Inici‎ > ‎Mesa Sectorial ICS‎ > ‎

Mesa Sectorial 4 juny 2018

9 de juny 2018, 5:32 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

Punts tractats a la sessió

Avui s’han tractat els punts que van quedar pendents de la convocatòria anterior.

Informació sobre prestació d’assistència sanitària de personal de l’ICS a residències geriàtriques:
La direcció explica que totes les persones que tenen el seu domicili en una Residència geriàtrica son població com qualsevol altra que visqui al seu domicili
propi, així l’assistència sanitària pels professionals de l’ICS ha de ser la mateixa. En empreses públiques assistides, on el grau de dependència es major, hi ha convenis per la prestació dels serveis per un facultatiu de l’ICS que fa aquesta activitat durant unes hores diàries ja que és obligatori per aquests centres tenir-la. Son facultatius que van a part del “cupo” dels EAP o fins i tot el facultatiu fa assistència contractat pel centre en hores fora de l’horari laboral.
En empreses assistides privades no és possible fer conveni.
CCOO comenta que té notícies, del Departament de Benestar i Família que és d’on pertanyen aquestes empreses assistides públiques, que es vol passar
aquests professionals (TCAE, Facultatius, Infermeres) a l’ICS, però des del Centre Corporatiu no en saben res.

Comminar a què tots els EAP elaborin i disposin de Reglament de Règim Intern:

Existeixen EAP que no tenen Reglament Intern per la raó que son nous, perquè no hi ha voluntat de fer-lo, etc. Així el que succeeix és que segueixen el Pla
Funcional i el fan servir com un Reglament Intern.
Direcció explica que hi ha una norma que regeix l’elaboració i els continguts dels mateixos i que tots els EAP haurien de tenir. Així des de ICS es comprometen a què vetllaran perquè es compleixi.
CCOO demanem que tots els Reglaments Interns passin per les Juntes de Personal.

 Plans de formació dels territoris: 

Es potencien les activitats formatives transversals i escassegen les activitats formatives específiques:
Direcció exposa que ja es va tractar aquest tema en una altra Mesa i es va acordar amb totes les forces sindicals que el Pla formatiu es seguiria als Territoris,
creant Comissions per Centres.
Que s’ha de tenir en compte que la formació ha d’arribar a tots els col·lectius i fer un seguiment de cada Centre amb les seves necessitats particulars.
Es demana a la direcció que es detalli la distribució del pressupost formatiu anual.

 DPO en Hospitals:  Discrepàncies entre com es defineixen objectius i com es ponderen els objectius individuals vers el que es va informar en Mesa:

Les forces sindicals ens queixem que no s’està complint la Instrucció actual sobre DPO. Es va fer un grup de treball paritari, amb direccions de personal de varis centres per veure com es podia millorar i no ha servit de res. Es fiquen objectius individuals que son contraproduents, alguns imposats i a més
en alguns centres compten molt poc ( 35%) i la resta son col·lectius.
La Direcció comenta que en cap cas pot ser un objectiu “la satisfacció del client vers el professional”, bàsicament perquè l’ICS no té cap procediment que mesuri aquest ítem.
CCOO tornem a reclamar que surti a la fitxa individual de cada professional si estàs fent reducció de jornada per ajustar els objectius i les metes a la jornada
efectiva i no al 100% com passa fins ara. Diuen que està demanat al servidor del programa i que consultaran per quan es preveu ho tinguin instal·lat.

 Aclariment de criteris respecte el gaudiment de dies addicionals de vacances, sentit del silenci i petició de disposar d’una circular de vacances comuna per tot ICS:

CCOO expliquem el que passa a mols territoris, que no deixen fer els dies addicionals de vacances a continuació de les vacances anuals. Tampoc deixen fer
en cap de setmana, ni hi ha un regulació del “com” encara que si està regulat el “què” que és el que diu l’EBEP sobre permisos i llicències. Així demanem una
circular que reguli el gaudiments d’aquests permisos a nivell general.
La direcció diu que no ho veu viable, perquè després acabem pactant en els territoris altres condicions, que no té sentit fer una circular si ja tenim una llei que
regula les vacances i finalment es compromet a parlar d’aquest tema en la propera reunió de Directors de Personal.

Millora de les condicions de treball pels professionals d’unitats assistencials: guàrdies, jornada, etc:

CCOO fem una proposta a la Direcció en la Mesa de Negociació prèviament comunicada per escrit a la Gerència de l’ICS Dra. Candela Calle, que és la
següent:
Millorar les condicions laborals en quant a fer exempció de treballar els caps de setmana d’atenció continuada, voluntàriament qui vulgui, en tots aquells
professionals que presten els seus serveis en unitats assistencials amb una cartellera anual que regula la jornada de dilluns a diumenge.
I plantegem que, donat que hi ha un augment d’edat de mitjana a l’ICS, que totes les professionals que tinguin 55 anys o més es puguin acollir a aquesta mesura de no treballar caps de setmana regularment com fins ara i reorganitzar la jornada de
dilluns a divendres. El nostre argumentari és:

 Perquè son professionals que han patit durant molts anys llargues jornades continuades de 8, 9 i fins a 10 dies seguits de jornades sense descans.
 Perquè la càrrega assistencial i el pacient pluripatològic exigeix més cura i atenció.
 Per evitar accidents laborals i baixes per IT per jornades perllongades.
 Evitar la descapitalització de moltes professionals d’hospital que estan molt preparades per unitats especials i amb una gran expertesa, que no marxin
cap a l’AP en una cerca de millorar la conciliació familiar i laboral.

Seria una reorganització interna sense cap despesa econòmica per l’ICS.
La Direcció diu que han d’estudiar la proposta i fer una diagnosi de la situació actual.

*D’aquest tema ja us vam fer arribar la carta registrada a la Gerència de l’ICS.

 Funcions dels referents de gestió en els EAP:

CCOO exposem que el II Acord regula que els referents de gestió han de fer tasques de coordinació i no de direcció, i ens trobem en alguns àmbits que
aquestes tasques son superades per altres que no pertoquen a la seva funció.
També exposem que aquests professionals no son un càrrec de confiança i
tampoc passen un procés de selecció, així queda un buit pel que fa a les formes
de nomenar aquests referents en els EAP.
La direcció diu que si el director delega funcions al referent ells no poden dir res.

 Informació sobre previsió de futur de CAE de la GT Barcelona ciutat: s’amplien plantilles, es fan interinitats:

La direcció reconeix que aquest CAE s’havia d’haver integrat al seu hospital de referència en el seu dia i els seus treballadors passar a formar part de l’hospital, però que passat molt de temps no ha estat així i que ha funcionat diferent de qualsevol centre d’AP en quant a regulació de Pactes de Primària.
Així han decidit que es quedarà com Centre d’Atenció Primària i es regularà la seva situació pel que fa a tots els pactes com el de Mobilitat voluntària, places a
concurs en la OPE, etc. I amb les mateixes condicions de trasllat i aplantillament.
Ċ
Seccions Sindicals ICS CCOO,
9 de juny 2018, 5:33
Comments