podem reclamar que es tornés a la situació anterior, tal i com es contempla al propi pacte.

Seria important que les afiliades i afiliats a CCOO que esteu afectats presenteu la reclamacio que hem preparat, per això posa’t en contacte amb les delegades i delegats de CCOO. Totes les reclamacions que ens arribin les registrarem de manera conjunta.

Si no coneixes la secció sindical del teu centre de treball, posa’t en contacte amb nosaltres al següent correu:  [email protected]

Teniu de temps fins el proper 30 de juny de 2022.


Acreditació serveis prestats del personal estatutari adscrit a les Unitats d'Atenció a la Ciutadania (UAC) a efectes de selecció temporal i selecció de fixa

8 de juny 2022, 3:46 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 8 de juny 2022, 3:48 ]

Com ja es va informar a la reunió celebrada l'1 d'abril a la  Comissió de seguiment del pacte de UAC  (Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat pel qual s’estableixen criteris sobre el personal estatutari adscrit a les Unitats d’Atenció al Ciutadà (UAC) a l’Atenció Primària de l’empresa pública Institut Català de la Salut)  a la que vam assistir les CCOO, en el tema tractat referent a;

• Igualtat de criteris per a reconèixer el temps treballat d’ atenció a l’usuari en AP (borsa de treball, carrera professional i convocatòries)

Es recorda que cada pacte te els seus propis criteris, borsa de treball , carrera professional, oposicions.

L’ICS ha demanat a tots els territoris que s’identifiquin les persones i per quin temps treballat estant cobrant, que estant cobrant el complement Atenció al ciutadà, com per exemple a zelador, Aux. Administratius. Se’ls ha passat dos models de sol·licituds, demanant la certificació, serveis prestats a una categoria o l’altra, se’ls hi demanarà que triïn en quina categoria volen computar el temps treballat, no es pot computar en dos categories diferents alhora.

D’aquesta manera si una persona treballadora que era zeladora a Primària (amb atenció al usuari) i va passar a Aux. Administratiu/va, opta per computar el seu temps treballat com a Aux. Administratiu, renuncia als serveis restats en aquesta categoria de zelador/a.
Si aquesta mateixa persona treballadora es presentés a qualsevol àmbit en categoria zeladora i se li haguessin de computar el temps treballat, aquest còmput seria zero o el romanent com a zelador/a (no atenció a l’usuari), si ha renunciat en favor de l’altra categoria.

En relació a la Carrera Professional CCOO va demanar  si l’empresa podria vehicular mecanismes per a l’obtenció de l’acreditació del complement específic al personal que cobrava aquest complement específic en la categoria de zeladors/es en els equips d’atenció primària i que comportava la realització de les funcions atenció a l’usuari, d’abans del 2002 i evitar que sigui el treballador que  mitjanant nòmines ho hagui de jutificar.

Amb data de l’1de juny la nostra gerència ha publicat a la intranet  i per les persones treballadores de la Gerència de la Catalunya Central

NOTA INFORMATIVA.- 1 de juny de 2022
Per tal donar compliment al que regula l’Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat, de 23 d’octubre de 2017, pel qual s’estableixen criteris sobre el personal estatutari adscrit a les Unitats d’Atenció al Ciutadà (UAC) a l’Atenció Primària de l’empresa pública Institut Català de la Salut, ratificat per Acord del Govern en la sessió del dia 20 de desembre de 2018, disposa al seu punt 7 els criteris de reconeixement de serveis prestats a efectes de selecció temporal i selecció fixa.

“El personal zelador/a i tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria d’Atenció Primària que hagi realitzat tasques de recepció, programació i atenció al ciutadà, podrà computar el temps de serveis prestats realitzant aquestes tasques en les tres primeres convocatòries que es facin (incloent promoció interna i torn lliure), per accedir a la categoria d’auxiliar administratiu/iva amb posterioritat a l’aprovació d’aquest Acord. El mateix tractament es donarà pel que fa al còmput de serveis prestats i a les avaluacions de l’acompliment que disposi, a efectes de selecció temporal (borsa de treball). L’acreditació de les tasques realitzades s’haurà de fer mitjançant un certificat de funcions emès per la persona que tingui atribuïdes les funcions de responsable de Recursos Humans de la Direcció d’Atenció Primària on presti o hagi prestat serveis el professional”.

L'Acord regula que la persona interessada caldrà que acrediti les tasques realitzades mitjançant un certificat de funcions.

En aquest sentit us adjuntem un formulari per a què les persones interessades presentin la sol·licitud de certificat de les funcions i ho facin arribar al registre general de la Gerència Territorial Catalunya Central, a la Unitat de Recursos Humans, als efectes de la seva valoració.

La Direcció de Recursos Economicofinancers, Persones i de Suport


Des de CCOO restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment o suport en la gestió del certificat.Mobilitat voluntària oberta i permanent, publicació baremació provisional

30 de maig 2022, 2:42 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

Amb data 26.5.22 s'ha publicat la llista provisional de persones admeses i excloses, amb indicació de les destinacions sol·licitades i de la valoració provisional dels mèrits, edició 2021 (Inscripcions registrades fins el dia 31.10.2021).

La comissió tècinca acorda:

  • Donar publicitat de la llista provisional de persones admeses i excloses de participar en la convocatòria, amb indicació de les destinacions sol·licitades i de la valoració provisional dels mèrits.
  • Obrir un termini de 15 dies naturals, el qual s’iniciarà el dia 27 de maig de 2022 i finalitzarà el dia 10 de juny de 2022, per tal que les persones interessades puguin interposar les al·legacions que considerin oportunes.
  • Finalitzat el termini establert procedirà a publicar al Diari Oficial de la Generalitat i al lloc web de l’Institut Català de la Salut la llista definitiva de persones admeses amb indicació de les destinacions sol·licitades i la valoració definitiva dels mèrits al·legats i l’ordre de classificació obtingut. 

- L’edició 2021 inclou totes aquelles inscripcions presentades i degudament registrades fins el dia 31 d’octubre de 2021. Aquelles inscripcions registrades a partir de l’1 de novembre de 2021 correspondran a l’edició 2022, i per tant, NO consten en els resultats que es publiquen amb aquesta diligència. 

- Només s’han avaluat aquells mèrits obtinguts fins el dia 31 d’octubre de 2021. 

- Només s’han avaluat els serveis prestats (temps treballat) com a personal estatutari fix en el Servei Nacional de Salut en la categoria i especialitat corresponent. Els períodes de serveis prestats com a personal estatutari interí NO han estat avaluats, d’acord amb allò que estableix l’annex I de l’Acord esmentat . 

- Els serveis prestats abans de la darrera adjudicació obtinguda mitjançant concurs de mobilitat voluntària, concurs de mèrits o concurs oposició s’han valorat a 0,079 punts per cada mes treballat. 

- Els serveis prestats després de la darrera adjudicació obtinguda mitjançant concurs de mobilitat voluntària, concurs de mèrits o concurs oposició s’han valorat a 0,237 punts per cada mes treballat. 

- Els mèrits de les persones aspirants que ja disposen de la puntuació màxima total de l’apartat o apartats del barem de mèrits no han estat valorades. 

- No s’ha efectuat valoració de mèrits a aquelles persones aspirants que malgrat no tenir la condició de personal estatutari fix de l’ICS, s’han inscrit en aquesta convocatòria. Aquestes persones figuren com a persones excloses de participar en la convocatòria, amb el motiu d’exclusió “No ser personal estatutari fix de la categoria i/o especialitat”.

Taula resum provisional admesos/exclosos
1-10 of 20