Inici‎ > ‎Noticies‎ > ‎

Registre de la jornada de treball

14 de maig 2019, 3:38 publicada per Seccions Sindicals ICS CCOO

El registre de jornada és una oportunitat d’intervenir a les empreses per part del sindicat i de continuar posant en valor la negociació col·lectiva.

Canvis normatius
Antecedents 
Hores extres no pagades
Criteris sindicals

Valoració sindical

El registre de jornada pot ajudar a eradicar algunes precarietats i a exercir millor la defensa dels drets de les persones treballadores per part del sindicat a l’empresa:

- El registre de les hores extres que ara no es paguen i no cotitzen representaria la creació de 20.600 llocs de treball a jornada completa a Catalunya i 80.000 a Espanya. Estaríem parlant d’una potencial reducció de la taxa d’atur, segons dades del primer trimestre de 2018, del 4,6% a Catalunya i d’un 2,5% en el conjunt de l’Estat.

- Protegir a les persones treballadores del frau en matèria de jornada laboral, davant l’incompliment de la jornada contractada, l’ús fraudulent de la contractació parcial, la prolongació de jornada, les hores extra no pagades i el frau a les cotitzacions a la SS, entre d’altres, que repercuteix en el salari.

- Protegir a les persones treballadores respecte a les obligacions dels empresaris en matèria de Seguretat i Salut com incompliments dels descansos entre jornades, descansos setmanals, limitacions de jornades màximes, dret de desconnexió digital...

- Protegir a les persones treballadores de la flexibilitat unilateral, imposada per l’empresari, sense respectar els preavisos dels sistemes de flexibilitat pactada, el calendari laboral  i els drets de conciliació i de igualtat de gènere.

- Protecció de les persones treballadores i de la funció del  sindicat  en matèria de protecció de drets laborals amb possibilitats de denúncia a la inspecció de treball o de tutela judicial, tenint dret al registre de la jornada laboral com a primer indici de prova, per iniciar accions de reclamació i possibles comprovacions, per part de l’autoritat laboral, durant 4 anys.

- Cal posar en valor que la norma prioritza la negociació col·lectiva que permetrà adequar el acords als convenis sectorials i/o d’empresa i a les diferents realitats, però cal insistir en la derogació de les matèries més lesives de la reforma laboral i que cal retornar l’equilibri a la negociació col·lectiva.

Cal posar en valor l’acció sindical i jurídica de CCOO fins al TJUE que ha fet que el govern canviï la legislació e invalidi la doctrina del TS.

Cal continuar la pressió en la correcta aplicació de la pujada del SMI i en el Salari Mínim de Conveni de 14mil euros any i el registre de jornada ajuda a evitar fraus d’algunes empreses que pretenen augmentar la jornada de forma unilateral. 

Respostes de CCOO als posicionaments de l’àmbit patronal davant l’aplicació del registre de jornada

Excés de control que impedeix l’avenç de relacions laborals modernes i empreses competitives.

Un nou model de competitivitat responsable i sostenible requereix incorporar en els convenis col·lectius elements que garanteixin un equilibri entre les necessitats d’adaptacions tecnològiques i organitzatives de les empreses i els drets de les persones treballadores en l’organització flexible del temps per garantir seguretat en l’organització del temps personal i en la capacitat de conciliació.

Impossibilitat d’implementar el registre de jornada a totes les empreses i a totes les activitats.

La modificació de l'art. 34 en matèria de registre de jornada, habilita al Govern desprès de consultar als agents socials, no per a establir excepcions però si per adaptar les normes sobre jornada, descans i temps de treball per a sectors, treballs i categories professionals. Fins que el Govern no faci ús d'aquesta habilitació legal i desenvolupi aquestes especialitats en les obligacions de registre de jornada, la norma s'aplica per igual per  totes les persones treballadores i a totes les empreses, en el marc del ET. Es va fer en normes anteriors per a empleats de finques urbanes, el transport per carretera, el treballa en el camp , entre d'altres, aquetes adaptacions.

El registre de jornada genera inseguretat jurídica als empresaris per falta de concreció.

La norma es clara, estableix que l’empresa ha de garantir el registre de jornada, des de CCOO havíem acordat amb el Ministeri de Treball i SS una regulació més concreta, que no van acceptar les patronals i que hagués evitat regulacions unilaterals per part dels empresaris, en el cas de petites empreses que no poden ni tenir RLT, que son gran part del teixit empresarial del país.

Cal instar a acords més concrets en el marc del convenis sectorials i/o d’empreses per donar orientacions de com establir el registre de jornada i donar cobertura a la majoria de persones treballadores i empreses. Hagués calgut una concreció més detallada, com la concreció d’entregar a les persones treballadores en períodes regulars el seu registre de jornada i a la RLT.

I també des de la Comissió de seguiment de l’Acord Interprofessional de Catalunya, des de la publicació del RDL hem instat amb una proposta conjunta CCOO i UGT, a les patronals catalanes Foment del Treball i Pimec, per negociar un acord marc que serveixi d’orientació a la NC a Catalunya.

Per altra banda el Ministeri de Treball i SS ha anunciat que està a punt de publicar una Guia al respecte.

Possible moratòria de l’actuació inspectora.

La norma ha tingut un termini de mes de 2 mesos per una disposició del RDL per donar temps a l’adaptació de les empreses al registre de jornada, fins la seva entrada en vigor el 12 de maig. Totes les normes s’han de complir quan entren en vigor.

I també des de CCOO havíem instat al Ministeri de Treball i SS que fes una modificació en el règim  sancionador, per considerar que l'empresari incorre en una infracció per cada treballador afectat, de manera que a les empreses no els hi sortís més a compte pagar la sanció que complir la llei, qüestió que finalment tampoc s’ha concretat al RDL.                        

Ċ
Seccions Sindicals ICS CCOO,
18 de juny 2019, 1:13
Ċ
Seccions Sindicals ICS CCOO,
16 de maig 2019, 1:46
Ċ
Seccions Sindicals ICS CCOO,
18 de juny 2019, 1:25
Ċ
Seccions Sindicals ICS CCOO,
14 de maig 2019, 3:38
Comments