Inici‎ > ‎

Mesa Sectorial ICS

Mesa Sectorial 16/03/2018

17 de març 2018, 0:58 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 17 de març 2018, 1:55 ]

Sessió Ordinària

Punts tractats a la sessió d’avui: 

● Normativa per a renunciar a una interinitat i nova contractació posterior

 Aquest punt es refereix al Pacte de Selecció Temporal, donat que hi ha gent que esta apuntat a diferents gerències territorials i un cop tenen una interinitat ja no tenen possibilitat de ser contractat en una altra fins el punt que posen problemes per a renunciar. ICS explica que el problema no ve en la renúncia en si, sinó perquè la borsa de treball esta pensada per a qui no te feina i no contempla a qui ja te una interinitat. Es tracta d-una borsa única. La millora contractual no existeix al Pacte de Selecció Temporal. Però CCOO expliquem que casos així es donen i per motius de conciliació sha de poder permetre habilitar la manera de poder-ho fer. El problema ve amb tema facultatius ja que hi ha molt pocs i se’ls disputen entre les diferents gerències. Sobre tot a Barcelona és on hi ha aquest problema. CCOO afegim que potser tocaria fer un nou Pacte de Selecció Temporal amb una majoria sindical més àmplia.

● Dades sobre càrregues assistencials durant 2017

 CCOO els recordem que va quedar així en el PORH. Es va quedar que cada any se’ns aniria fent per categories professionals. El compromís va ser que es faria per categories i per anys. ICS reconeix que tenim raó però que van endarrerits tot i que estan treballant en el tema 

● Funcionament de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat 

CCOO fem la petició formal, que aquesta Mesa que com el seu propi nom indica es diu de “negociació”, sigui destinada a tal efecte, ja que darrerament és simplement informativa. A més, creiem necessari un replantejament respecte a les durades de les sessions, les intervencions dels presents... de tal forma que tot plegat el que demanem és que sigui més àgil. I en aquest sentit, respecte a les negociacions, plantegem: quan fa que no hi ha comissió de seguiment del II Acord, ni desenvolupament del Pla d’Igualtat, ni el grup de Treball de les TCAI en atenció primària... I que no pot ser que per una Mesa necessitem 3 sessions per poder acabar-la, i que si cal adeqüem el Reglament. 

● Nous concursos de cuina

 CCOO plantegem el que se’ns va dir temps enrere, que el que s’estava fent era un macroconcurs de cuina de tal manera que l’empresa a qui s’adjudiqués, seria per a tots els hospitals de l’ICS. CCOO reiterem la nostra posició en voler que les cuines que són ICS es mantinguin i que tornin aquelles que es van externalitzar en el seu moment, per molts motius ja expressats amb anterioritat (qualitat del menjar, condicions de treball...). Al marge d’això, ens trobem que de macroconcurs res, ja que hi ha hospitals com ara el Trueta, que ja es va adjudicar a data 1 de març però que no ha estat efectiu per impugnacions, i les pèssimes condicions que es donen tant per a usuaris com per a treballadors, es fa palès tots els dies. També expliquem la casuística del que està passant amb la impugnació del concurs del Trueta: falta de personal, tancament durant hores de la cafeteria davant la impossibilitat de preparar àpats per als pacients,.... CCOO reiterem que el sistema d’externalització no funciona i demanem que tornin a ser nostres amb personal ICS ja que millorarà la qualitat. ICS informa que finalment ho va treure a concurs per lots, alguns dels quals han quedat deserts.

● Desenvolupament del Reglament de Regim Intern/Pla funcional dels CAPs/EAPs, respecte la flexibilització horària dels equips d’atenció primària de l’ICS:

 Això es tracta en compliment de la Resolució TRE/3507/2008, de 24 d’octubre on es publica el text complet del Pacte de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat de flexibilitat horària dels equips d’atenció primària de l’ICS. Hi ha centres que tenen el Reglament desenvolupat i d’altres no. Davant les properes mobilitats i concursos, seria bo tenir el reglament ja establert respecte als torns a fer abans de les seves incorporacions. El Pla Funcional o Reglament és igual sempre que es tracti del mateix. ICS diu que es parlarà amb tots els àmbits per intentar fer-ho.

● Informació sobre la convocatòria 2015 i convocatòria PI-2016

 Des de CCOO manifestem la preocupació dels aspirants del torn lliure de la convocatòria de 2015, ja que veuen que la data de finalització de la PI-2016 serà abans que la seva. També manifestem que els barems que s’han tingut en compte són exageradament complexos i poc adequats a les categories, i que fan endarrerir molt el procés. Fem la petició que per a les properes oposicions (ja publicada l’Oferta pública a finals del 2017), es replantegin un “alleugerament” dels barems, ja que hem de pensar que estarem parlant de aproximadament 10.000 places i que si ara, per 340 triguem 2 anys, en proporció, no s’acabarà mai la part dels mèrits. A banda d’això, des de l’ICS se’ns informa que ara ja associaran els mèrits els aspirants de la promoció interna. Pel que fa al torn lliure, a l’abril consideren que estarà tot validat. Els aspirants hauran de triar telemàticament la gerència territorial (que no només marquin una), i després s’escollirà centre de manera presencial (segons hi figura a les bases del DOGC). Pel que fa als Tècnics en Prevenció de Riscos Laborals, en informen que no tenen dates perquè encara estan pendents de constituir els Tribunals.

● Normativa de vacances a la Gerència Territorial de Girona, Hospital Dr. Josep Trueta de Girona 

La normativa que vol aplicar unilateralment la Direcció del Trueta, contradiu tant les instruccions de la Mesa Sectorial com de Funció Pública, ja que prohibeix que els professionals es puguin agafar una part de les vacances a dies solts, obligant a tothom a fer les vacances en dos períodes de quinzenes naturals o mesos sencers. ICS contesta que tenim raó i que per tant, ja informen a la Direcció de Trueta que no es pot aplicar el que pretenien fer aquest any, i que el funcionament és com la de l’any passat i com la de qualsevol centre de l’ICS. 

● Diverses qüestions relacionades amb ACUT: 

 •  Estudi sobre la plantilla dels dispositius ACUT i informació sobre la complementació de la plantilla. 
 •  Creació d’un grup de treball per tractar el tema de pagaments de guàrdia per ser més competitius en el sector.
 •  Resposta a la petició de millora de condicions de treball en punts d’atenció continuada d’AP.
 •  En relació a la Instrucció sobre ACUT, informació sobre aspectes de compatibilitat en aliances estratègiques amb altres proveïdors.
És compatible tenir l’activitat principal a l’ICS i com a segona activitat al sector concertat, però al revés. No té massa sentit i la Direcció de l’ICS intentarà que el Catsalut que és qui les concedeix canviï el criteri.
La problemàtica ve perquè no hi ha suficients metges de família i pediatres per donar cobertura als serveis actuals. I tot plegat fa minvar les condicions de treball dels professionals que hi treballen. CCOO considerem que les plantilles no estan adequades perquè fa anys que s’han anat amortitzant places i no s’havien convocat ni places ni s’havien estabilitzat mitjançant interinitats, i ara estem pagant les conseqüències. Cal fer un estudi acurat de les plantilles I els ACUT han de tenir una plantilla estàndard i en funció de les necessitats, estar complementats per persones que facin guàrdies. Però la Direcció de l’ICS no té un criteri uniforme al respecte. El personal tenen obligació de fer guàrdies però cal que s’organitzin a cada centre respectant els límits legals. També caldria revisar els nivells retributius de totes les categories professionals. ICS es compromet a que a les properes places ofertades, es podrà escollir anar com a centres als ACUT i a centres penitenciaris. Novetat. 

● Borsa de Treball: Informació sobre calendari de publicació de baremació 

Impossibilitat d’utilitzar 2 barems per a borsa i oposicions, per tant es fan 2 calendaris al mes d’abril les 7 categories que estan en oposicions en l’actualitat. A posteriori, la resta de baremacions seran al maig, al setembre i al novembre (ja publicat a web ICS). També publicaran els barems que canviaran en virtut del Pacte de Selecció Temporal.

● Criteris sobre hores de formació en reducció de jornada 

El criteri ha de ser el mateix que per les persones que treballen al 100%, sempre que sigui per conciliació. CCOO recordem que això penja del 3r Acord de la Mesa de Funció Pública. 

● DPO: assoliment d’objectius i període mínim per dret al complement de productivitat variable.

 Compromís de les DPO i reduccions de jornada. Plantegem que no s’adapten les metes a les persones que estan amb reducció de jornada i ja es va quedar a les fitxes personals hi hauria un avis per tal que es tinguessin en compte aquestes situacions. Caldria replantejar/se també que professionals amb contractes de 6m es troben que no poden agafar/se baixes si volen cobrar les DPO ICS convocaran el grup de treball per tractar aquests temes i manifesta que aquest any el nivell d’assoliment ha estat mes alt en relació a l’any passat. Es reitera que no pot haver formació dins les DPO. Respecta al tema de les baixes i no assolir les DPO quan no se superen els 6 mesos es un tema del II Acord i que ha arribat al TSJC donant la raó a l’ICS. 

● Torn obert de paraules 

Es confirma el pagament de la part de la paga pendent del 2012 a la nòmina d’abril. 
UGT manifesta que no volen que les TCAI facin EKG. 
Instrucció Metro Nord, compromís de tractar-ho a la propera Mesa Sectorial.


Mesa Sectorial 19/01/18

7 de febr. 2018, 3:10 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 7 de febr. 2018, 3:25 ]

Sessió ordinària de 19 de gener de 2018 (1a part ) 
unts tractats a la sessió d’avui: 
 Regularització del procediment per a cobrament de facturació a tercers en atenció primària 

El personal de primària que han d’ingressar diners amb el seu DNI i es demana algun procediment més regulat perquè el personal que es trasllada a fer aquests pagaments tingui més garanties en cas de pèrdua, robatori ...Caldria regular també en funció de les quantitats.
  Homogeneïtzació de retribucions per extracció i transplantament d’òrgans i a informació sobre retribucions en altres dispositius especials com són DIVAS, hemodinàmia... 

No és possible que a dia d’avui ja encara estem parlant de diferents maneres de retribuir certs dispositius especials, tant per serveis especials (hemodinàmica DIVAS, guàrdies...) així com per a les extraccions. 
Cada hospital, malgrat siguin ICS fa diferenciacions entre el seu personal. 
I des de CCOO demanem que s’incorporin aquests conceptes dins les taules retributives i que s’apliquin per a tot el personal de la mateixa forma. 
ICS ens passa un resum de com s’està realitzant els diferents pagaments en els diferents hospitals. 
Alguns ho fan com a guàrdia localitzada, alguns com a presència física, i amb imports diferents. 2 I en el cas d’infermeres d’hemodinàmia, es paguen sempre 4h en molts hospitals. 
Ens manifesten que és un primer pas i que hi estan treballant. I que hi ha una norma de transplantaments i que no s’està aplicant en l’actualitat.
 Es pactaran unes quantitats via ICS o via Acord de Govern i s’haurà de complir. I les persones designades per a fer l’activitat tindran l’obligatorietat de fer-la.  Còmput TIS per a nomenaments de reforç 

Les targetes individuals sanitàries, hi ha alguns facultatius per no perceben el salari igual que la resta, malgrat tenir els mateixos “cupos”.
ICS aclareix que van a TIS mínimes, i només són per als llocs estructurals. La resta, de vegades malgrat es contracten com a reforç, a la pràctica assumeixen com si fos una plaça estructural. Les eventualitats de llarga durada, és més factible poder-ho fer i carregar el contingent de pacients al facultatiu en qüestió. Els de curta durada, és més complicat, però no impossible. També l’ICS informa que està treballant per aplantillar amb interinitats i anar reduint el número d’eventualitats, però amb facultatius que no tenen els requisits de la nacionalitat o la titulació, es veuen obligats a fer eventualitats, ja que és indispensable per tal de fer la interinitat. 
 Condicions de treball en guàrdies d’atenció primària 

En certs punts d’atenció primària a l’hora de fer les guàrdies hi ha conflictivitat pel motiu que hi ha gent que estan demanant exempcions de la realització de guàrdies i manquen de facultatius. També es demana que es va treure el ticket menjador que com a mínim es doti d’aigua al personal. CCOO recorda que després del PORH, es va comprometre l’ICS a un calendari per tal de fer un estudi de les càrregues assistencials i que 3 és un altre punt d’aquesta mesa i que tractarem més tard, i que, justament es començava per les càrregues del personal facultatiu d’atenció primària.
  Proposta de sistema de moviment voluntari permanent 

Des de CCOO valorem positivament el fet que es comenci ja a iniciar el tema dels trasllats ja que s’ha incomplet amb el compromís de la mobilitat voluntària i recordem que hi ha molts professionals que ho estan demanant i esperant de fa temps.
 L’ICS ens presenta la seva proposta que s’anomenarà:
 MOBILITAT VOLUNTÀRIA OBERTA I PERMANENT LA PROPOSTA QUE S’ENS PLANTEJA ÉS:
 
o El que intenta és tenir un objectiu clar i és cobrir les vacants de les categories base a mesura que es vagin produint i de forma definitiva. o Ha de ser una mobilitat voluntària amb seguretat jurídica, i per tant caldria Acord de Mesa Sectorial, Acord de Govern i Incorporació al PORH (Pla d’Ordenació de Recursos Humans). 
o També han de ser compatibles amb els processos selectius, i davant el que va passar en el darrer concurs de trasllats, que es van desmuntar certs equips d’hospitals, han de ser de tal manera que es minimitzi l’impacte en el bon funcionament dels equips i l’impacte negatiu a les persones. 
o El marc jurídic és l’article 37 de l’Estatut Marc i PORH línia 5, punt 5.3. 4 
o Amb aquest sistema l’única diferència, respecte als trasllats típics, és que a priori no se sap les places a cobrir donat que seria de forma permanent. o S’oferirien un mínim de 80% de les vacants i s’exclourien les places ofertades prèviament en un procés selectiu o concurs de trasllat un cop “marcades”. I les places base vacants serien les que es produïssin per “baixa” + 1 de resulta. 
o Els llocs de facultatius especialistes d’hospitals no entrarien en aquest trasllats. 
o Les condicions que caldran per accedir als trasllats seran les de sempre, és a dir, que siguin personal estatutari fix i amb servei actiu. 
o S’haurà de fer una inscripció telemàtica a través del SGRH, i una única sol·licitud amb prelació de les destinacions sol·licitades, a un Hospital 
o SAP. 
o El barem serà el mateix que tenim per concurs de trasllat i una puntuació addicional per llocs d’Infermera als EAP, en funció si es té o no alguna especialitat, formació, ECAP, experiència... (en aquest punt cap sindicat hi estem d’acord). 
o S’hauria de fer unes bases generals i una convocatòria específica anual, amb diverses baremacions periòdiques a l’any amb un període previ d’inscripcions. I es combinarà amb els trasllats a través del tot el Sistema Nacional de Salut, amb criteris d’igualtat, mèrit i capacitat. o L’assignació de les places, a mesura que es produeixin, s’assignarien per ordre de puntuació. 5
 o L’adjudicació és irrenunciable un cop passats 10 dies des de la publicació de les puntuacions i NO es cobriran amb Comissions de Servei si hi ha persones sol·licitants. Donat que es tracta d’una proposta, ens passaran el document sencer i l’estudiarem. A posteriori ens convocaran i s’ha creat un grup de treball per anar treballant el document abans de la seva aprovació. 
*Continuarem la sessió d’avui el proper dilluns 5 de febrer de 2018, de 16 a 19h. 19 de gener de 2017 

Mesa sectorial 5 de febrer 2018

6 de febr. 2018, 2:55 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 7 de febr. 2018, 3:14 ]

Punts tractats a la sessió d’avui: 

 Informació evolució plantilla 

Ens passen l’evolució de la plantilla de 2016-2017. A continuació fan la diferencio entre un primer requadre amb la plantilla equivalent, incloent tot tipus de vinculació contractual i personal resident, i un segon requadre, amb la plantilla estructural. Tota aquesta documentació, tan bon punt ens la facin arribar, us les trametrem. Però a títol de resum us ho passem tot seguit.
Com plantilla equivalent i la mitjana acumulada de cada exercici: 
A finals de 2016 hi havia 39.599,86 
A finals de 2017 hi havia 40.986,18 
*En aquesta xifra compte tant titulars com substituts, amb tot tipus de vinculació, tant treballant a ICS com a entitats alienes i també estan inclosos el personal resident.
Com a plantilla estructural: 
A finals de 2016 hi havia 35.502,23 
A finals de 2017 hi havia 36.696,79 
*En aquesta xifra inclou personal fix, interí i eventual No inclou residents ni substituts.
Si després fem la comparativa de taules entre hospital i primària, veiem que a primària hi ha força treballadors que presten serveis a entitats alienes.
 Respecte a les dades de millora de l’ocupació
1353 persones amb interinitats, com a dades de millora de l’ocupació, o aplantillaments.

En una propera mesa se’ns passarà un evolutiu dels darrers anys amb xifres equivalents per tal de poder la comparativa real i exacta. Si que és cert que s’ha començat a recuperar plantilla ens els darrers 2 anys, però ni molt menys hem recuperat el que es va perdre del 2010 cap aquí. 

CCOO hem dit que quan es va augmentar la jornada laboral tant en torn diürn com en torn nocturn, va suposar una reducció de la plantilla de l’ICS, amb les contractacions en un 4%, i demanem que es torni a la jornada anterior a la crisi, ja que hi ha dades macroeconòmiques que parlen de recuperació. 
Exigim les 35h i més quan avui s’han reunit Madrid i s’ha dit que cada CCAA ho ha de negociar.
 Gaudiment de les vacances, lliures disposició, premis per antiguitat i calendaris 

Considerem que cal aplicar aquest tipus de gaudiment per jornades. Hi ha disparitat d’aplicació en territoris i centres. 
Els sindicats coincidim a que la metropolitana nord és qui més incompleix amb gaudiment de permisos, vacances...i demanem que des de RRHH s’ actuï. Allà passen coses que disten molt de la legalitat vigent. 
Quan s’està de baixa no es poden restar dies de vacances. 
Demanem que hagi uniformitat de criteris a tots els àmbits i que les planilles es vagin quadrant periòdicament ja que s’està fent treballant a personal a temps parcial més dies del compte i que s’ajustin a la tipologia contractual. 
També hi ha problemes en algun centre que tenen dificultats per acreditar els casos de pagament al 100% quan estan en situació d’IT. Llavors demanem que hi hagi un document uniforme i que es pugui fer extrapolable a tots els àmbits

 Informació sobre PIUC

 ICS reitera no ha tingut cap increment de partida pressupostària com a conseqüència del PIUC, però que si que s’ha reforçat plantilla, i que quan van veure aquest punt, van donar ordres als diferents territoris de donar la informació pertinent a cada Junta de Personal. 
 Cronograma de les convocatòries OPE 2017 

Ens passen requadre orientatiu, que és el següent:


Alguns aclariments: 
*Tècnics de Prevenció: 
finals 1r semestre creuen que podran fer la 1a prova de l’oposició. 
Els temaris que faran servir és el mateix de l’anterior convocatòria que no es va arribar a fer i ja estan publicats. *Les convocatòries ja s’han enviat al DOGC, però darrerament hi ha molt cua per a les publicacions. 
*Respecte a les 81 places de cuina són les que venen per l’OPE especial, i són les interines de més de 3 anys, però això no vol dir que si hi ha més vacants, es podrien afegir en algun procés d’OPE ordinària.
 *Respecte a les oposicions en curs: o Les oposicions en torn lliure, a finals de març es presentarà la relació de les puntuacions provisional de tot. I d’ara fins al març, aniran publicant categories professionals de 2 en 2 (ara faran llevadores i metges de família, després aux. administratius i zeladors, i finalment, infermeres i TCAI). o 

Les oposicions en torn de promoció interna, abans de final de febrer ja es publicaran les puntuacions definitives i obertura de termini per presentació de mèrits (excepte tècnic i de gestió que van una mica endarrerits).

 DPO 2018 

CCOO demanem que ara que tot just comencem l’any 2018 que no passi com en anys anteriors i que es parli amb els diferents territoris per tal que comencin a planificar les DPO i així evitem que els professionals signin les fitxes quasi a final d’any i no tinguin temps del seu assoliment. Es recorda que no cal posar el tema de formació com a DPO. 

 Baremació del personal d’ofici en borsa de treball 

Si s’ha de crear un grup de treball sobre la baremació d’aquests grups, caldria que passessin per la mesa sectorial. ICS explica que al 2016, es va revisar el pacte respecte el grup de la categoria C1. 
S’estava valorant els serveis prestats de categoria anàloga del mateix grup professional, punt 8 del Pacte. Es fa comissió de seguiment monogràficament i valoren que hi ha un criteri homogeni i de fa molt temps, i consideren que es valoren els serveis prestats com es venien fent. ICS explica que no s’ha aplicat un nou barem, simplement un criteri d’aplicar el mateix que a la resta de categories. Si calgués aplicar nou barem, si que caldria passar per mesa sectorial.

Mesa Sectorial ICS 30 novembre 4ª Sessió

30 de nov. 2017, 14:06 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 6 de febr. 2018, 2:29 ]


Informació sobre previsió de convocatòria de l’Oferta Pública d’Ocupació 2017 i l’Oferta Pública d’Ocupació Especial:

L’ICS, després de la trobada a Madrid del passat dilluns 27 de novembre, i acordar les dates de les primeres proves d’exàmens d’algunes categories professionals, tal i ja en teniu coneixement, ha vist incrementades el número de places així com oferta pública d’ocupació per alguna categoria professional que no estava prevista.
 I les places que són susceptibles de ser convocades són totes aquelles amb un nomenament temporal (interí o eventual) des del 31 de desembre de 2016 i fins a 3 anys enrere. 

Volem recordar, que algunes (oferta ordinària) ja estan en curs i d’altres s’acumularan a l’oferta extraordinària acordada en Mesa General de Funció Pública signat per CCOO i UGT. 

Respecte la reunió amb el Ministerio, a banda de les dates ja informades, el proper 11 de desembre es consensuarà les dates de la resta de categories. 
Cada CCAA farà els seus exàmens. 
De cares al 2018, a banda de l’OPO extraordinària, si hi ha pressupostos també se’n farà d’ordinària. 
I el mateix per al 2019. 
I a l’OPO extraordinària del 2018 s’inclouran aquelles convocatòries que fa molt de temps que no s’han convocat o que no s’hi han convocat mai

CCOO hem recalcat que aprovàvem aquesta OPO (tal i com es va decidir en assemblea de seccions sindicals), però que volíem el compromís que l’any que ve es convocarien categories com ara logopedes, personal de manteniment, bibliotecàries, terapeutes ocupacionals...
L’ICS hi accedeix. 
CCOO també exigeix urgent un concurs de trasllat ja que era el compromís al que es va arribar. 
L’ICS per a l’any que ve es compromet a fer un concurs de trasllats de forma oberta permanentment, similar a la mobilitat voluntària interna que es va instaura a primària.
 I crearem un grup de treball per tal de fer les aportacions pertinents. 
CCOO també hem manifestat, que demanàvem que ja que hi ha categories professionals que fa molt de temps que no han pogut accedir a una plaça estatutària fixa, que tinguessin la nota de 5 (suficiència) a la 1a prova per poder continuar amb l’oposició.

Processos pendents: torn lliure 2015 i torn promoció interna 2016

Torn lliure 2015:

 • A dia d’avui encara validen mèrits i al gener 2018 estarà aquesta fase finalitzada. 
 •  Es publicaria al febrer 2018. 
 • Març 2018, resultats definitius. 
 • S’obrirà una selecció telemàtica per demanar la Gerència Territorial. I es recomana escollir per ordre de preferència i escollir-les totes (perill si no s’escull totes, de quedar-se sense plaça). 
 •  Maig 2018, places assignades i publicació DOGC. 
 • A partir d’aquí, els aprovats sense plaça, s’incrementaria els punts a la borsa de treball
Torn promoció interna 2016:

 • 11 de desembre 2017, publicació notes definitives del català. I a finals d’aquesta setmana (1a de desembre 2017), també publicació de les proves competencials. 
 • 20 de desembre 2017, prova de català per als tècnics de gestió i publicació el mateix dia, ja que són pocs. 
 • Gener 2018 presentació de mèrits (a excepció dels tècnics de gestió)


1-4 of 4