Inici‎ > ‎Noticies‎ > ‎

Preguntes freqüents sobre el coronavirus

19 de març 2020, 3:47 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO   [ actualitzat el 19 de març 2020, 3:57 ]

Preguntes freqüents sobre el coronavirus


Foto

INFORMACIÓ D’ÀMBIT LABORAL DAVANT SITUACIONS DE RISC PEL CORONAVIRUS (Covid-19)

Des de CCOO, donem resposta sobre les implicacions laborals, de Seguretat i Salut i Seguretat Social davant la detecció de Covid-19 causada pel nou coronavirus SARS-CoV-2.

En l'àmbit laboral

CCOO entén que l'empresa hauria d'executar mesures preventives de caràcter organitzatiu i laboral. Com a recomanació indiquem una sèrie de consideracions que cal tenir en compte de manera prèvia i cautelar a qualsevol acció desproporcionada, com:

1. Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que poden produir-se per l’efecte del coronavirus SARS-COV-2 2. He d'anar a treballar en cas de presentar símptomes? 
De cap manera. En cas de presentar símptomes o d'haver estat en contacte amb una persona amb símptomes, i si encara no s'està en situació d'incapacitat temporal (IT), ho has de comunicar a l'empresa. Aquesta hauria d'exonerar-te de treballar mitjançant un permís retribuït documentat per evitar contagiar els altres membres de la plantilla, atesa l'existència d'una causa concreta temporal i justificada. Si finalment els serveis sanitaris reconeixen a la persona la situació d'IT (comuna o assimilada a professional), es considerarà baixa mèdica amb caràcter general.
3. Poden canviar-me les vacances? 
L'article 38.2 de l'Estatut dels treballadors assenyala que el període de vacances s' ha de fixar de comú acord i amb l'antelació que s'hi indica o segons estipuli el conveni aplicable. Per tant, si es vol agafar vacances durant aquest temps, serà necessari un acord entre totes dues parts.
4. L'empresa ha d'informar l'empresa el conjunt de la plantilla de les mesures de protecció davant el coronavirus? 
CCOO recomana que les empreses donin indicacions al conjunt de la plantilla. L'article 29 de la Llei de prevenció de riscos laborals insta les empreses a vetllar per la seguretat i la salut dels seus treballadors i treballadores perquè es puguin garantir unes condicions de treball segures.
5. Haig d’anar a treballar? 
Si l’activitat de la teva empresa no ha estat suspesa pel decret d’estat d’alarma has d’anar a treballar, excepte per raons de força major. Entre les raons de força major hi pot haver l’impediment d’acudir al centre de treball pel tancament de carreteres dictat pel Ministeri de l’Interior en base a l’article 7.4 del decret d’estat d’alarma.

En tot cas, des de CCOO recomanem pactar a les empreses mesures de flexibilitat que restringeixin al màxim la presència als centres de treball i que permetin a les persones treballadores romandre als domicilis, sempre mantenint l’activitat de les empreses que poden continuar treballant.
6. Adopció de mesures de flexibilitat interna 
Abans de recórrer a un ERTO, CCOO recomana implementar mesures de flexibilitat interna negociades. Entre d'altres es poden aplicar mecanismes de bosses d'hores per flexibilitzar les necessitats de producció; adaptacions del calendari laboral; reprogramació de les activitats formatives; redistribució de la jornada laboral; establiment de sistemes de permisos per adaptar la càrrega de treball, etc. A més s'han d'establir les consegüents regles de compensació per equilibrar les mesures.
7. Què passa si la meva empresa fa una activitat suspesa pel decret d’alarma? 
Has de continuar percebent el salari, però l’empresa pot presentar un ERTO per causa de força major. Això comporta la suspensió del contracte de treball. En altres paraules: es deixa de treballar i de percebre el salari, però es té dret a la prestació per desocupació.

Mentre l'autoritat laboral no verifiqui i dictamini la situació de força major, l’empresa ha de continuar abonant els salaris. Aquest tràmit s’ha reduït a un màxim de 14 dies si la causa està directament relacionada amb la crisi pel coronavirus.

En tot cas, com que es tracta d’una situació temporal, NO PODEN ACOMIADAR-TE.
8. Què passa si la meva empresa està obligada a reduir la seva activitat pel decret d’alarma? 
El decret ha reduït de manera considerable el transport de viatgers. En aquest cas has de continuar percebent el salari, però l’empresa pot presentar un ERTO de suspensió de contractes per causa de força major, o una reducció de jornada derivada de força major. També pot fer una combinació d’ambdues mesures. Això comporta la suspensió del contracte de treball: es deixa de treballar i de percebre el salari, però es té dret a la prestació per desocupació. Mentre l'autoritat laboral no verifiqui i dictamini la situació de força major, l’empresa ha de continuar abonant els salaris.

En tot cas, com que es tracta d’una situació temporal, NO PODEN ACOMIADAR-TE.
9. Què passa si la meva empresa tanca o redueix la càrrega de treball per manca de CLIENTELA i NO està afectada pel decret d’alarma? 
L’empresa pot presentar un ERTO per causes productives, ja que la causa està relacionada INDIRECTAMENT amb la crisi del coronavirus. Això comporta la suspensió del contracte de treball: es deixa de treballar i de percebre el salari, però es té dret a la prestació per desocupació.

En aquest cas, no es requereix la verificació de l’autoritat laboral però s’ha d’instar un període de consultes amb la representació legal dels treballadors i treballadores. Els tràmits tenen una durada màxima de 19 dies si la causa està relacionada amb la crisi del coronavirus.

En tot cas, com que es tracta d’una situació temporal, NO PODEN ACOMIADAR-TE.
10. Què passa si la meva empresa tanca o redueix la càrrega de treball per manca de SUBMINISTRAMENTS i NO està afectada pel decret d’alarma? 
Entre les mesures determinades pel RDL 8/2020 s’ha equiparat a una situació de força major la manca de subministraments que impedeixen greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l’activitat. Per tant aquesta causa està DIRECTAMENT relacionada amb la crisi del coronavirus. En aquest cas has de continuar percebent el salari, però l’empresa pot presentar un ERTO per causa de força major, o una reducció de jornada derivada de força major. També pot fer una combinació d’ambdues mesures. Això comporta la suspensió del contracte de treball: es deixa de treballar i de percebre el salari, però es té dret a la prestació per desocupació.

Mentre l'autoritat laboral no verifiqui i dictamini la situació de força major, l’empresa ha de continuar abonant els salaris. Aquest tràmit s’ha reduït a un màxim de 14 dies si la causa està relacionada amb la crisi pel coronavirus.

En tot cas, com que es tracta d’una situació temporal, NO PODEN ACOMIADAR-TE.
11. I què passa si la meva empresa ha de tancar per contagi de la plantilla o per situacions d’aïllament preventiu? 
Es poden donar situacions de contagi generalitzat de la plantilla, o pot haver-hi pocs contagis, però que les autoritats sanitàries decretin l’aïllament de bona part de la plantilla per contacte amb aquestes persones. En aquestes situacions l’empresa pot haver de tancar i, en aquesta crisi, es considera una situació de força major per causa DIRECTAMENT relacionada amb el coronavirus.

En aquest cas has de continuar percebent el salari, però l’empresa pot presentar un ERTO per causa de Força Major, o una reducció de jornada derivada de força major. També pot fer una combinació d’ambdues. Això comporta la suspensió del contracte de treball. Es deixa de treballar i de percebre el salari, però es té dret a la prestació per desocupació.

Mentre l'autoritat laboral no verifiqui i dictamini la situació de força major, l’empresa ha de continuar abonant els salaris. Aquest tràmit s’ha reduït a un màxim de 14 dies si la causa està relacionada amb la crisi pel coronavirus.

En tot cas, com que es tracta d’una situació temporal, NO PODEN ACOMIADAR-TE.
12. Tinc dret a percebre la prestació d’atur si no he cotitzat un any? Això em pot afectar a prestacions d’atur ja iniciades o a futures situacions d’atur? 
En totes les situacions d’atur derivades d’ERTO o d'expedients de reducció de jornada per la crisi del coronavirus, siguin per causes de força major o per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives, tens dret a percebre la prestació de desocupació sense haver arribat a l’any de cotització prèvia. Per tant, en aquesta situació, TOTES LES PERSONES TREBALLADORES TENEN DRET A LA PRESTACIÓ.

A més, el temps que estiguis en situació d’atur per aquesta causa no computa i no es descomptarà de drets acumulats d’atur, tant passats com futurs.
13. Què passa si la meva empresa em planteja treballar des de casa o a distància? 
Tot i que el teletreball no es pot imposar, considerem que és la mesura més adient en totes aquelles activitats que es puguin fer des del domicili particular. Permet mantenir l’activitat de l’empresa i és la mesura sanitària més eficient de totes les que s’estan proposant.

A més, el RD 8/2020 OBLIGA LES EMPRESES a implementar el teletreball si és tècnica i raonablement possible i no representa un esforç desproporcionat.

També estableix que ha de ser prioritari al cessament temporal o la reducció de l’activitat. A més es farà l’avaluació de riscos a través d’una autoavaluació per part de la persona treballadora.
14. I si soc personal docent, em poden obligar a prestar serveis a distància? 
Sí. En aquest cas el decret d’alarma sí que ha previst suspendre la docència presencial però, sempre que sigui possible, s’han de mantenir les activitats educatives amb modalitats a distància i en línia. Per tant, les empreses dedicades a aquestes activitats poden facilitar els mitjans necessaris perquè les persones treballadores prestin els seus serveis a distància.
15. He d’anar a treballar si tinc fills o filles petits que no poden sortir de casa o familiars dependents que no poden anar a centres de dia o qualsevol situació similar? 
El RD 8/2020 estableix que en aquests casos pots acollir-te a una reducció de jornada o sol·licitar una adaptació de la jornada de treball. Aquests drets poden ser exercits per cadascun dels progenitors o cuidadors per corresponsabilitat en les obligacions de cura.

Aquestes mesures excepcionals de conciliació han de ser per circumstàncies relacionades amb el COVID-19, per evitar la seva transmissió comunitària, pel tancament d’escoles o altres centres d’atenció de les persones necessitades de cura. També quan les persones encarregades de la cura d’aquests familiars no poguessin continuar desenvolupant la seva tasca per causes relacionades amb el COVID-19.

Les persones amb necessitat de cures poden ser la parella o els familiars fins a segon grau de consanguinitat.
16. Com funciona la reducció de jornada del RD 8/2020? 
Aquesta mesura suposa la reducció de la jornada de treball, amb la conseqüent reducció proporcional del salari.

És la mateixa reducció regulada en els articles. 37.6 i 37.7 de l'Estatut dels Treballadors, amb les garanties de protecció envers l’acomiadament. Però en aquesta situació el preavís serà només de 24 hores i la reducció pot arribar fins al 100% del temps de treball.

En aquest últim cas, d’arribar al 100% de la jornada, la reducció ha d’estar justificada y ser raonable i proporcionada amb la situació de l’empresa.
17. I l'adaptació de l'horari, com funciona? 
En aquest cas podràs canviar de torn, alterar l’horari, fer horari flexible, jornada partida o continuada, canvi de centre de treball, canvi de funcions o fer treball a distància. També qualsevol altre canvi de condicions que estigui disponible i es pugui realitzar.

Per aquesta mesura és necessari l’acord amb la direcció de l’empresa i han de tenir-se en compte les necessitats concretes de conciliació, que hauran d’estar acreditades, i les necessitats organitzatives de l’empresa.
18. Em poden obligar a fer hores extres pel decret d’alarma? 
El decret estableix, a les activitats sanitàries, la possibilitat de no respectar la normativa sobre jornada de treball i es poden superar els límits de jornada establerts.

Aquesta circumstància pot aplicar-se també a activitats essencials per a l’abastiment alimentari, el subministrament d’energia i els productes derivats del petroli i el gas natural.

En aquest cas, com que es tractaria d’hores extres per causa de força major, no han de respectar el límit de 80 hores anuals i són de caràcter forçós. Evidentment, s’han de compensar com a hores extraordinàries.
19. Què he de fer per obtenir la baixa quan el 061 em demana quedar-me a casa perquè presento símptomes compatibles amb el coronavirus? 
L’aïllament preventiu o per contagi confirmat, l’ha de determinar el servei públic de salut. En aquest cas, es concedirà una incapacitat temporal (baixa) assimilada a l’accident de treball.

Segons les informacions de què disposem, el personal sanitari del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) realitza telemàticament les gestions necessàries perquè es faci arribar a la persona treballadora la baixa des del Centre d'Atenció Primària (CAP). Aquesta baixa ha de tenir efecte retroactiu, és a dir, ha de cobrir des del dia en què Salut Pública acorda l'aïllament.

Si el personal sanitari que acudeix al domicili no requereix l’aïllament perquè considera que es tracta d’un altre problema de salut diferent del COVID-19, recomanem que sol·licitis un escrit que serveixi de comprovant o justificant per a la teva empresa que digui que, seguint instruccions de les autoritats, t'has hagut de quedar a casa sense poder sortir en espera que t'atenguin.

Per a més informació en relació amb aquesta situació d’incapacitat temporal pots consultar la infografia sobre la prestació de la Seguretat Social per a treballadors i treballadores afectats pel coronavirus.
20. He d'anar a treballar presencialment. Com ho acredito si em para la policia? 
En aquest moment, la millor manera d’acreditar la necessitat d’anar a la feina és mitjançant un document expedit per part de la direcció de l’empresa, amb la informació necessària per no tenir problemes.

Opcionalment, pots acompanyar aquest document amb el carnet de l’empresa, la targeta de fitxatge o qualsevol altre document que acrediti l’empresa on treballes.
21. Si jo i la meva parella treballem a la mateixa empresa i al mateix torn, podem anar a la feina junts en el mateix vehicle? 
El decret estableix que els moviments han de ser individuals, però en aquest cas, el més raonable és fer junts el trajecte perquè es mantenen els contactes que hàgiu tingut durant l’aïllament domiciliari.
22. He de treballar presencialment i l'empresa no adopta mesures per evitar el contagi. Què he de fer? 
L’empresa està obligada a prendre les mesures preventives contra el risc biològic, així com contra qualsevol altre risc. En aquest cas, a més, es tracta d'una qüestió de salut pública que ha portat a decretar l’estat d’alarma.

Si, tot i així, l’empresa continua sense adoptar les mesures de prevenció, has de parlar amb la representació sindical. El pas següent és contactar amb CCOO i reclamar a la Inspecció de Treball.

Si no hi ha representació sindical, contacta igualment amb CCOO.
23. Què és un ERTO i quines són les seves característiques principals? 
Les sigles ERTO signifiquen Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació.

No hi ha acomiadament: consisteix en una suspensió del contracte amb dret a atur.

L’atur consumit durant l’ERTO es reposa en acabar el procés.

Es té dret a atur encara que no s’hagi cotitzat el període mínim!

Es va a l’atur en condicions econòmiques “normals” i un percentatge de la base reguladora i les quantitats són brutes:
- 70 % els 180 primers dies.
- 50 % la resta de dies.

Límits màxims que s’abonen de prestació per desocupació:
- Sense fills/es a càrrec: 1.098,09 €.
- Amb 1 fill/a* a càrrec: 1.254,96 €.
- Amb 2 fills/es a càrrec o més: 1.411,83 €.

*Menors de 26 anys o majors amb discapacitat que convisquin amb la persona afectada i que no tinguin ingressos superiors a l’SMI.
24. Què es pot negociar amb l'empresa en un ERTO? 
Principalment, quatre qüestions bàsiques:

1. Que afecti igual tota la plantilla, és a dir, que tota la plantilla vagi a l’atur durant el mateix nombre de dies. Pot ser també que s’apliqui l’ERTO de manera rotatòria.
2. Que es mantingui al personal el 100 % de les vacances anuals com si no hi hagués hagut un ERTO.
3. Que es pagui a la plantilla el 100 % de les pagues extres (ja que mentre s’està en un ERTO no es genera la part proporcional).
4. Que es pagui un complement salarial als treballadors i treballadores per millorar el que cobraran de l’atur (per exemple: fins al 100 % del salari total).
25. Què més he de saber sobre els ERTOs? 
Mentre s’està en un ERTO no es generen ni vacances ni la part proporcional de les pagues extres.
No necessàriament s’ha de suspendre el contracte a jornada completa, sinó que es pot reduir i anar a l’atur, per exemple, 3 hores i treballar-ne 5 (es cobraria de l’atur i de l’empresa). En aquest cas, es tractaria d’un ERTO de reducció de jornada.
Si la persona està de baixa i és inclosa en un ERTO, només l’afectarà quan torni a estar d’alta. Si està de vacances quan comença l’ERTO, les deixa de gaudir i se li aplica l’ERTO.
És l’empresa la que tramita les gestions amb el SEPE.
El SEPE ha paralitzat els terminis per sol·licitar l’atur, ja que no ofereix atenció presencial, sinó només en línia o per telèfon.
26. Pot proposar altres mesures l'empresa? 


En l'àmbit de la salut laboral


1. S'haurien de mostrar de manera gràfica i visible les recomanacions sanitàries als centres de treball? 
CCOO entén que seria important, necessari i preferible recordar a les persones treballadores les mesures sanitàries de protecció individual recomanades mitjançant cartelleria visible als centres de treball.
2. Les persones treballadores han d'informar l'empresa de si viatgen o han viatjat a zones de risc? 
Sí, n'haurien d'informar l'empresa, d'acord amb l'anomenat principi de precaució.
3. Pot l’empresa tenir coneixement de quines persones treballadores estan afectades pel Covid-19? 
És necessari tenir en compte que estem davant d'una situació d'emergència sanitària. En aquest sentit, i tal com assenyala l'informe número 0017/2020 de l'Agència de Protecció de Dades, en aquest context d'excepcionalitat, prevalen els interessos generals i la salut pública davant del consentiment individual de cada persona treballadora en relació amb les seves dades personals.

No obstant això, l'accés i tractament d'aquestes dades, s'haurà de minimitzar en funció de la finalitat, és a dir, l'empresa podrà tenir coneixement de quines persones treballadores estan afectades pel Covid-19, però no hauria de tenir accés als informes mèdics o coneixement d'altres diagnòstics.
4. L’empresa pot tenir accés als informes mèdics dels treballadors i treballadores? 
Sobre la base del que hem comentat en la pregunta anterior, l’empresa pot assabentar-se de si una persona treballadora té el coronavirus per poder prendre decisions i seguir les instruccions de les autoritats públiques de cara a evitar la propagació del virus i protegir la resta de persones treballadores. No obstant això, no pot tenir accés als informes mèdics individuals complets.
5. S'han de facilitar equips de protecció individual (EPI) addicionals? 
Amb caràcter general, les empreses han de proporcionar els EPI adequats per al compliment de les seves funcions, quan siguin necessaris (article 17 de la Llei de prevenció de riscos laborals). Els EPI es regulen per una normativa específica i per la guia tècnica de l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball.

Avui dia, excepte les mesures específiques destinades a professionals sanitaris, no s'han establert mesures addicionals de seguretat i salut per a altres sectors. En qualsevol cas, cal atenir-se a les indicacions i recomanacions del servei de prevenció.
6. Es poden substituir les persones treballadores en situació d'incapacitat temporal pel COVID-19? 
Consultes laborals concretes sobre el coronavirus (obertes a tots els treballadors i treballadores )

Per a consultes laborals concretes relacionades amb el coronavirus omple aquest formulari o truca al 933 100 000 i tindràs una resposta el més aviat possible.  


   Formulari de consultes sobre el coronavirus »  Consulta el següent link per a informacions generals de relacions laborals i actualització de les normatives relacionades amb el coronavirus tens tota la informació actualitzada

Comments