Documents                                                                        
 


- Pacte sobre drets sindicals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya TRI/1065/2005


- Pacte de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre l'ordenació i classificació del personal estatutari de l’ICSTRE/3033/2008

- CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució TRE/3033/2008, de 2 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Pacte de la Mesa sectorial de Negociació de Sanitat sobre l'ordenació i la classificació del personal de l'ICSPacte de la Mesa sectorial de Negociació de Sanitat per establir els criteris generals de l'acció social de l'empresa pública Institut Català de la Salut (ICS)


-Acord de la mesa general de negociació des empleats públics de l'administració de la Generalitat de Catalunya pel qual s'estableixen mesures relatives a la prestació de serveis amb malalties d'especial gravetat

Acord sobre els permisos per atendre fills discapacitats de l'art.17 de la Llei 8/2006 de 5 de Juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar  i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya

Acord de la mesa general de negociació dels empleats públics de l'administració de la Generalitat de Catalunya pel qual s'estableix el procediment de mobilitat de les empleades públiques víctimes de violència de gènere a l'administració de la Generalitat de Catalunya