Inici‎ > ‎L'ICS‎ > ‎noticies ics‎ > ‎

MESURES VINCULADES ALS DRETS SEXUALS I REPRODUCTIUS

17 d’oct. 2022, 3:05 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

En el marc del Pla de Govern de la XIV legislatura, que inclou, en el seu eix número 5 ”Per un pais feminista fonamentat en la garantia dels drets humans”, ľEstratègia Nacional de Drets Sexuals i Reproductius (ENDSIR), 

ľAdministració de la Generalitat de Catalunya considera necessària la implementació ďaccions per a ľacompanyament en la pèrdua gestacional, ďacord amb Ies previsions de ľarticle 48.j) del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 ďoctubre, i ľimpuls a ľadopció de mesures en ľàmbit laboral vinculades tant a la menstruació com al climateri amb afectació a la salut.

Per tot ľexposat, ľAdministració de la Generalitat de Catalunya i Ies organitzacions sindicals, en el si de la Mesa General de Negociació dels Empleats i Empleades Públics de ľAdministració de la Generalitat de Catalunya, han adoptat el següent

ACORD:

l.- PERMiS PER DOL GESTACIONAL:

En el supòsit de pèrdua gestacional entre la setmana 6 i el dia 179 de la gestació, la persona gestant i ľaltra persona progenitora o, en el seu cas, un familiar dins del segon grau de consanguinitat o afinitat de la persona gestant, podran disposar ďun permis de 3 dies hàbils per contribuir a la recuperació del procós de dol, en el marc dels deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral, a continuació del fet causant o de ľalta medica en cas que hi hagi hospitalització.

2.- FLEXIBILITAT HORÀRIA RECUPERABLE PER MENSTRUACIÓ O CLIMATERI AMB AFECTACIÓ A LA SALUT:

En el supòsit de menstruació o climateri amb afectació a la salut i el benestar, Ies persones afectades podran absentar-se durant un màxim de vuit hores mensuals. En el cas dels col• lectius de torns de treball, la flexibilitat horària serà de la durada del torn de treball.

La comunicació de la disposició ďaquesta flexibilitat s’haurâ de realitzar el més aviat possible al/a la cap de la unitat on prestin serveis, i s’haurà de recuperar en el termini de 4 mesos posteriors.

La recuperació ďaquestes hores s’hauran de fer en fraccions minimes de 30 minuts i en condicions ďhomogeneîtat, sense perjudici de ľacord entre la persona treballadora i ľAdministració. En cas que no s’assoleixi un acord, la recuperació es realitzarâ en condicions ďhomogeneïtat. La recuperació s’haurà de realitzar mitjançant la mateixa modalitat de prestació de serveis que corresponia a Ies hores ďabsència.

Les absències que es produeixin per aquest motiu s’hauran de justificar mitjanęant una declaració responsable que es tramitarâ de manera telemâtica.

Aquestes mesures seran objecte de revisió en cas que s’aprovi una modificació legislativa que afecti a les mateixes o en el marc de la negociació col•lectiva.

VALORACIÓ DE CCOO

CCOO i la resta de sindicats de la Mesa General de Negociació hem signat l’acord pel permís per dol gestacional i permís en cas de menstruació dolorosa o climateri. Volem posar de manifest la improvisació amb que s’ha dut a terme aquesta reunió, en haver-n’hi hagut una de prèvia, cosa que ha fet que la reunió s’allargués, en haver-se de fer moltes millores al redactat inicial.

Valorem molt positivament les mesures sobre dol gestacional, especialment per les modificacions que s’hi ha afegit, com ara la possibilitat de l’acompanyament d’un familiar fins a segon grau. Pel que fa a la flexibilitat horària, la nostra postura és que aquesta mesura s’hauria de vehicular a través d’un permís no recuperable, però l’acceptem perquè el redactat explicita que es tracta d’una mesura transitòria mentre no s’acabi la tramitació de la norma estatal.

Comments