Inici‎ > ‎

Mesa Sectorial ICS

Mesa General 8 octubre

12 d’oct. 2018, 3:05 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 12 d’oct. 2018, 3:14 ]

Ha tingut lloc nova Mesa General de Funció Pública que per ratificar la consolidació del 0.20% que es va signar la setmana passada

Ens confirmen com serà el pagament dels increments 

NÒMINA OCTUBRE: cobrament de l'increment de l'1,75% des de juliol fins a octubre 2018.
NÒMINA NOVEMBRE: cobrament del 1,50% de l'increment de l'1,50% de gener a juny 2018.
NÒMINA DESEMBRE: cobrament del 0.20% addicional lineal de la massa salarial tot l'any, i que concretament seran 70,56 euros.


CCOO  hem exigit en aquesta Mesa, l'entrada en vigor immediata de la millora que suposa la percepció del 100% de les retribucions en cas d'IT, compliment de l'Acord de Govern de retorn de la paga ja compromès i la convocatòria urgent d'una nova Mesa per calendaritzar el retorn de les pagues de 2013 i 2014 i resta de drets.

Després de les intervencions a la comissió parlamentària,  s'ha debatut al Parlament tot allò que tenim pendent els professionals de la Generalitat de Catalunya. Ha finalitzat amb una resolució parlamentària que diu el següent:

-Insta al Govern a fer efectiu el retorn del 10% de la paga de 2013 abans de finalitzar l'any i el calendari de retorn de la resta de la paga de 2013 abans del desembre del 2019. I també la del 2014 abans de desembre del 2020.

-Establir un calendari de la resta de drets pendents de retornar, i la propera Mesa General serà el 31 d'octubre de 2018.

Mesa General 18 setembre

29 de set. 2018, 2:08 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO


MESA GENERAL 20 juliol

15 de set. 2018, 0:36 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO


Prou incompliments i excuses!

CCOO diu NO al xantatge del Govern.

Avui, 20 de juliol ha finalitzat sense acord la Mesa General de negociació de les condicions laborals dels empleats i empleades públiques de la Generalitat de Catalunya.

La major part de les demandes plantejades per CCOO eren:

-Concrecions d’allò que ja havíem signat a la Mesa General de l’Estat: pagament del 100%del salari en tots els casos de baixa per IT, increment salarial de l’1,50% per a tot l'any 2018,més un 0,25% amb efectes 1 de juliol i negociar un increment addicional del 0,2%.
-Revertir retallades que només han recaigut sobre les treballadores i treballadors amb condicions laborals vinculades a la Generalitat de Catalunya: restitució de les pagues extres de 2013 i 2014, i la consecució del permís de les 30 hores per indisposició sense necessitat d’IT.

Malauradament l’Administració catalana no ha volgut concretar l’aplicació dels increments salarials i ha demanat un xec en blanc als sindicats que CCOO no donarem. Pitjor encara ha estat l’intent de lligar les pujades retributives al manteniment del càstig econòmic per les
companyes i companys malalts.

Aquesta actitud és, no només un greu motiu de preocupació per a les forces sindicals, sinó un greuge comparatiu important per a les treballadores i treballadors als quals representem.
Un greuge que se suma a d’altres com la supressió d’una de les pagues extres de 2013 i 2014 que han recaigut exclusivament sobre les persones treballadores que depenen de l’administració catalana.

CCOO fa una crida al Govern de la Generalitat a assumir les seves responsabilitats.

Exigim:

-Un acord de Govern que retorni el cobrament del 100% de les retribucions per tots els casos d’IT, amb caràcter immediat, i efectes retroactius des de la signatura de l’acord estatal.
-El cobrament immediat de l’1,75% i dels endarreriments corresponents.
- La negociació de l’increment addicional del 0,2% de la massa salarial.
- La calendarització del retorn de les pagues extres del 2013 i 2014, per fer-ho efectiu en la seva totalitat durant l’any 2019, així com la resta de drets.
-L’obertura d’un veritable procés negociador que permeti recuperar els drets i les condicions laborals anteriors a la imposició de les retallades (35 hores, fons d’acció social, etc) tal i com estan fent moltes altres administracions.

Per la nostra part, reiterem la voluntat d’arribar a acords i anunciem que des dels primers dies de setembre començarem a convocar assemblees i mobilitzacions entre el personal afectat per assegurar el compliment de les lleis i la restitució dels nostres drets.


Mesa Extraordinaria 2 juliol

6 de jul. 2018, 23:57 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

 
A la Sessió extraordinària d'ahir dia 2 de juliol, l'unic punt tractat va ser:

 Les Bases generals que regulen els processos selectius per a l’accés a la condició de personal estatutari de l’ICS: 

Després de la petició de simplificar els processos selectius, ja que la història ens demostra cada procés dura com a mínim més de 2 anys, i que en proporció l’últim concurs-oposició del torn lliure de només 340 places no està resolt, no ens volem ni imaginar ara que hi ha una oferta pública extraordinària amb més de 10.000 places ofertades, la durada d’aquest procés.

 L’ICS ha fet una proposta que tant CCOO, com Satse, com UGT, com Metges de Catalunya hi hem estat d’acord (Catac ha estat en contra de la totalitat de la reunió) i és que se simplifiquen les proves, que quedarien de la següent manera:

 • S’agruparà en un únic exercici tant la prova tipus test com la del supòsit pràctic, on caldrà una nota mínima de 5 a cada prova. Posteriorment també, a la mateixa jornada es farà la prova competencial. Tant la part teòrica com la part pràctica serien amb respostes tancades tipus test. 
 •  La puntuació de la prova serà la suma de la puntuació obtinguda en cada un dels dos exercicis (sempre que se superi el 5 a cada part) 
 • Amb caràcter general, la primera prova l’ha de superar un nombre de persones igual al 300%, però que en funció de l’oferta i la demanda es podrà treure mitjançant la convocatòria específica

El que també hem demanat però no ha estat acceptat és que les respostes no restin ja que això tranquil·litza molt a l’opositor. També s’ha demanat que s’eliminés del tot el 300%, però ICS contesta que només ho eliminarà en aquelles categories professionals que hi hagi molts més aspirants o que places convocades 

Tot i no ser objecte de negociació, se’ns comenta que si hi ha consens, es poden simplificar els barems de les categories professionals A1 i A2 (excepte facultatius especialistes que es regulen amb normativa pròpia) 

 • La modificació important ha estat en la categoria professional d’infermer/a (DSI), que en el cas de la formació que era de 30 punts de màxim, ara quedarien 10 per a la formació reglada i 20 per a la formació continuada. De tal manera que s’elimina el subtopall de 8 punts per a la formació de cursos, tallers i seminaris. 

Veure quadres: 

 • Només es puntua tenir el doctorat (s’elimina el premi extraordinari per doctorat). 
 • Només puntua tenir l’especialitat (s’elimina la menció especial i la menció extraordinària). 
 • No es diferencia la puntuació de presentació de comunicacions, pòsters, ponències si són nacionals o internacionals. Aquí hem estat en contra CCOO i Metges de Catalunya, ja que considerem que la complexitat i de vegades l’idioma i el cost és molt superior en ser internacional. UGT i Satse volen unificar el criteri i ICS ha desempatat. 
 • El temari transversal, per a totes les categories professionals, passarà de 11 temes a 7, tot i que hem demanat que s’acoti més per tal de facilitar l’estudi 

Mesa Sectorial 4 juny 2018

9 de juny 2018, 5:32 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO


Punts tractats a la sessió

Avui s’han tractat els punts que van quedar pendents de la convocatòria anterior.

Informació sobre prestació d’assistència sanitària de personal de l’ICS a residències geriàtriques:
La direcció explica que totes les persones que tenen el seu domicili en una Residència geriàtrica son població com qualsevol altra que visqui al seu domicili
propi, així l’assistència sanitària pels professionals de l’ICS ha de ser la mateixa. En empreses públiques assistides, on el grau de dependència es major, hi ha convenis per la prestació dels serveis per un facultatiu de l’ICS que fa aquesta activitat durant unes hores diàries ja que és obligatori per aquests centres tenir-la. Son facultatius que van a part del “cupo” dels EAP o fins i tot el facultatiu fa assistència contractat pel centre en hores fora de l’horari laboral.
En empreses assistides privades no és possible fer conveni.
CCOO comenta que té notícies, del Departament de Benestar i Família que és d’on pertanyen aquestes empreses assistides públiques, que es vol passar
aquests professionals (TCAE, Facultatius, Infermeres) a l’ICS, però des del Centre Corporatiu no en saben res.

Comminar a què tots els EAP elaborin i disposin de Reglament de Règim Intern:

Existeixen EAP que no tenen Reglament Intern per la raó que son nous, perquè no hi ha voluntat de fer-lo, etc. Així el que succeeix és que segueixen el Pla
Funcional i el fan servir com un Reglament Intern.
Direcció explica que hi ha una norma que regeix l’elaboració i els continguts dels mateixos i que tots els EAP haurien de tenir. Així des de ICS es comprometen a què vetllaran perquè es compleixi.
CCOO demanem que tots els Reglaments Interns passin per les Juntes de Personal.

 Plans de formació dels territoris: 

Es potencien les activitats formatives transversals i escassegen les activitats formatives específiques:
Direcció exposa que ja es va tractar aquest tema en una altra Mesa i es va acordar amb totes les forces sindicals que el Pla formatiu es seguiria als Territoris,
creant Comissions per Centres.
Que s’ha de tenir en compte que la formació ha d’arribar a tots els col·lectius i fer un seguiment de cada Centre amb les seves necessitats particulars.
Es demana a la direcció que es detalli la distribució del pressupost formatiu anual.

 DPO en Hospitals:  Discrepàncies entre com es defineixen objectius i com es ponderen els objectius individuals vers el que es va informar en Mesa:

Les forces sindicals ens queixem que no s’està complint la Instrucció actual sobre DPO. Es va fer un grup de treball paritari, amb direccions de personal de varis centres per veure com es podia millorar i no ha servit de res. Es fiquen objectius individuals que son contraproduents, alguns imposats i a més
en alguns centres compten molt poc ( 35%) i la resta son col·lectius.
La Direcció comenta que en cap cas pot ser un objectiu “la satisfacció del client vers el professional”, bàsicament perquè l’ICS no té cap procediment que mesuri aquest ítem.
CCOO tornem a reclamar que surti a la fitxa individual de cada professional si estàs fent reducció de jornada per ajustar els objectius i les metes a la jornada
efectiva i no al 100% com passa fins ara. Diuen que està demanat al servidor del programa i que consultaran per quan es preveu ho tinguin instal·lat.

 Aclariment de criteris respecte el gaudiment de dies addicionals de vacances, sentit del silenci i petició de disposar d’una circular de vacances comuna per tot ICS:

CCOO expliquem el que passa a mols territoris, que no deixen fer els dies addicionals de vacances a continuació de les vacances anuals. Tampoc deixen fer
en cap de setmana, ni hi ha un regulació del “com” encara que si està regulat el “què” que és el que diu l’EBEP sobre permisos i llicències. Així demanem una
circular que reguli el gaudiments d’aquests permisos a nivell general.
La direcció diu que no ho veu viable, perquè després acabem pactant en els territoris altres condicions, que no té sentit fer una circular si ja tenim una llei que
regula les vacances i finalment es compromet a parlar d’aquest tema en la propera reunió de Directors de Personal.

Millora de les condicions de treball pels professionals d’unitats assistencials: guàrdies, jornada, etc:

CCOO fem una proposta a la Direcció en la Mesa de Negociació prèviament comunicada per escrit a la Gerència de l’ICS Dra. Candela Calle, que és la
següent:
Millorar les condicions laborals en quant a fer exempció de treballar els caps de setmana d’atenció continuada, voluntàriament qui vulgui, en tots aquells
professionals que presten els seus serveis en unitats assistencials amb una cartellera anual que regula la jornada de dilluns a diumenge.
I plantegem que, donat que hi ha un augment d’edat de mitjana a l’ICS, que totes les professionals que tinguin 55 anys o més es puguin acollir a aquesta mesura de no treballar caps de setmana regularment com fins ara i reorganitzar la jornada de
dilluns a divendres. El nostre argumentari és:

 Perquè son professionals que han patit durant molts anys llargues jornades continuades de 8, 9 i fins a 10 dies seguits de jornades sense descans.
 Perquè la càrrega assistencial i el pacient pluripatològic exigeix més cura i atenció.
 Per evitar accidents laborals i baixes per IT per jornades perllongades.
 Evitar la descapitalització de moltes professionals d’hospital que estan molt preparades per unitats especials i amb una gran expertesa, que no marxin
cap a l’AP en una cerca de millorar la conciliació familiar i laboral.

Seria una reorganització interna sense cap despesa econòmica per l’ICS.
La Direcció diu que han d’estudiar la proposta i fer una diagnosi de la situació actual.

*D’aquest tema ja us vam fer arribar la carta registrada a la Gerència de l’ICS.

 Funcions dels referents de gestió en els EAP:

CCOO exposem que el II Acord regula que els referents de gestió han de fer tasques de coordinació i no de direcció, i ens trobem en alguns àmbits que
aquestes tasques son superades per altres que no pertoquen a la seva funció.
També exposem que aquests professionals no son un càrrec de confiança i
tampoc passen un procés de selecció, així queda un buit pel que fa a les formes
de nomenar aquests referents en els EAP.
La direcció diu que si el director delega funcions al referent ells no poden dir res.

 Informació sobre previsió de futur de CAE de la GT Barcelona ciutat: s’amplien plantilles, es fan interinitats:

La direcció reconeix que aquest CAE s’havia d’haver integrat al seu hospital de referència en el seu dia i els seus treballadors passar a formar part de l’hospital, però que passat molt de temps no ha estat així i que ha funcionat diferent de qualsevol centre d’AP en quant a regulació de Pactes de Primària.
Així han decidit que es quedarà com Centre d’Atenció Primària i es regularà la seva situació pel que fa a tots els pactes com el de Mobilitat voluntària, places a
concurs en la OPE, etc. I amb les mateixes condicions de trasllat i aplantillament.

Mesa Sectorial 18 maig 2018

21 de maig 2018, 6:55 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

Punts tractats a la sessió d’avui: 

Donat que hi havia 20 punts i no ha donat temps a tractar-los tots, es dividirà en dues sessions. 

A la sessió d’avui s’han tractat els següents punts: 

 Model de dimensionament de plantilla dels facultatius especialistes en medicina de família i comunitària dels Equips d’Atenció Primària : 

Es crea un grup tècnic que confecciona i coordina un model estadístic per poder fer aquest nou dimensionament. 

Com a dades en aquest moment ens diuen que el promig de temps que un facultatiu dedica per pacient assignat es de 47 minuts/pacient/any de mitjana a l’ICS, amb grans variacions en els extrems com son l’EAP Terra Alta amb un total de 89 minuts per pacient/any i EAP Marc Aureli amb uns 22 minuts/pacient/any. 

En aquest model busquen variables que puguin mesurar aquesta diferència, i de totes les variables que han contrastat n’utilitzaran 8 : 
 • Edat mitjana de la població assignada 
 • Sexe dels pacients 
 • Index Socio-Econòmic 
 • Població Complexitat 
 • Pensionistes menors de 65 anys 
 • UP amb 3 centres 
 • ATDOM (visites domiciliàries) 
A partir d’aquestes variables l’estudi és prou fiable donant un 64% de la variabilitat. 
Amb aquest estudi es mesurarà: 
Nombre de metges respecte als pacients assignats, i a partir d’aquí hauran d’adequar en tots el equips. 
Els consultoris tenen altra realitat i no es pot calcular només amb aquest model, ja que hi ha variables com dies obertura per setmana o la distància que hi ha entre ells. 
CCOO preguntem si aquest 64% han considerat suficient com a variabilitat, i què representaria el 36% restant que no és comptabilitza. 
La direcció contesta que es podrien fer molts altres estudis valorant la subjectivitat dels professionals però que ara de moment l’equip tècnic ha valorat que aquest era suficient. 
També proposem a la direcció que aprofitin aquest model per dimensionar altres col·lectius de primària per accelerar el procés. Per últim preguntem si aquest model no xocarà amb el futur ENAPISC que és vol implantar. La direcció no contesta.

Adequació dels conceptes retributius dels llocs de cap de servei, secció, adjunt/a d’infermeria i supervisor/a d’infermeria al que preveuen els Estatuts de l’Institut Català de la Salut sobre retribució de les funcions de gestió clínica: 

La direcció explica que aquests professionals passaran a ser de base i a partir d’allà cobraran un complement per la seva funció de gestió. S’han trobat, sobretot en metges, que a l’hora de convocar places a concurs no podien perquè hi havia una interinitat per substitució que cobria un professional en lloc del facultatiu que en aquells moments està de Cap de Servei o Secció. Tanmateix amb el col·lectiu d’infermeria, el que ocasiona tenir places en interinitat per substitució que mai poden sortir a concurs. D’aquesta manera la persona que cobreix aquestes places serà una interinitat per vacant. En cap cas hi ha canvi de retribucions en la seva totalitat ni intenció de disminuir plantilles.

Informació sobre convocatòria 2015, convocatòria PI-2016 i previsió convocatòries OPE 2017: 

Totes les categories del 2015 segueixen el seu curs, i intentaran que les de PI es publiqui el barem provisional abans de l’estiu. A continuació us presentem els gràfics/taules resum mostrats per la Selecció de Personal:

Convocatòries publicades: 

Tècnic/a PRL: 197 admesos i 13 exclosos a llistats definitius. 
Pediatria: 2010 admesos i 9 exclosos a llistats provisionals. 
Al.legacions fins el 17 de maig. 

Convocatòries pròximes a publicar-se: 

TGSS en Anàlisi Clíniques: 18 de maig 2018. 
TGSS en Citologia i Anatomia Patològica: finals de maig 2018. 
Medicina de Família: finals de maig 2018. 
Tècnics superiors titulats: pendent de data. 

 Obertura d’un grup breu per negociar les bases de les convocatòries de concurs-oposició: 

La direcció diu que no és necessari obrir un grup per negociar les bases, el que si està obert és a que enviem les propostes i les estudiaran per, posteriorment, fer una reunió i negociar si s’escau.
 CCOO presentarem una carta a la Direcció de Persones i desenvolupament Professional i a la Gerència de l’Institut Català de la Salut on demanarem una simplificació del barem en conjunt i facilitar al màxim els processos vinents.

Informació sobre la resposta de l’anàlisi de Funció Pública sobre el document provisional de Permisos i Llicències, i si s’escau reprendre la negociació: 

La direcció comenta que el proper 5 de juny es tornarà a fer reunió de grup de treball d’aquest tema, en el punt on es va deixar, amb un nou document. 
CCOO preguntem si en aquest nou document a treballar han contemplat i incorporat les propostes que vam exposar en l’última Mesa Sectorial que es va tractar aquest punt. La direcció contesta que no i que només han fet canvis a raó que els ha encomanat la Funció Pública. 
A partir del dia 5 us anirem informant com va el tema.

Actualització dels nivells de complement específic d’infermeria d’hospital: 

Aquest és un tema que ja s’ha tractat en altres Mesas i que la Direcció diu que necessitarien una partida pressupostària i que s’hauria de fer des de la MEPAG. 
CCOO exposem que l’Institut Català de la Salut també forma part de la MEPAG i que pot exposar-ho dintre de les negociacions pressupostàries de millora que vindran de l’acord de la Mesa General de fa uns mesos. Que potser en comptes de demanar sempre la recuperació del 100% DPO, essent una partida pressupostària molt gran i que no arriba, potser podrien demanar partida pressupostària per temes que fa molt temps que demanem a la Mesa com és aquest cas revisar els complements específics, el solapament, etc. i anar avançant en petites millores.

Còmput de serveis prestats a efectes de carrera professional durant reducció de jornada: 

La direcció diu que la reducció de jornada per conciliació familiar no afecta en cap cas al còmput de serveis prestats per la CP. Si en canvi quan és una reducció per interès particular.

Reconeixement de triennis durant promoció interna temporal: 

La direcció comenta que la normativa vigent així ho contempla: cobrar els triennis en la categoria d’origen. Però que sap que hi ha algunes sentències guanyades.

Informació sobre la contractació que es dona a les Juntes de Personal: 

La Direcció presenta uns documents amb la informació de la contractació de tots els territoris durant el mes d’abril.
 Son els caps de Recursos Humans del territori que han de donar aquesta informació a les Juntes de Personal almenys trimestralment, però hi ha territoris que no la donen o la donen incomplerta. 
La Direcció es compromet a dir-ho en la propera reunió de Caps de Personal.


Normativa sobre vacances, en GT Girona-HU Dr. Josep Trueta: 

Es comenta que en aquest centre ha sortit una circular informativa de vacances on restringeixen la instrucció de l’Institut Català de la Salut negant de poder agafar 5 dies de vacances per separat durant l’any. 
La Direcció diu que ha parlat amb el territori i en cap cas li ha donat aquesta informació.
 Resta pendent aclarir aquest tema en una propera Mesa. 

Mesa Sectorial 16/03/2018

17 de març 2018, 0:58 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 17 de març 2018, 1:55 ]

Sessió Ordinària

Punts tractats a la sessió d’avui: 

● Normativa per a renunciar a una interinitat i nova contractació posterior

 Aquest punt es refereix al Pacte de Selecció Temporal, donat que hi ha gent que esta apuntat a diferents gerències territorials i un cop tenen una interinitat ja no tenen possibilitat de ser contractat en una altra fins el punt que posen problemes per a renunciar. ICS explica que el problema no ve en la renúncia en si, sinó perquè la borsa de treball esta pensada per a qui no te feina i no contempla a qui ja te una interinitat. Es tracta d-una borsa única. La millora contractual no existeix al Pacte de Selecció Temporal. Però CCOO expliquem que casos així es donen i per motius de conciliació sha de poder permetre habilitar la manera de poder-ho fer. El problema ve amb tema facultatius ja que hi ha molt pocs i se’ls disputen entre les diferents gerències. Sobre tot a Barcelona és on hi ha aquest problema. CCOO afegim que potser tocaria fer un nou Pacte de Selecció Temporal amb una majoria sindical més àmplia.

● Dades sobre càrregues assistencials durant 2017

 CCOO els recordem que va quedar així en el PORH. Es va quedar que cada any se’ns aniria fent per categories professionals. El compromís va ser que es faria per categories i per anys. ICS reconeix que tenim raó però que van endarrerits tot i que estan treballant en el tema 

● Funcionament de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat 

CCOO fem la petició formal, que aquesta Mesa que com el seu propi nom indica es diu de “negociació”, sigui destinada a tal efecte, ja que darrerament és simplement informativa. A més, creiem necessari un replantejament respecte a les durades de les sessions, les intervencions dels presents... de tal forma que tot plegat el que demanem és que sigui més àgil. I en aquest sentit, respecte a les negociacions, plantegem: quan fa que no hi ha comissió de seguiment del II Acord, ni desenvolupament del Pla d’Igualtat, ni el grup de Treball de les TCAI en atenció primària... I que no pot ser que per una Mesa necessitem 3 sessions per poder acabar-la, i que si cal adeqüem el Reglament. 

● Nous concursos de cuina

 CCOO plantegem el que se’ns va dir temps enrere, que el que s’estava fent era un macroconcurs de cuina de tal manera que l’empresa a qui s’adjudiqués, seria per a tots els hospitals de l’ICS. CCOO reiterem la nostra posició en voler que les cuines que són ICS es mantinguin i que tornin aquelles que es van externalitzar en el seu moment, per molts motius ja expressats amb anterioritat (qualitat del menjar, condicions de treball...). Al marge d’això, ens trobem que de macroconcurs res, ja que hi ha hospitals com ara el Trueta, que ja es va adjudicar a data 1 de març però que no ha estat efectiu per impugnacions, i les pèssimes condicions que es donen tant per a usuaris com per a treballadors, es fa palès tots els dies. També expliquem la casuística del que està passant amb la impugnació del concurs del Trueta: falta de personal, tancament durant hores de la cafeteria davant la impossibilitat de preparar àpats per als pacients,.... CCOO reiterem que el sistema d’externalització no funciona i demanem que tornin a ser nostres amb personal ICS ja que millorarà la qualitat. ICS informa que finalment ho va treure a concurs per lots, alguns dels quals han quedat deserts.

● Desenvolupament del Reglament de Regim Intern/Pla funcional dels CAPs/EAPs, respecte la flexibilització horària dels equips d’atenció primària de l’ICS:

 Això es tracta en compliment de la Resolució TRE/3507/2008, de 24 d’octubre on es publica el text complet del Pacte de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat de flexibilitat horària dels equips d’atenció primària de l’ICS. Hi ha centres que tenen el Reglament desenvolupat i d’altres no. Davant les properes mobilitats i concursos, seria bo tenir el reglament ja establert respecte als torns a fer abans de les seves incorporacions. El Pla Funcional o Reglament és igual sempre que es tracti del mateix. ICS diu que es parlarà amb tots els àmbits per intentar fer-ho.

● Informació sobre la convocatòria 2015 i convocatòria PI-2016

 Des de CCOO manifestem la preocupació dels aspirants del torn lliure de la convocatòria de 2015, ja que veuen que la data de finalització de la PI-2016 serà abans que la seva. També manifestem que els barems que s’han tingut en compte són exageradament complexos i poc adequats a les categories, i que fan endarrerir molt el procés. Fem la petició que per a les properes oposicions (ja publicada l’Oferta pública a finals del 2017), es replantegin un “alleugerament” dels barems, ja que hem de pensar que estarem parlant de aproximadament 10.000 places i que si ara, per 340 triguem 2 anys, en proporció, no s’acabarà mai la part dels mèrits. A banda d’això, des de l’ICS se’ns informa que ara ja associaran els mèrits els aspirants de la promoció interna. Pel que fa al torn lliure, a l’abril consideren que estarà tot validat. Els aspirants hauran de triar telemàticament la gerència territorial (que no només marquin una), i després s’escollirà centre de manera presencial (segons hi figura a les bases del DOGC). Pel que fa als Tècnics en Prevenció de Riscos Laborals, en informen que no tenen dates perquè encara estan pendents de constituir els Tribunals.

● Normativa de vacances a la Gerència Territorial de Girona, Hospital Dr. Josep Trueta de Girona 

La normativa que vol aplicar unilateralment la Direcció del Trueta, contradiu tant les instruccions de la Mesa Sectorial com de Funció Pública, ja que prohibeix que els professionals es puguin agafar una part de les vacances a dies solts, obligant a tothom a fer les vacances en dos períodes de quinzenes naturals o mesos sencers. ICS contesta que tenim raó i que per tant, ja informen a la Direcció de Trueta que no es pot aplicar el que pretenien fer aquest any, i que el funcionament és com la de l’any passat i com la de qualsevol centre de l’ICS. 

● Diverses qüestions relacionades amb ACUT: 

 •  Estudi sobre la plantilla dels dispositius ACUT i informació sobre la complementació de la plantilla. 
 •  Creació d’un grup de treball per tractar el tema de pagaments de guàrdia per ser més competitius en el sector.
 •  Resposta a la petició de millora de condicions de treball en punts d’atenció continuada d’AP.
 •  En relació a la Instrucció sobre ACUT, informació sobre aspectes de compatibilitat en aliances estratègiques amb altres proveïdors.
És compatible tenir l’activitat principal a l’ICS i com a segona activitat al sector concertat, però al revés. No té massa sentit i la Direcció de l’ICS intentarà que el Catsalut que és qui les concedeix canviï el criteri.
La problemàtica ve perquè no hi ha suficients metges de família i pediatres per donar cobertura als serveis actuals. I tot plegat fa minvar les condicions de treball dels professionals que hi treballen. CCOO considerem que les plantilles no estan adequades perquè fa anys que s’han anat amortitzant places i no s’havien convocat ni places ni s’havien estabilitzat mitjançant interinitats, i ara estem pagant les conseqüències. Cal fer un estudi acurat de les plantilles I els ACUT han de tenir una plantilla estàndard i en funció de les necessitats, estar complementats per persones que facin guàrdies. Però la Direcció de l’ICS no té un criteri uniforme al respecte. El personal tenen obligació de fer guàrdies però cal que s’organitzin a cada centre respectant els límits legals. També caldria revisar els nivells retributius de totes les categories professionals. ICS es compromet a que a les properes places ofertades, es podrà escollir anar com a centres als ACUT i a centres penitenciaris. Novetat. 

● Borsa de Treball: Informació sobre calendari de publicació de baremació 

Impossibilitat d’utilitzar 2 barems per a borsa i oposicions, per tant es fan 2 calendaris al mes d’abril les 7 categories que estan en oposicions en l’actualitat. A posteriori, la resta de baremacions seran al maig, al setembre i al novembre (ja publicat a web ICS). També publicaran els barems que canviaran en virtut del Pacte de Selecció Temporal.

● Criteris sobre hores de formació en reducció de jornada 

El criteri ha de ser el mateix que per les persones que treballen al 100%, sempre que sigui per conciliació. CCOO recordem que això penja del 3r Acord de la Mesa de Funció Pública. 

● DPO: assoliment d’objectius i període mínim per dret al complement de productivitat variable.

 Compromís de les DPO i reduccions de jornada. Plantegem que no s’adapten les metes a les persones que estan amb reducció de jornada i ja es va quedar a les fitxes personals hi hauria un avis per tal que es tinguessin en compte aquestes situacions. Caldria replantejar/se també que professionals amb contractes de 6m es troben que no poden agafar/se baixes si volen cobrar les DPO ICS convocaran el grup de treball per tractar aquests temes i manifesta que aquest any el nivell d’assoliment ha estat mes alt en relació a l’any passat. Es reitera que no pot haver formació dins les DPO. Respecta al tema de les baixes i no assolir les DPO quan no se superen els 6 mesos es un tema del II Acord i que ha arribat al TSJC donant la raó a l’ICS. 

● Torn obert de paraules 

Es confirma el pagament de la part de la paga pendent del 2012 a la nòmina d’abril. 
UGT manifesta que no volen que les TCAI facin EKG. 
Instrucció Metro Nord, compromís de tractar-ho a la propera Mesa Sectorial.


Mesa Sectorial 19/01/18

7 de febr. 2018, 3:10 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 7 de febr. 2018, 3:25 ]

Sessió ordinària de 19 de gener de 2018 (1a part ) 
unts tractats a la sessió d’avui: 
 Regularització del procediment per a cobrament de facturació a tercers en atenció primària 

El personal de primària que han d’ingressar diners amb el seu DNI i es demana algun procediment més regulat perquè el personal que es trasllada a fer aquests pagaments tingui més garanties en cas de pèrdua, robatori ...Caldria regular també en funció de les quantitats.
  Homogeneïtzació de retribucions per extracció i transplantament d’òrgans i a informació sobre retribucions en altres dispositius especials com són DIVAS, hemodinàmia... 

No és possible que a dia d’avui ja encara estem parlant de diferents maneres de retribuir certs dispositius especials, tant per serveis especials (hemodinàmica DIVAS, guàrdies...) així com per a les extraccions. 
Cada hospital, malgrat siguin ICS fa diferenciacions entre el seu personal. 
I des de CCOO demanem que s’incorporin aquests conceptes dins les taules retributives i que s’apliquin per a tot el personal de la mateixa forma. 
ICS ens passa un resum de com s’està realitzant els diferents pagaments en els diferents hospitals. 
Alguns ho fan com a guàrdia localitzada, alguns com a presència física, i amb imports diferents. 2 I en el cas d’infermeres d’hemodinàmia, es paguen sempre 4h en molts hospitals. 
Ens manifesten que és un primer pas i que hi estan treballant. I que hi ha una norma de transplantaments i que no s’està aplicant en l’actualitat.
 Es pactaran unes quantitats via ICS o via Acord de Govern i s’haurà de complir. I les persones designades per a fer l’activitat tindran l’obligatorietat de fer-la.  Còmput TIS per a nomenaments de reforç 

Les targetes individuals sanitàries, hi ha alguns facultatius per no perceben el salari igual que la resta, malgrat tenir els mateixos “cupos”.
ICS aclareix que van a TIS mínimes, i només són per als llocs estructurals. La resta, de vegades malgrat es contracten com a reforç, a la pràctica assumeixen com si fos una plaça estructural. Les eventualitats de llarga durada, és més factible poder-ho fer i carregar el contingent de pacients al facultatiu en qüestió. Els de curta durada, és més complicat, però no impossible. També l’ICS informa que està treballant per aplantillar amb interinitats i anar reduint el número d’eventualitats, però amb facultatius que no tenen els requisits de la nacionalitat o la titulació, es veuen obligats a fer eventualitats, ja que és indispensable per tal de fer la interinitat. 
 Condicions de treball en guàrdies d’atenció primària 

En certs punts d’atenció primària a l’hora de fer les guàrdies hi ha conflictivitat pel motiu que hi ha gent que estan demanant exempcions de la realització de guàrdies i manquen de facultatius. També es demana que es va treure el ticket menjador que com a mínim es doti d’aigua al personal. CCOO recorda que després del PORH, es va comprometre l’ICS a un calendari per tal de fer un estudi de les càrregues assistencials i que 3 és un altre punt d’aquesta mesa i que tractarem més tard, i que, justament es començava per les càrregues del personal facultatiu d’atenció primària.
  Proposta de sistema de moviment voluntari permanent 

Des de CCOO valorem positivament el fet que es comenci ja a iniciar el tema dels trasllats ja que s’ha incomplet amb el compromís de la mobilitat voluntària i recordem que hi ha molts professionals que ho estan demanant i esperant de fa temps.
 L’ICS ens presenta la seva proposta que s’anomenarà:
 MOBILITAT VOLUNTÀRIA OBERTA I PERMANENT LA PROPOSTA QUE S’ENS PLANTEJA ÉS:
 
o El que intenta és tenir un objectiu clar i és cobrir les vacants de les categories base a mesura que es vagin produint i de forma definitiva. o Ha de ser una mobilitat voluntària amb seguretat jurídica, i per tant caldria Acord de Mesa Sectorial, Acord de Govern i Incorporació al PORH (Pla d’Ordenació de Recursos Humans). 
o També han de ser compatibles amb els processos selectius, i davant el que va passar en el darrer concurs de trasllats, que es van desmuntar certs equips d’hospitals, han de ser de tal manera que es minimitzi l’impacte en el bon funcionament dels equips i l’impacte negatiu a les persones. 
o El marc jurídic és l’article 37 de l’Estatut Marc i PORH línia 5, punt 5.3. 4 
o Amb aquest sistema l’única diferència, respecte als trasllats típics, és que a priori no se sap les places a cobrir donat que seria de forma permanent. o S’oferirien un mínim de 80% de les vacants i s’exclourien les places ofertades prèviament en un procés selectiu o concurs de trasllat un cop “marcades”. I les places base vacants serien les que es produïssin per “baixa” + 1 de resulta. 
o Els llocs de facultatius especialistes d’hospitals no entrarien en aquest trasllats. 
o Les condicions que caldran per accedir als trasllats seran les de sempre, és a dir, que siguin personal estatutari fix i amb servei actiu. 
o S’haurà de fer una inscripció telemàtica a través del SGRH, i una única sol·licitud amb prelació de les destinacions sol·licitades, a un Hospital 
o SAP. 
o El barem serà el mateix que tenim per concurs de trasllat i una puntuació addicional per llocs d’Infermera als EAP, en funció si es té o no alguna especialitat, formació, ECAP, experiència... (en aquest punt cap sindicat hi estem d’acord). 
o S’hauria de fer unes bases generals i una convocatòria específica anual, amb diverses baremacions periòdiques a l’any amb un període previ d’inscripcions. I es combinarà amb els trasllats a través del tot el Sistema Nacional de Salut, amb criteris d’igualtat, mèrit i capacitat. o L’assignació de les places, a mesura que es produeixin, s’assignarien per ordre de puntuació. 5
 o L’adjudicació és irrenunciable un cop passats 10 dies des de la publicació de les puntuacions i NO es cobriran amb Comissions de Servei si hi ha persones sol·licitants. Donat que es tracta d’una proposta, ens passaran el document sencer i l’estudiarem. A posteriori ens convocaran i s’ha creat un grup de treball per anar treballant el document abans de la seva aprovació. 
*Continuarem la sessió d’avui el proper dilluns 5 de febrer de 2018, de 16 a 19h. 19 de gener de 2017 

Mesa sectorial 5 de febrer 2018

6 de febr. 2018, 2:55 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 7 de febr. 2018, 3:14 ]

Punts tractats a la sessió d’avui: 

 Informació evolució plantilla 

Ens passen l’evolució de la plantilla de 2016-2017. A continuació fan la diferencio entre un primer requadre amb la plantilla equivalent, incloent tot tipus de vinculació contractual i personal resident, i un segon requadre, amb la plantilla estructural. Tota aquesta documentació, tan bon punt ens la facin arribar, us les trametrem. Però a títol de resum us ho passem tot seguit.
Com plantilla equivalent i la mitjana acumulada de cada exercici: 
A finals de 2016 hi havia 39.599,86 
A finals de 2017 hi havia 40.986,18 
*En aquesta xifra compte tant titulars com substituts, amb tot tipus de vinculació, tant treballant a ICS com a entitats alienes i també estan inclosos el personal resident.
Com a plantilla estructural: 
A finals de 2016 hi havia 35.502,23 
A finals de 2017 hi havia 36.696,79 
*En aquesta xifra inclou personal fix, interí i eventual No inclou residents ni substituts.
Si després fem la comparativa de taules entre hospital i primària, veiem que a primària hi ha força treballadors que presten serveis a entitats alienes.
 Respecte a les dades de millora de l’ocupació
1353 persones amb interinitats, com a dades de millora de l’ocupació, o aplantillaments.

En una propera mesa se’ns passarà un evolutiu dels darrers anys amb xifres equivalents per tal de poder la comparativa real i exacta. Si que és cert que s’ha començat a recuperar plantilla ens els darrers 2 anys, però ni molt menys hem recuperat el que es va perdre del 2010 cap aquí. 

CCOO hem dit que quan es va augmentar la jornada laboral tant en torn diürn com en torn nocturn, va suposar una reducció de la plantilla de l’ICS, amb les contractacions en un 4%, i demanem que es torni a la jornada anterior a la crisi, ja que hi ha dades macroeconòmiques que parlen de recuperació. 
Exigim les 35h i més quan avui s’han reunit Madrid i s’ha dit que cada CCAA ho ha de negociar.
 Gaudiment de les vacances, lliures disposició, premis per antiguitat i calendaris 

Considerem que cal aplicar aquest tipus de gaudiment per jornades. Hi ha disparitat d’aplicació en territoris i centres. 
Els sindicats coincidim a que la metropolitana nord és qui més incompleix amb gaudiment de permisos, vacances...i demanem que des de RRHH s’ actuï. Allà passen coses que disten molt de la legalitat vigent. 
Quan s’està de baixa no es poden restar dies de vacances. 
Demanem que hagi uniformitat de criteris a tots els àmbits i que les planilles es vagin quadrant periòdicament ja que s’està fent treballant a personal a temps parcial més dies del compte i que s’ajustin a la tipologia contractual. 
També hi ha problemes en algun centre que tenen dificultats per acreditar els casos de pagament al 100% quan estan en situació d’IT. Llavors demanem que hi hagi un document uniforme i que es pugui fer extrapolable a tots els àmbits

 Informació sobre PIUC

 ICS reitera no ha tingut cap increment de partida pressupostària com a conseqüència del PIUC, però que si que s’ha reforçat plantilla, i que quan van veure aquest punt, van donar ordres als diferents territoris de donar la informació pertinent a cada Junta de Personal. 
 Cronograma de les convocatòries OPE 2017 

Ens passen requadre orientatiu, que és el següent:


Alguns aclariments: 
*Tècnics de Prevenció: 
finals 1r semestre creuen que podran fer la 1a prova de l’oposició. 
Els temaris que faran servir és el mateix de l’anterior convocatòria que no es va arribar a fer i ja estan publicats. *Les convocatòries ja s’han enviat al DOGC, però darrerament hi ha molt cua per a les publicacions. 
*Respecte a les 81 places de cuina són les que venen per l’OPE especial, i són les interines de més de 3 anys, però això no vol dir que si hi ha més vacants, es podrien afegir en algun procés d’OPE ordinària.
 *Respecte a les oposicions en curs: o Les oposicions en torn lliure, a finals de març es presentarà la relació de les puntuacions provisional de tot. I d’ara fins al març, aniran publicant categories professionals de 2 en 2 (ara faran llevadores i metges de família, després aux. administratius i zeladors, i finalment, infermeres i TCAI). o 

Les oposicions en torn de promoció interna, abans de final de febrer ja es publicaran les puntuacions definitives i obertura de termini per presentació de mèrits (excepte tècnic i de gestió que van una mica endarrerits).

 DPO 2018 

CCOO demanem que ara que tot just comencem l’any 2018 que no passi com en anys anteriors i que es parli amb els diferents territoris per tal que comencin a planificar les DPO i així evitem que els professionals signin les fitxes quasi a final d’any i no tinguin temps del seu assoliment. Es recorda que no cal posar el tema de formació com a DPO. 

 Baremació del personal d’ofici en borsa de treball 

Si s’ha de crear un grup de treball sobre la baremació d’aquests grups, caldria que passessin per la mesa sectorial. ICS explica que al 2016, es va revisar el pacte respecte el grup de la categoria C1. 
S’estava valorant els serveis prestats de categoria anàloga del mateix grup professional, punt 8 del Pacte. Es fa comissió de seguiment monogràficament i valoren que hi ha un criteri homogeni i de fa molt temps, i consideren que es valoren els serveis prestats com es venien fent. ICS explica que no s’ha aplicat un nou barem, simplement un criteri d’aplicar el mateix que a la resta de categories. Si calgués aplicar nou barem, si que caldria passar per mesa sectorial.

Mesa Sectorial ICS 30 novembre 4ª Sessió

30 de nov. 2017, 14:06 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 6 de febr. 2018, 2:29 ]


Informació sobre previsió de convocatòria de l’Oferta Pública d’Ocupació 2017 i l’Oferta Pública d’Ocupació Especial:

L’ICS, després de la trobada a Madrid del passat dilluns 27 de novembre, i acordar les dates de les primeres proves d’exàmens d’algunes categories professionals, tal i ja en teniu coneixement, ha vist incrementades el número de places així com oferta pública d’ocupació per alguna categoria professional que no estava prevista.
 I les places que són susceptibles de ser convocades són totes aquelles amb un nomenament temporal (interí o eventual) des del 31 de desembre de 2016 i fins a 3 anys enrere. 

Volem recordar, que algunes (oferta ordinària) ja estan en curs i d’altres s’acumularan a l’oferta extraordinària acordada en Mesa General de Funció Pública signat per CCOO i UGT. 

Respecte la reunió amb el Ministerio, a banda de les dates ja informades, el proper 11 de desembre es consensuarà les dates de la resta de categories. 
Cada CCAA farà els seus exàmens. 
De cares al 2018, a banda de l’OPO extraordinària, si hi ha pressupostos també se’n farà d’ordinària. 
I el mateix per al 2019. 
I a l’OPO extraordinària del 2018 s’inclouran aquelles convocatòries que fa molt de temps que no s’han convocat o que no s’hi han convocat mai

CCOO hem recalcat que aprovàvem aquesta OPO (tal i com es va decidir en assemblea de seccions sindicals), però que volíem el compromís que l’any que ve es convocarien categories com ara logopedes, personal de manteniment, bibliotecàries, terapeutes ocupacionals...
L’ICS hi accedeix. 
CCOO també exigeix urgent un concurs de trasllat ja que era el compromís al que es va arribar. 
L’ICS per a l’any que ve es compromet a fer un concurs de trasllats de forma oberta permanentment, similar a la mobilitat voluntària interna que es va instaura a primària.
 I crearem un grup de treball per tal de fer les aportacions pertinents. 
CCOO també hem manifestat, que demanàvem que ja que hi ha categories professionals que fa molt de temps que no han pogut accedir a una plaça estatutària fixa, que tinguessin la nota de 5 (suficiència) a la 1a prova per poder continuar amb l’oposició.

Processos pendents: torn lliure 2015 i torn promoció interna 2016

Torn lliure 2015:

 • A dia d’avui encara validen mèrits i al gener 2018 estarà aquesta fase finalitzada. 
 •  Es publicaria al febrer 2018. 
 • Març 2018, resultats definitius. 
 • S’obrirà una selecció telemàtica per demanar la Gerència Territorial. I es recomana escollir per ordre de preferència i escollir-les totes (perill si no s’escull totes, de quedar-se sense plaça). 
 •  Maig 2018, places assignades i publicació DOGC. 
 • A partir d’aquí, els aprovats sense plaça, s’incrementaria els punts a la borsa de treball
Torn promoció interna 2016:

 • 11 de desembre 2017, publicació notes definitives del català. I a finals d’aquesta setmana (1a de desembre 2017), també publicació de les proves competencials. 
 • 20 de desembre 2017, prova de català per als tècnics de gestió i publicació el mateix dia, ja que són pocs. 
 • Gener 2018 presentació de mèrits (a excepció dels tècnics de gestió)


1-10 of 10