Inici‎ > ‎

Mesa Sectorial ICS

Mesa Sectorial 19/01/18

7 de febr. 2018, 3:10 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 7 de febr. 2018, 3:25 ]

Sessió ordinària de 19 de gener de 2018 (1a part ) 
unts tractats a la sessió d’avui: 
 Regularització del procediment per a cobrament de facturació a tercers en atenció primària 

El personal de primària que han d’ingressar diners amb el seu DNI i es demana algun procediment més regulat perquè el personal que es trasllada a fer aquests pagaments tingui més garanties en cas de pèrdua, robatori ...Caldria regular també en funció de les quantitats.
  Homogeneïtzació de retribucions per extracció i transplantament d’òrgans i a informació sobre retribucions en altres dispositius especials com són DIVAS, hemodinàmia... 

No és possible que a dia d’avui ja encara estem parlant de diferents maneres de retribuir certs dispositius especials, tant per serveis especials (hemodinàmica DIVAS, guàrdies...) així com per a les extraccions. 
Cada hospital, malgrat siguin ICS fa diferenciacions entre el seu personal. 
I des de CCOO demanem que s’incorporin aquests conceptes dins les taules retributives i que s’apliquin per a tot el personal de la mateixa forma. 
ICS ens passa un resum de com s’està realitzant els diferents pagaments en els diferents hospitals. 
Alguns ho fan com a guàrdia localitzada, alguns com a presència física, i amb imports diferents. 2 I en el cas d’infermeres d’hemodinàmia, es paguen sempre 4h en molts hospitals. 
Ens manifesten que és un primer pas i que hi estan treballant. I que hi ha una norma de transplantaments i que no s’està aplicant en l’actualitat.
 Es pactaran unes quantitats via ICS o via Acord de Govern i s’haurà de complir. I les persones designades per a fer l’activitat tindran l’obligatorietat de fer-la.  Còmput TIS per a nomenaments de reforç 

Les targetes individuals sanitàries, hi ha alguns facultatius per no perceben el salari igual que la resta, malgrat tenir els mateixos “cupos”.
ICS aclareix que van a TIS mínimes, i només són per als llocs estructurals. La resta, de vegades malgrat es contracten com a reforç, a la pràctica assumeixen com si fos una plaça estructural. Les eventualitats de llarga durada, és més factible poder-ho fer i carregar el contingent de pacients al facultatiu en qüestió. Els de curta durada, és més complicat, però no impossible. També l’ICS informa que està treballant per aplantillar amb interinitats i anar reduint el número d’eventualitats, però amb facultatius que no tenen els requisits de la nacionalitat o la titulació, es veuen obligats a fer eventualitats, ja que és indispensable per tal de fer la interinitat. 
 Condicions de treball en guàrdies d’atenció primària 

En certs punts d’atenció primària a l’hora de fer les guàrdies hi ha conflictivitat pel motiu que hi ha gent que estan demanant exempcions de la realització de guàrdies i manquen de facultatius. També es demana que es va treure el ticket menjador que com a mínim es doti d’aigua al personal. CCOO recorda que després del PORH, es va comprometre l’ICS a un calendari per tal de fer un estudi de les càrregues assistencials i que 3 és un altre punt d’aquesta mesa i que tractarem més tard, i que, justament es començava per les càrregues del personal facultatiu d’atenció primària.
  Proposta de sistema de moviment voluntari permanent 

Des de CCOO valorem positivament el fet que es comenci ja a iniciar el tema dels trasllats ja que s’ha incomplet amb el compromís de la mobilitat voluntària i recordem que hi ha molts professionals que ho estan demanant i esperant de fa temps.
 L’ICS ens presenta la seva proposta que s’anomenarà:
 MOBILITAT VOLUNTÀRIA OBERTA I PERMANENT LA PROPOSTA QUE S’ENS PLANTEJA ÉS:
 
o El que intenta és tenir un objectiu clar i és cobrir les vacants de les categories base a mesura que es vagin produint i de forma definitiva. o Ha de ser una mobilitat voluntària amb seguretat jurídica, i per tant caldria Acord de Mesa Sectorial, Acord de Govern i Incorporació al PORH (Pla d’Ordenació de Recursos Humans). 
o També han de ser compatibles amb els processos selectius, i davant el que va passar en el darrer concurs de trasllats, que es van desmuntar certs equips d’hospitals, han de ser de tal manera que es minimitzi l’impacte en el bon funcionament dels equips i l’impacte negatiu a les persones. 
o El marc jurídic és l’article 37 de l’Estatut Marc i PORH línia 5, punt 5.3. 4 
o Amb aquest sistema l’única diferència, respecte als trasllats típics, és que a priori no se sap les places a cobrir donat que seria de forma permanent. o S’oferirien un mínim de 80% de les vacants i s’exclourien les places ofertades prèviament en un procés selectiu o concurs de trasllat un cop “marcades”. I les places base vacants serien les que es produïssin per “baixa” + 1 de resulta. 
o Els llocs de facultatius especialistes d’hospitals no entrarien en aquest trasllats. 
o Les condicions que caldran per accedir als trasllats seran les de sempre, és a dir, que siguin personal estatutari fix i amb servei actiu. 
o S’haurà de fer una inscripció telemàtica a través del SGRH, i una única sol·licitud amb prelació de les destinacions sol·licitades, a un Hospital 
o SAP. 
o El barem serà el mateix que tenim per concurs de trasllat i una puntuació addicional per llocs d’Infermera als EAP, en funció si es té o no alguna especialitat, formació, ECAP, experiència... (en aquest punt cap sindicat hi estem d’acord). 
o S’hauria de fer unes bases generals i una convocatòria específica anual, amb diverses baremacions periòdiques a l’any amb un període previ d’inscripcions. I es combinarà amb els trasllats a través del tot el Sistema Nacional de Salut, amb criteris d’igualtat, mèrit i capacitat. o L’assignació de les places, a mesura que es produeixin, s’assignarien per ordre de puntuació. 5
 o L’adjudicació és irrenunciable un cop passats 10 dies des de la publicació de les puntuacions i NO es cobriran amb Comissions de Servei si hi ha persones sol·licitants. Donat que es tracta d’una proposta, ens passaran el document sencer i l’estudiarem. A posteriori ens convocaran i s’ha creat un grup de treball per anar treballant el document abans de la seva aprovació. 
*Continuarem la sessió d’avui el proper dilluns 5 de febrer de 2018, de 16 a 19h. 19 de gener de 2017 

Mesa sectorial 5 de febrer 2018

6 de febr. 2018, 2:55 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 7 de febr. 2018, 3:14 ]

Punts tractats a la sessió d’avui: 

 Informació evolució plantilla 

Ens passen l’evolució de la plantilla de 2016-2017. A continuació fan la diferencio entre un primer requadre amb la plantilla equivalent, incloent tot tipus de vinculació contractual i personal resident, i un segon requadre, amb la plantilla estructural. Tota aquesta documentació, tan bon punt ens la facin arribar, us les trametrem. Però a títol de resum us ho passem tot seguit.
Com plantilla equivalent i la mitjana acumulada de cada exercici: 
A finals de 2016 hi havia 39.599,86 
A finals de 2017 hi havia 40.986,18 
*En aquesta xifra compte tant titulars com substituts, amb tot tipus de vinculació, tant treballant a ICS com a entitats alienes i també estan inclosos el personal resident.
Com a plantilla estructural: 
A finals de 2016 hi havia 35.502,23 
A finals de 2017 hi havia 36.696,79 
*En aquesta xifra inclou personal fix, interí i eventual No inclou residents ni substituts.
Si després fem la comparativa de taules entre hospital i primària, veiem que a primària hi ha força treballadors que presten serveis a entitats alienes.
 Respecte a les dades de millora de l’ocupació
1353 persones amb interinitats, com a dades de millora de l’ocupació, o aplantillaments.

En una propera mesa se’ns passarà un evolutiu dels darrers anys amb xifres equivalents per tal de poder la comparativa real i exacta. Si que és cert que s’ha començat a recuperar plantilla ens els darrers 2 anys, però ni molt menys hem recuperat el que es va perdre del 2010 cap aquí. 

CCOO hem dit que quan es va augmentar la jornada laboral tant en torn diürn com en torn nocturn, va suposar una reducció de la plantilla de l’ICS, amb les contractacions en un 4%, i demanem que es torni a la jornada anterior a la crisi, ja que hi ha dades macroeconòmiques que parlen de recuperació. 
Exigim les 35h i més quan avui s’han reunit Madrid i s’ha dit que cada CCAA ho ha de negociar.
 Gaudiment de les vacances, lliures disposició, premis per antiguitat i calendaris 

Considerem que cal aplicar aquest tipus de gaudiment per jornades. Hi ha disparitat d’aplicació en territoris i centres. 
Els sindicats coincidim a que la metropolitana nord és qui més incompleix amb gaudiment de permisos, vacances...i demanem que des de RRHH s’ actuï. Allà passen coses que disten molt de la legalitat vigent. 
Quan s’està de baixa no es poden restar dies de vacances. 
Demanem que hagi uniformitat de criteris a tots els àmbits i que les planilles es vagin quadrant periòdicament ja que s’està fent treballant a personal a temps parcial més dies del compte i que s’ajustin a la tipologia contractual. 
També hi ha problemes en algun centre que tenen dificultats per acreditar els casos de pagament al 100% quan estan en situació d’IT. Llavors demanem que hi hagi un document uniforme i que es pugui fer extrapolable a tots els àmbits

 Informació sobre PIUC

 ICS reitera no ha tingut cap increment de partida pressupostària com a conseqüència del PIUC, però que si que s’ha reforçat plantilla, i que quan van veure aquest punt, van donar ordres als diferents territoris de donar la informació pertinent a cada Junta de Personal. 
 Cronograma de les convocatòries OPE 2017 

Ens passen requadre orientatiu, que és el següent:


Alguns aclariments: 
*Tècnics de Prevenció: 
finals 1r semestre creuen que podran fer la 1a prova de l’oposició. 
Els temaris que faran servir és el mateix de l’anterior convocatòria que no es va arribar a fer i ja estan publicats. *Les convocatòries ja s’han enviat al DOGC, però darrerament hi ha molt cua per a les publicacions. 
*Respecte a les 81 places de cuina són les que venen per l’OPE especial, i són les interines de més de 3 anys, però això no vol dir que si hi ha més vacants, es podrien afegir en algun procés d’OPE ordinària.
 *Respecte a les oposicions en curs: o Les oposicions en torn lliure, a finals de març es presentarà la relació de les puntuacions provisional de tot. I d’ara fins al març, aniran publicant categories professionals de 2 en 2 (ara faran llevadores i metges de família, després aux. administratius i zeladors, i finalment, infermeres i TCAI). o 

Les oposicions en torn de promoció interna, abans de final de febrer ja es publicaran les puntuacions definitives i obertura de termini per presentació de mèrits (excepte tècnic i de gestió que van una mica endarrerits).

 DPO 2018 

CCOO demanem que ara que tot just comencem l’any 2018 que no passi com en anys anteriors i que es parli amb els diferents territoris per tal que comencin a planificar les DPO i així evitem que els professionals signin les fitxes quasi a final d’any i no tinguin temps del seu assoliment. Es recorda que no cal posar el tema de formació com a DPO. 

 Baremació del personal d’ofici en borsa de treball 

Si s’ha de crear un grup de treball sobre la baremació d’aquests grups, caldria que passessin per la mesa sectorial. ICS explica que al 2016, es va revisar el pacte respecte el grup de la categoria C1. 
S’estava valorant els serveis prestats de categoria anàloga del mateix grup professional, punt 8 del Pacte. Es fa comissió de seguiment monogràficament i valoren que hi ha un criteri homogeni i de fa molt temps, i consideren que es valoren els serveis prestats com es venien fent. ICS explica que no s’ha aplicat un nou barem, simplement un criteri d’aplicar el mateix que a la resta de categories. Si calgués aplicar nou barem, si que caldria passar per mesa sectorial.

Mesa Sectorial ICS 30 novembre 4ª Sessió

30 de nov. 2017, 14:06 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 6 de febr. 2018, 2:29 ]


Informació sobre previsió de convocatòria de l’Oferta Pública d’Ocupació 2017 i l’Oferta Pública d’Ocupació Especial:

L’ICS, després de la trobada a Madrid del passat dilluns 27 de novembre, i acordar les dates de les primeres proves d’exàmens d’algunes categories professionals, tal i ja en teniu coneixement, ha vist incrementades el número de places així com oferta pública d’ocupació per alguna categoria professional que no estava prevista.
 I les places que són susceptibles de ser convocades són totes aquelles amb un nomenament temporal (interí o eventual) des del 31 de desembre de 2016 i fins a 3 anys enrere. 

Volem recordar, que algunes (oferta ordinària) ja estan en curs i d’altres s’acumularan a l’oferta extraordinària acordada en Mesa General de Funció Pública signat per CCOO i UGT. 

Respecte la reunió amb el Ministerio, a banda de les dates ja informades, el proper 11 de desembre es consensuarà les dates de la resta de categories. 
Cada CCAA farà els seus exàmens. 
De cares al 2018, a banda de l’OPO extraordinària, si hi ha pressupostos també se’n farà d’ordinària. 
I el mateix per al 2019. 
I a l’OPO extraordinària del 2018 s’inclouran aquelles convocatòries que fa molt de temps que no s’han convocat o que no s’hi han convocat mai

CCOO hem recalcat que aprovàvem aquesta OPO (tal i com es va decidir en assemblea de seccions sindicals), però que volíem el compromís que l’any que ve es convocarien categories com ara logopedes, personal de manteniment, bibliotecàries, terapeutes ocupacionals...
L’ICS hi accedeix. 
CCOO també exigeix urgent un concurs de trasllat ja que era el compromís al que es va arribar. 
L’ICS per a l’any que ve es compromet a fer un concurs de trasllats de forma oberta permanentment, similar a la mobilitat voluntària interna que es va instaura a primària.
 I crearem un grup de treball per tal de fer les aportacions pertinents. 
CCOO també hem manifestat, que demanàvem que ja que hi ha categories professionals que fa molt de temps que no han pogut accedir a una plaça estatutària fixa, que tinguessin la nota de 5 (suficiència) a la 1a prova per poder continuar amb l’oposició.

Processos pendents: torn lliure 2015 i torn promoció interna 2016

Torn lliure 2015:

  • A dia d’avui encara validen mèrits i al gener 2018 estarà aquesta fase finalitzada. 
  •  Es publicaria al febrer 2018. 
  • Març 2018, resultats definitius. 
  • S’obrirà una selecció telemàtica per demanar la Gerència Territorial. I es recomana escollir per ordre de preferència i escollir-les totes (perill si no s’escull totes, de quedar-se sense plaça). 
  •  Maig 2018, places assignades i publicació DOGC. 
  • A partir d’aquí, els aprovats sense plaça, s’incrementaria els punts a la borsa de treball
Torn promoció interna 2016:

  • 11 de desembre 2017, publicació notes definitives del català. I a finals d’aquesta setmana (1a de desembre 2017), també publicació de les proves competencials. 
  • 20 de desembre 2017, prova de català per als tècnics de gestió i publicació el mateix dia, ja que són pocs. 
  • Gener 2018 presentació de mèrits (a excepció dels tècnics de gestió)


1-3 of 3