Inici‎ > ‎Mesa Sectorial ICS‎ > ‎

Mesa Sectorial 18 maig 2018

21 de maig 2018, 6:55 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO
Punts tractats a la sessió d’avui: 

Donat que hi havia 20 punts i no ha donat temps a tractar-los tots, es dividirà en dues sessions. 

A la sessió d’avui s’han tractat els següents punts: 

 Model de dimensionament de plantilla dels facultatius especialistes en medicina de família i comunitària dels Equips d’Atenció Primària : 

Es crea un grup tècnic que confecciona i coordina un model estadístic per poder fer aquest nou dimensionament. 

Com a dades en aquest moment ens diuen que el promig de temps que un facultatiu dedica per pacient assignat es de 47 minuts/pacient/any de mitjana a l’ICS, amb grans variacions en els extrems com son l’EAP Terra Alta amb un total de 89 minuts per pacient/any i EAP Marc Aureli amb uns 22 minuts/pacient/any. 

En aquest model busquen variables que puguin mesurar aquesta diferència, i de totes les variables que han contrastat n’utilitzaran 8 : 
  • Edat mitjana de la població assignada 
  • Sexe dels pacients 
  • Index Socio-Econòmic 
  • Població Complexitat 
  • Pensionistes menors de 65 anys 
  • UP amb 3 centres 
  • ATDOM (visites domiciliàries) 
A partir d’aquestes variables l’estudi és prou fiable donant un 64% de la variabilitat. 
Amb aquest estudi es mesurarà: 
Nombre de metges respecte als pacients assignats, i a partir d’aquí hauran d’adequar en tots el equips. 
Els consultoris tenen altra realitat i no es pot calcular només amb aquest model, ja que hi ha variables com dies obertura per setmana o la distància que hi ha entre ells. 
CCOO preguntem si aquest 64% han considerat suficient com a variabilitat, i què representaria el 36% restant que no és comptabilitza. 
La direcció contesta que es podrien fer molts altres estudis valorant la subjectivitat dels professionals però que ara de moment l’equip tècnic ha valorat que aquest era suficient. 
També proposem a la direcció que aprofitin aquest model per dimensionar altres col·lectius de primària per accelerar el procés. Per últim preguntem si aquest model no xocarà amb el futur ENAPISC que és vol implantar. La direcció no contesta.

Adequació dels conceptes retributius dels llocs de cap de servei, secció, adjunt/a d’infermeria i supervisor/a d’infermeria al que preveuen els Estatuts de l’Institut Català de la Salut sobre retribució de les funcions de gestió clínica: 

La direcció explica que aquests professionals passaran a ser de base i a partir d’allà cobraran un complement per la seva funció de gestió. S’han trobat, sobretot en metges, que a l’hora de convocar places a concurs no podien perquè hi havia una interinitat per substitució que cobria un professional en lloc del facultatiu que en aquells moments està de Cap de Servei o Secció. Tanmateix amb el col·lectiu d’infermeria, el que ocasiona tenir places en interinitat per substitució que mai poden sortir a concurs. D’aquesta manera la persona que cobreix aquestes places serà una interinitat per vacant. En cap cas hi ha canvi de retribucions en la seva totalitat ni intenció de disminuir plantilles.

Informació sobre convocatòria 2015, convocatòria PI-2016 i previsió convocatòries OPE 2017: 

Totes les categories del 2015 segueixen el seu curs, i intentaran que les de PI es publiqui el barem provisional abans de l’estiu. A continuació us presentem els gràfics/taules resum mostrats per la Selecció de Personal:

Convocatòries publicades: 

Tècnic/a PRL: 197 admesos i 13 exclosos a llistats definitius. 
Pediatria: 2010 admesos i 9 exclosos a llistats provisionals. 
Al.legacions fins el 17 de maig. 

Convocatòries pròximes a publicar-se: 

TGSS en Anàlisi Clíniques: 18 de maig 2018. 
TGSS en Citologia i Anatomia Patològica: finals de maig 2018. 
Medicina de Família: finals de maig 2018. 
Tècnics superiors titulats: pendent de data. 

 Obertura d’un grup breu per negociar les bases de les convocatòries de concurs-oposició: 

La direcció diu que no és necessari obrir un grup per negociar les bases, el que si està obert és a que enviem les propostes i les estudiaran per, posteriorment, fer una reunió i negociar si s’escau.
 CCOO presentarem una carta a la Direcció de Persones i desenvolupament Professional i a la Gerència de l’Institut Català de la Salut on demanarem una simplificació del barem en conjunt i facilitar al màxim els processos vinents.

Informació sobre la resposta de l’anàlisi de Funció Pública sobre el document provisional de Permisos i Llicències, i si s’escau reprendre la negociació: 

La direcció comenta que el proper 5 de juny es tornarà a fer reunió de grup de treball d’aquest tema, en el punt on es va deixar, amb un nou document. 
CCOO preguntem si en aquest nou document a treballar han contemplat i incorporat les propostes que vam exposar en l’última Mesa Sectorial que es va tractar aquest punt. La direcció contesta que no i que només han fet canvis a raó que els ha encomanat la Funció Pública. 
A partir del dia 5 us anirem informant com va el tema.

Actualització dels nivells de complement específic d’infermeria d’hospital: 

Aquest és un tema que ja s’ha tractat en altres Mesas i que la Direcció diu que necessitarien una partida pressupostària i que s’hauria de fer des de la MEPAG. 
CCOO exposem que l’Institut Català de la Salut també forma part de la MEPAG i que pot exposar-ho dintre de les negociacions pressupostàries de millora que vindran de l’acord de la Mesa General de fa uns mesos. Que potser en comptes de demanar sempre la recuperació del 100% DPO, essent una partida pressupostària molt gran i que no arriba, potser podrien demanar partida pressupostària per temes que fa molt temps que demanem a la Mesa com és aquest cas revisar els complements específics, el solapament, etc. i anar avançant en petites millores.

Còmput de serveis prestats a efectes de carrera professional durant reducció de jornada: 

La direcció diu que la reducció de jornada per conciliació familiar no afecta en cap cas al còmput de serveis prestats per la CP. Si en canvi quan és una reducció per interès particular.

Reconeixement de triennis durant promoció interna temporal: 

La direcció comenta que la normativa vigent així ho contempla: cobrar els triennis en la categoria d’origen. Però que sap que hi ha algunes sentències guanyades.

Informació sobre la contractació que es dona a les Juntes de Personal: 

La Direcció presenta uns documents amb la informació de la contractació de tots els territoris durant el mes d’abril.
 Son els caps de Recursos Humans del territori que han de donar aquesta informació a les Juntes de Personal almenys trimestralment, però hi ha territoris que no la donen o la donen incomplerta. 
La Direcció es compromet a dir-ho en la propera reunió de Caps de Personal.


Normativa sobre vacances, en GT Girona-HU Dr. Josep Trueta: 

Es comenta que en aquest centre ha sortit una circular informativa de vacances on restringeixen la instrucció de l’Institut Català de la Salut negant de poder agafar 5 dies de vacances per separat durant l’any. 
La Direcció diu que ha parlat amb el territori i en cap cas li ha donat aquesta informació.
 Resta pendent aclarir aquest tema en una propera Mesa. 

Comments