Inici‎ > ‎Noticies‎ > ‎

Adjudicació de la convocatòria única del concurs de trasllat obert i permanent, ICS 2020

27 de set. 2021, 3:08 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO
Amb data 27/9/21 l’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT ha publicat

RESOLUCIÓ SLT/2850/2021, de 22 de setembre, d'adjudicació de la convocatòria única del concurs de trasllat obert i permanent.

On es resol i dona publicitat al llistat de persones treballadores i les seves destinacions.

Primera adjudicació de les places bàsiques de l'Institut Català de la Salut que tindran la consideració de nomenament de les persones adjudicatàries.

Les persones aspirants que obtinguin una nova destinació i estiguin en situació d'actiu hauran de cessar en el lloc que ocupen dins dels tres dies hàbils següents d’aquesta publicació.

El termini per fer la presa de possessió en la nova destinació i la incorporació efectiva a la nova destinació s'haurà de fer d'acord amb el estableix l'article 75 del Decret 123/1997, de 13 de maig:

Article 75 Termini de presa de possessió

75.1 El termini per a la presa de possessió en la nova destinació serà de dos dies hàbils si no implica canvi de localitat de residència del funcionari, o de 15 dies si comporta canvi de localitat de residència, el qual s'haurà d'acreditar documentalment. 

Excepcionalment l'esmentat termini de 15 dies podrà ésser prorrogat, per resolució del secretari general del Departament on hagi d'anar destinat el funcionari, com a màxim per 15 dies més, quan concorrin circumstàncies degudament motivades.

75.2 Aquest termini es computarà a partir del dia següent al del cessament, el qual s'haurà d'efectuar dins els tres dies hàbils següents al de la publicació de la resolució del concurs en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

Quan l'esmentada resolució comporti el reingrés al servei actiu, el termini de presa de possessió s'haurà de comptar des de la data de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

75.3 El termini de la presa de possessió es considerarà a tots els efectes com de servei actiu, llevat dels casos de reingrés al servei actiu des d'una situació administrativa que no comporti reserva del lloc de treball i destinació.

En cas que l'adjudicació comporti el reingrés al servei actiu, el termini és d'un mes comptador des d’aquesta publicació.

Quan es derivi un canvi en el servei de salut de destinació, el termini és d'un més comptador des del dia del cessament en la destinació anterior, que s'haurà de produir en els tres dies següents d’aquesta publicació.

La persona aspirant amb nomenament a l'Institut Català de la Salut que no s'incorpori a la nova destinació adjudicada serà declarada d'ofici en situació d'excedència voluntària per interès particular.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa es pot interposar directament recurs contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució.

Amb caràcter potestatiu, prèviament a la interposició del recurs contenciós administratiu, es pot interposar un recurs de reposició davant l'òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la seva publicació o qualsevol altre recurs que es consideri convenient per a la defensa dels seus interessos.

Veieu document annex:

Ċ
Seccions Sindicals ICS CCOO,
27 de set. 2021, 3:08
Comments